Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 28 - 4 September 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

 

INHOUD

Finesse kuier in PE: Vroue van Hoop

CMR Oos-Kaapland op die Web

Charismatiese invloed - ‘n Trojaanse Perd?

Die Gees gebruik al ons vermoëns - implikasies vir die erediens

“Lidmaatbediening is volksvreemd”

Bybelverspreiding vorder flink - Ring van Cradock

“Julle het ‘n brugpredikant nodig”

Veritas College bied opleiding in die Oos-Kaap aan

Nuwe Kruisgewys beskikbaar

Kursusmateriaal gesoek vir ADGO se Rimpel-inisiatief

Progress Report: Draft Charter of Religious Rights and Freedoms for South Africa

Vakante leraarsposte

Leer Somali’s Engels as uitreik-geleentheid

Gesels saam oor Positiewe Ouerskap

Marriage Course 2008 : Lutheran Church Springfield, PE

Ds Piet Nel ontvang te King William’s Town

Stuur jou staaltjies of humoristiese verhale vir Fakulteit Teologie, Pretoria

Caring for Strangers

Can I borrow R25.00?

Die waarde van ‘n tweede taal

 

 

Finesse kuier in PE: Vroue van Hoop

 Venessa Schoeman, Liesel Krause-Wiid en Alsabé Aldrich van Finesse, die bekende vrouetydskrif, kuier op 11 Oktober 2008 in PE by die Veremarksaal. 'n Geleentheid om nie te mis nie. Volledige besonderhede hier.

Julle beter spring: baie van die tafels is al uitverkoop!

Inhoud

 

CMR Oos-Kaapland op die Web

Julle kan meer lees oor die Christelike Maatskaplike Rade van Oos-KAapland deur hierdie skakel te volg: www.ngkok.co.za/cmr. Daar is ook jaarverslae van die onderskeie rade beskikbaar. Gebruik gerus die inligting op die CMR verder in jou gemeente bekend te stel.

Inhoud

 

Charismatiese invloed - ‘n Trojaanse Perd?

Prof Kees van der Kooi (professor in sistematiese teologie, Vrije Universiteit) vra onlangs op besoek aan Port Elizabeth of integrasie tussen Gereformeerdheid en Charismatiese invloed moontlik of wenslik is? Of is die Charismatiese denke soos ‘n trojaanse perd vir gereformeerdheid?

Die Charismatiese beweging, vertel hy, is sterk deur Pentakostalisme beïnvloed en staan vir:

*  Maksimale deelname van soveel as moontlik mense aan die gemeentelike bediening;

*  Die vertroue dat God in die hede kan handel;

*  Alle menslike fakulteite word by God se werk ingeskakel, bv die vermoë tot visioene, drome, intuïsie;

*  Inskakeling van die liggaam by bv die erediens - vandaar die grootskaalse liggaamlike betrokkenheid (beweging, dans) in charismatiese eredienste;

*  ‘n Holistiese visie op die heil - liggaamlike genesing bv is belangrik.

Volgens Van der Kooi is daar kritiese punte van diskussie met die Charismatiese Beweging nodig rondom aspekte soos:

*  Die doop met die Gees - is dit ‘n afsonderlike moment na die bekering?

*  Profesie: verskil profesie, as aktuele spreke van (namens) God in die hede van die Woordbediening?

*  Wat is ons visie op kultuur? Red Christus ons van ‘n sinkende skip, die wêreld, wat boos is en aan Satan behoort, of stuur Hy ons na die kultuur met die oog op die heiliging daarvan?

*  Visie op die kerk. Pentakostalisme is kongregasionalisties.

Waar is integrasie moontlik?

1.  Verborgenheid van God: Van der Kooi wys op die modernistiese (wetenskaplike wêreldbeeld) opvatting dat God verborge is, en dalk net af en toe sy vinger iewers in die klokwerk van die skepping indruk om iets “bo-natuurliks” te doen. Kerklik-teologies lei dit tot groot skroom - ook by Gereformeerdes - om oor die onmiddellike aanwesigheid van God te praat.

Hierdie skroom is vreemd aan Calvyn, wat veel maak van die teenwoordigheid van God in die wêreld. Abraham Kuyper werk ook met hierdie konsep in bv sy leer oor die Heilige Gees. Ons kan leer by die Charismatiese aksent op die teenwoordigheid van God en God se aktiewe werk in die wêreld.

2.  Die Gees as Lewegewer:  Fisiese lewe en genesing, die Gees as Lewegewer, gryp direk terug op die Belydenis van Nicea. Ons kan meer maak oor die beliggaming van lewe ook in ons kultuur.

3.  Die Gees bemagtig: “Power” is ‘n baie belangrike term in die Charismatiese Beweging, (Dink maar aan John Wimber se boeke oor power evangelism en power healing). Die wyse waarop mense in die charismatiese beweging bemagtig word tot aksie, is merkwaardig. Daar is ‘n direkte kulturele beïnvloeding en vorming deur die bevrydende en bamagtigende werk van die Gees. Figure soos Martin Luther King, Alan Boesak en Desmond Tutu verteenwoordig o.a. die politieke dimensie van die bevrydende werk van die Gees.

4.  Trinitariese raamwerk van die werk van die Gees: Hierdie was vir my verreweg die mees interessante gedeelte van Van der Kooi se uitstekende voordrag. Hy het verwys na die wyse waarop die Gees die Triniteit verbind en onderskei - spesifiek ook in die missie na en gerigtheid van die gemeenskap tussen Vader, Seun en Gees op die wêreld. Hier kan Gereformeerdes ‘n belangrike inset in die gesprek met die charismatiese beweging maak. Die onderwaardering van die Vader by charismate lei tot ‘n onderwaardering van geskapenheid en kultuur.

5.  Lyding:  die charismatiese beweging het nie voldoende oog vir die voortduur van lyding nie - is eintlik verleë daarmee - omdat die betrokkenheid van die Gees by die liggaamlike offer van Christus en die voortdurende lyding van sy liggaam nie verreken word nie.  Die skepping sug na vernuwing.

Van der Kooi het gewys op ‘n onverantwoordelike teologie wat die voortduur van lyding toeskryf aan ongeloof. Hy was ook krities oor die hantering van die gawes van die Gees wat in charismatiese kringe nie voldoende rekening hou met die feit dat die Gees dit gee soos Hy wil en aan wie Hy wil nie. Verder moet ons onthou dat die gawes gegee word vir die opbou van die liggaam, en nie maar net vir die bemagtiging van die indiwidu nie.

Inhoud

 

Die Gees gebruik al ons vermoëns - implikasies vir die erediens

Binne die raamwerk van dialoog tussen die charismatiese beweging en Gereformeerdes het prof Van der Kooi (sien ook vorige paragraaf) heelwat oor die erediens en die vernuwing daarvan gepraat.

Dit word algemeen aanvaar dat die menslike oor / gehoor-sintuig vir Gereformeerdes die ontmoetingspunt tussen God en mens is. Ons hoor die Woord. Dit het ‘n beslissende invloed op ons verstaan van die erediens. Die gesproke uitleg van die Woord stempel die wese van die erediens.

Luister is ‘n passiewe aksie.

Van der Kooi het heelwat insette gelewer hieroor. Die Gees skakel al ons vermoëns en sintuie in: gehoor, sig, voel, smaak, reuk. Dit moet in die erediens weerspieël word.

Teologies gesproke beteken dit die sakramente, en die wyse waarop dit bedien word, word in so ‘n benadering belangriker. Die geluid van water by die doop, die hoeveelheid water, die sien hoedat water spat. Hy was baie krities op die verskraling van die doopbediening deur slegs ‘n paar druppels op die dopeling se voorkop te drup. Onderdompeling, ook van kleingoed, is sterk aanbeveel.

Van der kooi het die rol van musiek en beweging ook beklemtoon. Hy is krities teenoor die soort gospelliedjies wat in die charismatiese tradisie gesing word, en wat hy in Gereformeerde eredienste met bands waarneem. Die band is goed, maar sing dan die breë spektrum van geloofsliedere - wat ook klaagpsalms insluit - met die band - nie net soetsappige, indiwidualistiese opwekkingsliedjies nie.

Die Gees gebruik musiek inderdaad. Goeie musiek met ‘n verskeidenheid instrumente is wat die Bybel (psalmboek) ken.

Die daadwerklike gebed vir siekes in die erediens verdien ook aandag. Voorbidding deur die gemeente vir die wêreld. Ook ‘n geleentheid vir die getuiensi van mense om te vertel hoe die Gees in hul wêreld werk, is belangrik. Laat pyn en vreugde in die erediens tot sy reg kom, sê Van der Kooi. Getuig daaroor -- oor mislukking, oor die worsteling om te glo, en oor die vreugde van God se sorg en die oorwinning wat die Gees gee.

Van der Kooi glo ons kan gerus ook siekes in die diens salf - met geurige olie. Die salwing verteenwoordig ons versugting in lyding, en ook ons hoop op die drie-enige God.

Inhoud

 

“Lidmaatbediening is volksvreemd”

“Die gedagte dat die Here lidmate kan gebruik om ander lidmate deur prediking en pastorale sorg te bedien, is baie goed, maar dit is volksvreemd”, sê ‘n ouderling vandeesweek op ‘n ringsitting. “Julle sal baie moeite moet doen om mense daarvan te oortuig, julle sal iemand moet stuur om koppe te swaai”.

Hierdie gesprek vind plaas binne die konteks van ‘n ring met 11 gemeentes, waarvan 4 glad nie meer predikante het nie, en ook nie weer predikante sal kan bekostig nie.

Ons het pas geluister na die verhale van sommige gemeentes wat maar raap en skraap om besoekende predikante van alle oorde bymekaar te kry om darem af en toe ‘n preekbeurt te kom waarneem. Ons het ook gehoor hoe dominees uit omliggende dorpe baie moeite doen om ver te ry om die gemeente op ‘n skeletagtige manier te bedien.

Die feit van die saak is dat dit juis hierdie gemeentes is wat baie moeilik ‘n visie ontwikkel vir lidmaatbediening. Uit die inskrywings vir die opleiding van lidmate met die oog op prediking en pastorale versorging blyk baie duidelik dat lidmate uit gemeentes inskryf war dominees die visie van lidmaatbemagtiging oor ‘n tydperk gesaai het.

Dit is in baie gevalle die klein, “herderlose” gemeentes wat vasgeval bly in ‘n fokus op die gelegitimeerde herder as enigste bedieningsalternatief.

En dit werk nie noodwendig baie goed nie. In die visitasieverslag van een van hierdie gemeentes word genoem dat pastorale sorg in die slag bly omdat lidmate nie ‘n vertrouensverhouding met die veelheid besoekende leraars opbou nie. Daar is ook nie alternatiewe hulpbronne in die gemeenskap nie, wat beteken dat hulle maar voortsukkel met bv. huweliks- en gesinsprobleme.

Ringe en sinode het dus die verantwoordelikheid om die “volksvreemde” konsep of visie van bediening deur lidmate aan lidmate te gaan saai.

Inhoud

 

Bybelverspreiding vorder flink - Ring van Cradock

“Ons beleef ‘n geweldige behoefte aan die Bybel in ons plaaslike gemeenskappe”, vertel die ouderling van Colesberg tydens die pas afgelope ringsitting te Cradock. Die gemeente koop Bybels van die Bybelgenootskap aan en verkoop dit gesubsidieerd teen R15.00 in die plaaslike gemeenskap. “Ons kan skaars voorbly om Bybels te voorsien.”

Vinnig val die ander gemeentes by die gesprek in. Dieselfde behoefte word in Cradock beleef. Een van die leraars het onlangs by ‘n familiegemeente te Hofmeyr gepreek en opgelet die lidmate bring nie Bybels saam kerk toe nie. Hy vra daarna, om te hoor: “Ons het nie Bybels nie”.

Net daar en dan skerp die ring mekaar op om aan plaaslike Bybelverspreiding aandag te gee. Gemeentes moet verseker dat alle plaaslike gemeenskappe geleentheid het om ‘n Bybel aan te koop.

Tydens Cradock se Julie-uitreik na Mosambiek was die behoefte aan Bybels ook veel groter as die aantal bybels wat die span kon saamneem - en hulle het alles geneem wat hulle in die hande kon kry!

Dit was ook interessant om te hoor hoe Colesberg-gemeente op verskeie vlakke Bybelvasvrae gehou het. Verskillende groepe in die gemeente, waaronder die jeug, kompeteer. Vrae is op kreatiewe maniere gevra en beantwoord. Die finale rondte vind later vanjaar in dié gemeente plaas.

Onlangs het ons gehoor hoe meer as tien voormalige dwelmhandelaars in Port Elizabeth as gevolg van ‘n Bybelverspreidingsprojek tot bekering gekom het. Daar is krag in die Woord.

Inhoud

 

“Julle het ‘n brugpredikant nodig”

Tydens die jaarlikse ringsitting van Albanie vertel dr Mike Smuts jnr hoedat brugpredikante gemeentes kan dien. Hy verwys na ‘n gemeente waar die kerkraad onmiddellik beroep het nadat die band met die vorige leraar losgemaak is. Die nuwe leraar is in ‘n onmoontlike posisie geplaas. Die konflik was nie afgehandel nie, en die nuwe leraar moes tussen al die groepe probeer deurstuur. Dit beteken dat hy aan niemand se verwagtinge kan voldoen nie en almal se vyand word, sê dr Smuts.

Tydens die vakature wat ‘n rukkie gelede in Dias-gemeente ontstaan het, het ‘n afgetrede leraar prakties gesproke as brugpredikant opgetree. Die bediening is behoorlik ontleed, die beplanning vir die toekoms biddend gedoen, en eers daarna is die leraar beroep. Unieke fasette aan die gemeente se bediening is in hierdie proses vir die eerste raakgesien en verreken. Die Here het die leraar voorberei met ervaring in sy vorige werkkring, wat hom in staat gestel het om betekenisvolle leiding te kom gee in die gemeente.

‘n Mooi suksesverhaal wat ons help verstaan hoe positief die rol van die brugpredikant kan wees.

Inhoud

 

Veritas College bied opleiding in die Oos-Kaap aan

Ds Riaan Terblanche, eersdaags tentmaker-leraar van Cradock-Moedergemeente, skryf:

Veritas College is besig met die opleiding van lidmate, kerkraadslede en leraars op verskeie plekke in die Oos-Kaap, soos  Aberdeen, Cradock, Port Elizabeth, Humansdorp, Jeffreysbaai, Mthatha, Molteno en Tarkastad.  Ons lei mense op om eksegese te doen, met ‘n praktiese toepassing op die lewe van  vandag en  wat lidmate versterk en toerus met bedieningsvaardighede soos prediking, die lei van kleingroepe, kinderevangelisasie, berading, ens.  Hierdie opleiding het reeds ‘n groot impak gehad op die lewe van die kerk in meer as 30 lande rondom die wêreld.

Veritas College bied vanaf 24 tot 28 November 2008 op Cradock ‘n fasiliteerderskursus van Module 1  vir leraars en kerkleiers aan waarmee hulle toegerus word om hierdie leierskapsopleiding van Veritas College in hulle eie gemeentes en/of in naburige gemeentes soos die VGK aan te bied.     Sluitingsdatum vir die kursus is 7 November 2001.  Die koste van die kursus is R500 per persoon en sluit kursusmateriaal en etes in.

Indien u belangstel om die kursus by te woon kan u ‘n epos skryf of vanaf begin Oktober met my telefonies skakel, omdat ek Septembermaand in Mosambiek besig sal wees met opleiding. My epos-adres  is riaan@veritascollege.org

Inhoud

 

Nuwe Kruisgewys beskikbaar

Chris van Wyk, redakteur, skryf oor die jongste uitgawe van Kruisgewys:

Kruisgewys 8/4, September 2008, het pas verskyn.  Dié uitgawe fokus op die MIV/Vigs pandemie.  Dit laat veral ’n meer waarderende lig val op wat wél op die gebied van MIV/Vigs in die kerk gebeur. In dié stories van hoop wil ons leraars en gemeentes laat moed skep om te kan onderskei waar op ’n praktiese manier betrokke geraak kan word:

*  Die volledige Kruisgewys 8/4

*  Redaksioneel: Die God van randfigure

*  Voorwoord: Maak ’n verskil!

*  Die kairos in die MIV/Vigs-krisis - Willie van der Merwe skryf oor die wyse waarop die NG Kerk sedert die negentiger jare na MIV- en vigs-mense uitreik en verduidelik drie aspekte van die huidige strategiese proses.

*  Die olifant in die kamer - Nelis du Toit skryf oor sy persoonlike reis met die MIV- en vigspandemie as ’n motivering vir gemeentes om as liggaam van Christus by die werklikheid daarvan betrokke te raak.

*  Dis óns probleem - Aneleh Fourie-le Roux skryf oor die mobilisering van gemeentes om doelbewus vigs-vriendelik te raak en bied uitgebreide hulp aan deur middel van CABSA se “Kerke, Kanale van Hoop”-projek.

*  Vigs-vriendelike gemeentes - Nelis du Toit skryf namens die Vigsaksiegroep van die VGK Ring van Wynberg oor hulle vyf jaar lange projek om ’n praktiese verskil in hulle omgewing aan  MIV en vigs te maak.

*  Op reis met MIV-positiewe mense - Aneleh Fourie-le Roux skryf oor die intense emosies wat sy in haar betrokkenheid by MIV-positiewe mense ervaar het. Dit wissel tussen die Godverlate hartseer oor twee vriendinne wat dood is aan vigs en die onverwagse inspirasie van MIV-positiewe mense wat met oorgawe leef, ten spyte van die siekte.

*  Vigs op my drumpel - Lynette van Wyk vertel die aangrypende verhaal van Wiseman, die flinke werker by ’n weldoener se strandhuis, en die tragiek van sy dood aan vigs.

*  “Ek is MIV-positief ” - Aneleh Fourie-le Roux beskryf meer volledig die verhaal van Cecelia Kruger, “iemand wat moedig bly en altyd ’n glimlag het ten spyte van moeilike omstandighede”.

*  Die hande en voete van Christus in die gemeenskap - Chris van Wyk vertel die verhaal van Arnau van Wyngaard en die gemeente van Shiselweni in Swaziland, wat onlangs die tweede prys in die Courageous Leadership Awards van Willow Creek Community Church in Chicago vir hulle Home Based Caregivers projek gekry het.

*  Jou taal verraai jou hart - Nelis du Toit help ons om sensitief met MIV- en vigs-taal te werk.

Inhoud

 

Kursusmateriaal gesoek vir ADGO se Rimpel-inisiatief

ADGO soek na leraars wat kursusse in bv Bybelskole aanbied wat vir die groter NG Kerk van nut kan wees. Dit is ‘n inisiatief met die oog op die Rimpel-inisiatief wat lidmaatbemagtiging in die NG Kerk wil bevorder. Kan jy help? Lees die volledige besonderhede hier.

Inhoud

 

Progress Report: Draft Charter of Religious Rights and Freedoms for South Africa

Prof Pieter Coertzen skryf:

Dear Colleagues and Friends

A few lines to bring you up to date with where we stand at the moment with the Draft Charter of Religious Rights and Freedoms.

§   On 29th May the Continuation Committee met in Stellenbosch to discuss comments and suggestions we received since 14th February. Some amendments were made and in the beginning of June the amended document was circulated very widely amongst religious communities and other involved groups calling for further comments and also asking that, if possible, your religious community approve of the document, even if only in principle. I trust you received this document.  I am attaching it to this circular too.

§   In addition to the circulation of the document members of the Continuation Committee have embarked on a program of meetings with various groups and organizations. Thus far we have discussed the document with representatives of –

o        The African traditional religions

o        The Human Rights Commission

o        The National House of Traditional Leaders

o        The Buddhist religion

o        The Rastafarians

o        The Religious Editorial Board of the SABC.

§   We have a meeting with the Executive of the National Religious Leaders’ Forum on 3rd September.  We are also meeting with representatives of the South African Council of Churches on the same day.

§   We have formulated the Charter in terms of proposed legislation.

§   We are still waiting for comments an proposals.

§   We understand that each religious community has its unique decision-making processes, which sometimes may be time consuming, but we would appreciate it if we could receive the official endorsement of your religious community at your earliest convenience. If you still have any enquiries on the content of the Draft Charter or the process we follow, please do not hesitate to contact us.

§   If sufficient consensus can be obtained among religious communities, we intend to approach Parliament with the proposal after the elections of 2009.

§   The Draft Charter can also be found on the following webpage www.sun.ac.za/theology/nuus_gebeure.htm .

Thank you for your attention. I say goodbye with a quote from Judge Albie Sachs “Ideally in South Africa, all religious organisations and persons concerned with the study of religion would get together and draft a charter of religious rights and responsibilities … it would be up to the participants themselves to define what they consider to be their fundamental rights.” (Albie Sachs, 1990, Protecting Human Rights in a New South Africa. Contemporary South African Debates. Oxford University Press, Cape Town. (pp 46+47).

Kind regards

Pieter Coertzen

(On behalf of the Continuation Committee)

1 September 2008

Inhoud

 

Vakante leraarsposte

Die amptelike bekendmaking van vakatures vir predikante is op die kerk se webtuiste by die skakel http://www.kerkbode.co.za/kerkbode/vakatures.asp te sien.

Inhoud

 

Leer Somali’s Engels as uitreikgeleentheid

Alan Stansbury het gereelde kontak met ‘n groep Somali winkeleienaars in die Walmer Township. Hulle het behoefte daaraan om Engels te leer. Enigiemand begerig om dit te doen - natuurlik as geleentheid om na hierdie gemeenskap uit te reik, gasvryheid te betoon, en hulle so beter te leer ken.

Indien jy belangstel, kontak Alan asb by 084 5617 746.

Inhoud

 

Gesels saam oor Positiewe Ouerskap

Frederick Marais laat weet:

Die Positiewe Ouerskap blog is aan die gang- gaan na www.communitas.co.za en kliek op Positiewe Ouerskap. Daar is 'n eerste bydrae opgesit en ons sal graag 'n gesprek oor ouerskap aan die gang wil kry. Doen gerus die volgende:

*  as jy weet van mense wat die Positiewe Ouerskap kursus gedoen het, of van mense wat belangstel in ouerleiding - stuur asb vir hulle die boodskap aan

*  of sit dit op jou gemeente se nuusbrief vir enige ouers om te lees

*  maak 'n bydrae deur 'n opmekring te maak of vertel ons van 'n boek oor ouerskap wat jy gelees het

*  of nog beter sommer iets wat in jou familie gebeur het rondom deelnemende ouerskap- ons leer mos meer uit mekaar se foute as enigiets anders

Inhoud

 

Marriage Course 2008 : Lutheran Church Springfield, PE

Ds Felix Meylahn van die Evangeliese Lutherse Kerk in PE, ‘n ou en gewaardeerde vriend, laat weet:

All couples, married or to be married, are welcome to join us in our quest to answer the question:

How do we live together after theidealisationhas worn off and “realisationsets in?

The course will run over seven Wednesday evenings (10 and 17 September; 1, 8, 15, 22 and 29 October) starting at 7pm in our Church Centre. There will be a light meal to start the evening off, ample time for you as a couple to interact with each other and the presented material and the sessions will end at about 9pm. The costs for the whole course (including the written material) will be R100,- per couple.

Please enrol for the course by the 3 September 2008.

(Nota: Jy’s laat - jy beter dadelik inskryf!)

It is very important that you try to attend all the evenings of the course because they make up a composite whole.

PROGRAM

Marriage Course 2008 - Lutheran Church Springfield

Starting Wednesday 10 September 2008

Lutheran Church c/o Martin Rd. and Luke Ave.

Pastor Felix Meylahn and his wife Barbara and Vicar William Frost and his wife Karen will present the Marriage Course together. The following is an indication of the content covered in each session:

Session 1 – Introducing Marriage

Who did I marry after all?

How shall we live together?

What kind of relationship is “Marriage” meant to be?

The ideal?

Session 2 – The broken Ideal

How does sin destroy the ideal? (Consumerism, modernity, individualism)

What is forgiveness?

How do we practice forgiveness? (Reconciliation)

Session 3 – Love is a VerbMarriage Work

Faithfulness

Communication - Truthfulness and Dependability

To trust and be trusted - sharing the work of survival

Session 4 – Conflicts will be!

Talking and Listening

Appreciating Differences

Focus on the Issues / Distinguishing between Person and Deed

Session 5 – Making Love

Sex – what’s it all about?

Six qualities for lovers

Avoiding adultery

Session 6 – Healing

The wounds of real relationships

“Looking for love in all the wrong places”

Living with scars / Praying together

Session 7 – “Our Task in this world

Getting out of the “castle”

Gifting and Volunteering

Compassion

The course will run over seven Wednesday evenings (10 and 17 September; 1, 8, 15, 22 and 29 October) Starting at 7pm in our Church Centre. There will be a light meal to start the evening off, ample time for you as a couple to interact with the presented material and the sessions will end at about 9pm. The costs for the whole course (including the written material) will be R100,- per couple. Please enrol for the course by the 3 September 2008. It is very important that you commit to attending all the evenings of the course because they make up a composite whole.   

Contact Pastor Felix Meylahn 041-3671986 or Vicar William Frost 041-3681765

Inhoud

 

Ds Piet Nel ontvang te King William’s Town

‘n Opgewonde ouderling André Olivier skryf:

Die gemeente van King William’s Town ontvang eerskomende Vrydag (5 Sept) Ds. Piet Nel en sy vrou Attie hier in ons gemeente.

Ons is baie opgewonde want na byna 3 jaar gaan ons weer ‘n permanente leraar hê. Ds.Nel het in die Wes-Kaap gearbei en tot verlede naweek in die gemeente Monte Vista. Ons het hom beroep in ‘n kontrakpos vir 3 jaar.

In ‘n groeteboodskap namens die Sinodale Kommissie skryf dr Chris van Wyk:

Hier in die Oos-Kaap sing ons in ons sinodelied van God wat ons hier tussen berg, Karoo en see laat woon om Hom as Koning hier te kroon.  Ons bely daarin dat Hy ons saamneem op sy triomftog en ons gawes insluit en gebruik tot sy roem en eer. 

Ons verwelkom dus ds. Piet Nel en sy vrou Attie in ons sinodale gebied en bid hulle die seën van hierdie Koning-God toe in King William’s Town. Mag julle ‘n vrugbare bediening en ‘n persoonlike tyd van verryking hier saam met ons hê. 

Baie welkom!

Inhoud

 

Stuur jou staaltjies of humoristiese verhale vir Fakulteit Teologie, Pretoria

Die Universiteit van Pretoria is 100 jaar oud.  As deel van die eeufeesviering wil die Fakulteit Teologie graag ‘n bundel publiseer met staaltjies en humoristiese verhale oor die fakulteit.  Indien jy iets humoristies  onthou of ‘n interessante storie het  oor mede studente of dosente stuur dit asb aan dr JM van der Merwe by johan.vdmerwe@up.ac.za.  Vir navrae 012 420 2818 of 0825653768  Sperdatum:  4 Oktober 2008.

Inhoud

 

Caring for Strangers

Dave Dunbar skryf:

Sometimes people ask the question, "So what does it mean practically to be missional?"  They understand that the church has been too inwardly focused.  They see that we can't just hope non-Christians walk through the door.  But what does it look like for congregations to live as the "sent people"?  How can pastoral leadership encourage Christians to move into the neighborhood?

These are good questions.  There is no one-size-fits-all answer.  Missional living calls for Spirit-led creativity which seeks outreach that is appropriate to the varied context of each local congregation.  We can't provide universal models, but we can illustrate the principle.

Just recently I received a great story from my friend Rick Paashaus who serves as pastor of worship at Calvary Bible Fellowship Church in Coopersburg, Pennsylvania.  After a bit of arm-twisting, Rick agreed to let me share his story with you.

Two months ago I was reading through Deuteronomy and kept hitting up against those phrases about "the aliens within your gates." Kept thinking...yeah, right...Coopersburg [PA]...the only aliens here are those of us who don't happen to be Pennsylvania Dutch...and maybe one or two black families and one or two adopted Korean kids. But then I went to the diner for lunch and was cared for by a Mexican, saw another Mexican refilling the salad bar, and noticed a Greek immigrant cook on his break. It really got my mind going. Where do these folks live? Who is showing any interest in them? What about the staff of the diner in general, folks who are Greek Orthodox but rarely darken the door of a Church anyway?

My wife and I came up with a plan to invite THEM to a dinner, just to say "thank you." And they responded. We provided a full course dinner with tablecloths and china and candlelight, and 35+ of the staff from the diner came and enjoyed it immensely. We took some pictures over the past weeks and secreted out some shots from over the years and put together a surprise video before the meal. No preaching. No handouts or signup--just our way of saying thanks and getting to know the staff better. Many of our own people were there to help, serve, mingle, listen. The diner people loved it.  Some were tearful when they arrived and couldn't stop saying, "I can't believe you guys would do something like this." They stayed for three hours and left with containers of leftovers. We even sent 12 dinners over to the staff that had to work and couldn't attend.  

Don't know what the results may be--perhaps nothing visible--but at least the server from Mexico who is living above the pizza place while his wife and child remain across the border felt valued and cared for one night. And the waitresses who so often serve us and wait while we linger over a third cup of coffee realized that they were appreciated. It was the right thing to do, and the Lord was glorified without too many words.

There are several points to be made from this story.

First, the starting point was a fresh reading of the biblical text from a missional perspective.  By this I mean an interpretive stance which presumes that the unifying theme of Scripture is a narrative about Yahweh, the missionary God, who reconciles the world to himself through the promised Messiah.  This perspective highlights certain points of the text that might otherwise go largely unnoticed; it raises questions that move beyond merely historical or exegetical concern.  Who are the aliens in our community?  What are their greatest needs?  How is the Spirit leading us to extend hospitality to them?

Second, a missional reading of the Bible encourages a distinctive way of "seeing" our communities. For many of us life is too busy to allow us to see what God wants to do through us.  Will and Lisa Samson observe that life in the suburbs seems particularly designed to perpetuate our blindness:  "The burbs are safe, but they are safe at the price of keeping out questions of need, questions of poverty, questions of insufficiency.  In fact, they are designed to maintain an illusion of a particular life, the American dream, where no one is needy, where there is a chicken in every pot and a car in every garage...."[1] 

Of course the tendency to look past kingdom opportunities is not new.  One thinks for example of the disciples traveling through Samaria with Jesus.  Their concern is with the challenges of the journey and the logistics of finding food.  Jesus, on the other hand, speaks of having food that they know nothing about even as he ministers profoundly to a woman they would as soon look past or disregard (Jn. 4:31-35).  I love Rick's story because it reminds me that we need to see through the eyes of Jesus.

The third observation is that actions speak as loud as or louder than words.   This is especially true in our post-Christian culture.  The church now finds itself playing an away-game.  The fans who watch the game no longer view us as the home team. They are neutral at best and sometimes downright hostile.

David Kinnaman surveyed perceptions of Christians among outsiders to the faith, ages 16-29.  Among the 440 people in the sample, only 10% had a "good impression" of "born-again Christians" and only 3% had a good impression of Evangelical Christians.[2]  In another survey Kinnaman reports that only 20% of outsiders "perceive Christian churches to be loving environments, places where people are unconditionally loved and accepted regardless of how they look or what they do."[3]

In this context cynicism runs high and words--including gospel words--are regarded with suspicion.  So actions become the metaphors of the gospel.  Not that we never speak.  Words are still necessary, but we have been too much about words--words as theories, words without deeds, or even words with the wrong kind of deeds.  As Hugh Halter and Matt Smay have observed:  "Christianity is now almost impossible to explain, not because the concepts aren't intelligible, but because the living, moving, speaking examples of our faith don't line up with the message.  Our poor posture overshadows the most beautiful story and reality the world has ever known."[4]

Kinnaman talks about the need "to articulate a 'kinder, gentler' faith--one that engages people but does not compromise its passion for Jesus or its theological understanding of him."[5]

What we need right now are churches that put both words and deeds in the service of the mission of God. And we need leaders who can encourage this balance--leaders like my friend Rick who can help us to think more creatively about the opportunities that surround us.

Notes:

[1] Justice in the Burbs (Baker, 2007), p. 59.
[2] Unchristian (Baker, 2007), p. 25.   

[3] Unchristian, p. 185.
[4]
The Tangible Kingdom (Jossey-Bass, 2008), p. 41.
[5]
Unchristian, p. 16.

Inhoud

 

Can I borrow R25.00?

Hein Boshof stuur hierdie enetjie:

A man came home from work late,

tired and irritated, to find his 5-year old son waiting for him at the door.

SON: 'Daddy, may I ask you a question?'

DAD: 'Yeah sure, what it is?' replied the man.

SON: 'Daddy, how much do you make an hour?'

DAD: 'That's none of your business.

Why do you ask such a thing?'

the man said angrily.

SON: 'I just want to know.

Please tell me, how much do you make an hour?'

DAD: 'If you must know, I make R50.00 an hour..'

SON: 'Oh,' the little boy replied,

with his head down.

SON: 'Daddy, may I please borrow R25.00?'

The father was furious,

'If the only reason you asked that is so you can borrow some money to buy a silly toy or some other nonsense, then you march yourself straight to your room and go to bed.Think about why you are being so selfish. I don't work hard everyday for such childish frivolities.'

The little boy quietly went to his room and shut the door.

The man sat down and started to get even angrier about the little boy's questions. How dare he ask such questions only to get some money?

After about an hour or so, the man had calmed down ,and started to think: Maybe there was something he really needed to buy with that R25.00 and he really didn't ask for money very often.

The man went to the door of the little boy's room and opened the door.

'Are you asleep, son?' He asked.

'No daddy, I'm awake,' replied the boy.

'I've been thinking, maybe I was too hard on you earlier'said the man. 'It's been a long day and I took out my aggravation on you. Here's the R25.00 you asked for.'

The little boy sat straight up, smiling.

'Oh, thank you daddy!' He yelled.

Then, reaching under his pillow he pulled out some crumpled up bills.

The man saw that the boy already had money, started to get angry again.

The little boy slowly counted out his money, and then looked up at his father.

'Why do you want more money if you already have some?' the father grumbled.

Because I didn't have enough, but now I do,' the little boy replied.

'Daddy, I have R50.00 now. Can I buy an hour of your time? Please come home early tomorrow. I would like to have dinner with you.'

The father was crushed.

He put his arms around his little son, and he begged for his forgiveness.

It's just a short reminder to all of you working so hard in life.

We should not let time slip through our fingers without having spent some time

with those who really matter to us,

those close to our hearts.

Do remember to share that R50.00 worth of

your time with someone you love.

If we die tomorrow,

the company that we are working for

could easily replace us in a matter of hours.

But the family & friends we leave behind

will feel the loss for the rest of their lives.

Make time for living while you're still breathing.

Can I Borrow R25.00?

Inhoud

 

Die waarde van ‘n tweede taal

Die muis-gesinnetjie sit aan vir ete.

‘n Groot kat wals in.

Pa muis skrik so groot, hy begin blaf.

Kat loop dadelik.

Sê pa-muis: “Kinders, sien julle nou die waarde van ‘n tweede taal?”

(Dankie, Sonja Francis).

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud