Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 29 - 11 September 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

 

INHOUD

Skep n kultuur van ondersteuning en bemoediging in ons kerk, vra Ring

Leesrooster: Goeie materiaal oor die Seisoen van die Skepping

Vir Boerderygemeenskappe: Leef en boer op God se manier

n diens en getuienis-stem kom uit die NG-familie

Nagmaal, Kerkeenheid en Jesus se Gebed in Johannes 17

Oor die Belhar-Belydenis : Reformed Church in America

Sit weer nuwe vuur in die gemeente met ons Flam en Vonkk liedere

Missie Japan: Stephan en Carina gee terugvoer

Missie Japan: Bekendstelling in die Oos- en Suid-Kaap

SMS wat vra dat Christene vir 2 bid, kan sendelinge se dood beteken

Weet jy van lidmate van die Afrikaanse susterskerke in Uganda?

Gesondheidsorg-Sondag

Ron Reynolds beskikbaar om in gemeentes te preek

Ds Riaan Vlok na Queenstown beroep

Finesse kuier in PE: Vroue van Hoop

CMR Oos-Kaapland op die Web

Nou word dit kerk teenoor grondwet

Niks misluk soos sukses nie

Nie te ernstig nie...

 

 

Skep n kultuur van ondersteuning en bemoediging in ons kerk, vra Ring

Tydens n gesprek oor die A tot Z-Beleid aangaande predikante kom die Ring van Oos-Londen tot die konklusie dat ons baie hard sal moet werk aan n kultuur van omgee, ondersteuning en bemoediging. Die beleid kan eintlik net werk aan gemeentes en leraars mekaar daadwerklik ondersteun. Of andersom: omgee en bemoediging is die kultuur wat A tot Z wil vestig.

Ds Sas Swart van Cambridge noem in die gesprek hoe maklik dit vir ons is om n beleid soos hierdie te dink dit gaan oor kontrole en beheer. Die eintlike bedoeling, s hy, is diens, liefde en ondersteuning. As die krediete wat verwerf moet word, die jaarlikse registrasie, mentorskappe, en die prosesse rondom werwing en keuring meganies as n formele proses verstaan word, sal die beleid misluk.

Interessant genoeg, is daar in een van die Oos-Londense gemeentes n jong lidmaat wat hom wil bekwaam as predikant van die NG Kerk. Sy leraar het iets van die omstandighede geskets, wat n lekker impromptu gevallestudie geskep het in terme waarvan die A tot Z-Beleid bespreek on word. Die beleid bepaal dat elke voornemende teologiese student wat tot die bediening toegelaat wil word, eers n gesprek met sy/haar (gemeente-)leraar moet h. Hiervandaan gaan die saak na die kerkraad, en vandaar na die ring, voordat die ring n aanbeveling na die bepaalde kuratorium maak. Die ringsleraars kon lekker gesels oor hoe die gemeente en ring by hierdie kandidaat betrokke kan bly, en hom kan ondersteun.

Inhoud

 

Leesrooster: Goeie materiaal oor die Seisoen van die Skepping

Die Leesrooster bevat vanjaar temas oor die seisoen van die skepping. Ons leer meer en meer verstaan hoe belangrik dit is om ook oor die skepping Bybels en teologies na te dink.

Leraars en lidmate kan gerus gebruik maak van baie goeie bykomende materiaal wat op die webblad van die Lutherane en Uniting Church in Australia se webblad beskikbaar is - http://www.seasonofcreation.com/index.asp.

Hulle verskaf baie goeie agtergrondinligting, en neem konkrete temas, soos bv: Sondag van riviere, Sondag van die woestyn/wildernis, en verskaf goeie preekvoorstelle en liturgiese materiaal, onder andere goeie bruikbare fotos.

Werklik iets besonders.

Inhoud

 

Vir Boerderygemeenskappe: Leef en boer op God se manier

AMOS AGRIMIN se visie is Living and Farming Gods Way. Die organisasie rel jaarliks vanaf 1 September tot 10 Oktober n 40-dae Gebedsfokus op die Landbou. Hierdie jaar word gefokus op die basiese betekenis van hul visie. Gebedsfokusriglyne kan vanaf Amos Agrimin se Hoofkantoor in Bloemfontein bestel word by 051-451 1981/874. Tot en met 1 Oktober kos die boekie R15 per eksemplaar (posgeld uitgesluit). Di inligting is ook te kry op hul webwerf by www.amosagrimin.com. Hulle nooi alle gemeentes uit om deel te neem aan hierdie gebedsinisiatief.

Inhoud

 

n diens en getuienis-stem kom uit die NG-familie

Die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis van die Familie van NG Kerke het vandeesweek in Kemptonpark vergader. Ds Clem Marais van Namibi gee sy indrukke (met dank aan Feldmuis):

Die ywer waarmee die vier lede van die familie van NG Kerke saamwerk wanneer dit by die wesenskenmerk van die kerk as liggaam van Christus kom, is n mooi storie van hoop. Gewoonlik is dit die bek-geveg oor verskeie verskille wat ongelukkig k tussen die Familielede l wat die openbare oog vang. Wanneer hulle egter om n tafel sit en beplan aan hulle deelname aan God se sending in die wreld, kry hulle reg to agree to differ ter wille van God se Koninkryk sonder om mekaar te verloor.

     Dt was veral die ervaring by die vergadering van die Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis (VDDG) wat vandeesweek in Kemptonpark gehou is. Uit die verskillende sinodale gebiede is die mooiste stories van hoop vertel, verhale van hande-vat en vennoot-wees in die missio ecclesiae. Dit is duidelik dat dit om mr gaan as bloot samewerking. Om vennote te wees, vra n dieper verbintenis as bloot net medewerkers. In die woorde van Prof Piet Meiring, voorsitter van die Verenigde Diensgroep: As mens na die NG Kerk-familie prentjie kyk, laat dit jou op die oog af soms dink aan die vallei vol doodsbeendere van Esegil, but the Spirit is moving!

In n historiese ontwikkeling het die VDDG n formele ooreenkoms opgestel in terme waarvan die vier NG Kerke (dit is die NG Kerk, NG Kerk in Afrika, Verenigende Gereformeede Kerk en die Reformed Church in Africa) hulle onderskeie bedieninge vir Diens en Getuienis voortaan vanuit n forum gaan loods. Hierdeur wil die kerke hulle belydenis oor die eenheid van die Kerk in die Here Jesus verder konkreet uitdruk.

Die ooreenkoms erken die realiteit dat die vier kerke (vir die huidige) nog afsonderlike regsentiteite is. In die uitvoering van die diens en getuienis-werk, laat die deelnemende kerke egter n eenheidstem hoor en lewer hulle n eenheidsdiens.

Sonder om hulle uit te spreek oor die mate waarin verskillende brondokumente deur die onderskeie deelnemende kerke erken en aanvaar word, dui die ooreenkoms aan dat, benewens die Drie Formuliere van Eenheid, dokumente soos die Belydenis van Belhar (van die VGK), die Laudium Verklaring (van die RCA) en die Roepingsverklaring van die NG Kerk as inligtings- en rigtinggewende bronne vir die verenigde bediening aanvaar word.

Die formele ooreenkoms sal nou aan die Algemene Sinodes van die vier kerke voorgel word vir bekragtiging en ondertekening. Volgens ds Willie van der Merwe, predikant in diens van die Algemene Sinode met opdrag Diens en Getuienis, is die verwagting dat die ooreenkoms formeel op 1 Maart 2009 van krag sal word.

Klik hier vir die teks van die ooreenkoms.

Inhoud

 

Nagmaal, Kerkeenheid en Jesus se Gebed in Johannes 17

Tydens die onlangse sitting van die Ring van Cradock het Hansie Schutte tydens die nagmaalsdiens n besondere goeie boodskap, teologies sterk gefundeer, oor die verband tussen die eenheid van gelowiges, die nagmaal en Jesus se gebed in Johannes 17 gelewer.

Ons is Hansie dankbaar dat hy die preek in artikelvorm, wat julle hier kan aflaai, tot ons beskikking gestel het.

Inhoud

 

Oor die Belhar-Belydenis : Reformed Church in America

Die Reformed Church in America het die Belhar-Belydenis voorlopig vir 'n periode van twee jaar as belydenisskrif aanvaar. Di kerk het 'n boekie hieroor gepubliseer met 'n studiegids e.s.m. Hier volg 'n uittreksel uit hul webblad:
    Unity, Reconciliation, and Justice is a study guide designed to help people reflect on the Belhar Confession as a living confession of faith that speaks directly to ministry and mission in North America.
    This 102-page resource is written by and for members of the RCA. It has a nine-session format; each session can be covered in a week but includes enough material to allow two to four weeks of study, depending on how deeply a group wishes to explore the issues presented. The book also includes directions for group leaders and several appendices with readings, songs, worship materials, a "Welcoming Diversity Inventory," and world recipes.

    Klik hier om die boekie af te laai (3.4 Mb).

Ek herinner julle ook aan prof Piet Naud se toespraak by die RCA-sinode in die VSA tydens die goedkeuring, wat hier afgelaai kan word.

Inhoud

 

Sit weer nuwe vuur in die gemeente met ons Flam en Vonkk liedere

So baie word daar in ons kerk gestoei oor sang, lofprysing en jeugmusiek. Die kerk doen nou soveel moeite om aan hierdie behoeftes sinvol te voorsien en hier het ons nou die geleentheid in die Oos Kaap om meer daarvan te hoor en lekker saam te gesels. Ons doen n beroep op orreliste, sangleiers en predikante ( nog min predikante het gereageer en ons wil so graag die pad saam loop) om die oggend af te staan en hier te wees. Laat weet ons asb. Ons sien uit om u te ontvang.

U word hartlik uitgenooi na ons Oos-Kaap se Streeksbyeenkoms vir 2008.

Dit sal plaasvind op Saterdag, 20 September in die NG Kerk, Sionsrand. PE.

Ons glo dat hierdie byeenkoms, n nuwe motivering vir elke orrelis, sangleier en Predikant sal wees. Kom soveel moontlik vanuit u gemeentes, sodat u saam kan hoor en saam kan gaan terugploeg in u onderskeie gemeentes.

Ons het die groot voorreg om Ds. Jacques Louw, kenner en inspirasie agter die FLAM-liedere(nuwe kontemporere, afrikaanse liedere), asook die VONKK-liedere(klassieke kerkliedere), persoonlik hier te kan h. Hy kom met al sy kennis en motivering om ons te kom verryk met nuwe inligting en moontlikhede. Die program vir die dag sal soos volg wees:

8.30 - Registrasie

9.00 - Verwelkoming en opening

9.15 - Eerste Sessie SPIRITUALITEIT EN MUSIEK Ds. Jacques Louw

10.45 - Tee en Verversings

11.15 - Tweede Sessie FLAM EN VONKK liedere Ds. Jacques Louw

12.15 - Vrae en bespreking

n Aantal Kantory-verwerkings van die FLAM-liedere, wat sinvol in die erediens gebruik kan word, sal gedemonstreer word. Daar sal ook tussendeur samesang wees, waartydens van die nuwe FLAM en VONKK-liedere aan u bekendgestel sal word.

Die koste verbonde aan die byeenkoms is:

R40.00 vir SAKOV=lede

R50.00 vir nie-lede

R60.00 vir studente en pensionarisse.

Indien u die byeenkoms wil bywoon, klik hier en vul asseblief die inskrywingsvorm in en e-pos, pos of faks dit aan my terug voor 12 September.

Faks: 041 360 6573/e-pos: jancoetzee@absamail.co.za, Posbus 10159.

Indien u dalk van ver kom en die Vrydag wil oornag kan u my kontak, indien u nie self geholpe kan raak nie.

Die byeenkoms sal plaasvind by N G Kerk Sionsrand. Bramhopestraat 16.

Aanwysings vanuit die stad: Volg N2 tot by die Lorraine/Bramlyn afrit. Draai regs, ry onderdeur die brug, voor Makro verby. Gaan oor ou Kaapweg, links in Alphastraat, dadelik weer regs in Bramhope en ry reg op die kerk af.

Kom u van Humansdorp se kant af, volg weer die Lorraine/Bramlyn afrit, maar hou links voor Makro verby en volg dieselfde instuksies verder.

SAKOV-groete

Elbe Coetzee

Inhoud

 

Missie Japan: Stephan en Carina gee terugvoer

Stphan en Carina van der Watt word in die eerste helfte van 2009 na Japan uitgestuur as leraarspaar van die Reformed Church in Japan. Hulle doen tans voorbereidingswerk en gee as volg terugvoer van hulle bedrywighede:

Saam met Paulus in Filippense 1:3-4 wil ons vir alle ondersteuners s: Ek dank my God elke keer as ek aan julle dink. In al my gebede bid ek altyd met blydskap vir julle almal, omdat julle van die eerste dag af tot nou toe saamgewerk het aan die verkondiging van die evangelie.

Terugvoer oor Wes-Kaap bekendstellingswerk

Ek het o.a. by 10 verskillende gemeentes die geleentheid gehad om te preek en/of getuienis gelewer en die werk bekend te stel. Verder het ek met verskeie belangstellende lidmate (individueel en/of gesamentlik in Bybelstudie-groepe), asook met predikante van heelwat ander gemeentes persoonlike gesprekke gevoer. Baie mense het hulself verbind daartoe om vir ons te bid en gereeld met ons kontak te maak in die toekoms. Een spesifieke gemeente, NGK Pinelands (n gemeentetjie van minder as 300, meestal ouer, lidmate) het reeds onderneem om n wonderlike volhoubare bydrae van n R1000 per maand te maak vanaf September. Verder is daar heelwat individue (veral vriende) wat ook maandeliks en eenmalig begin bydra het. Daarvoor is ons ontsettend dankbaar!

Buiten hierdie medewerkers is daar heelwat lidmate en gemeentes wat nog oor die saak bid en in die proses is om te besluit oor hul moontlike ondersteuning (finansiel, emosioneel en deur gebed).

Baie dankie weereens vir almal se meelewing die afgelope tyd, ons waardeer dit, en ervaar veral ook dat ons tuis-gemeente op Aliwal-Noord elke tree saam met ons beweeg as gestuurdes. Ons is DV binnekort oppad na die Suid-Kaap (15-29 Sept) en Oos-Kaap (14-27 Okt) om daar ook soortgelyke bekendstellingswerk te doen. Ek stuur die finale program vir die Suid-Kaap teen einde volgende week deur.

Radio onderhoud

Luister enige tyd na n aflaaibare 15-minute Engelse onderhoud by:

http://www.blessthenations.co.za/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=72

Webtuiste

Gaan loer gerus vanaf Vrydag 12 Sept na ons nuwe tuiste op die web by www.missiojapan.org.za

Ander sake om van kennis te neem

Daar is n paar belangrike dokumente wat jy dalk nog nie kans gehad het om te lees nie. Vir meer oor die baie belangrike Waarom sendelinge uit Suid-Afrika na Japan?, wat geskryf is deur Prof. Makita (leier van die RCJ in Shikoku), of oor die Pos vir Christen onderwysers in Japan, of Stphan se Roepingsverhaal met meer agtergrond oor die pad tot hier: kontak Stephan by die e-pos adres hieronder.

Gebedsonderwerpe

* Dankie s vir die Here se sorg i.t.v. die verstommende klomp positiewe reaksie wat ons al gekry het na afloop van ons eerste bekendstellings-geleenthede.

* Vra vir krag en vrede in ons geestelike, emosionele en fisiese voorbereiding vir die tyd wat voorl in die Suid-Kaap.

* Vra vir aanvaarding van ons roeping, asook volhoubare ondersteuning deur gemeentes en individue wat die bekendstellings sal bywoon.

8 Vra vir leiding vir die internet-onderhoud eerskomende Maandag met leiers van die Reformed Church of Japan in Shikoku.

Baie dankie!

Vrede,

Stphan en Carina (jsvdwatt@lantic.net / cvdwatt@lantic.net / 084 513 8516) 

Inhoud

 

Missie Japan: Bekendstelling in die Oos- en Suid-Kaap

Die program vir Suid-Kaapse bekendstelling lyk voorlopig soos volg:

Maandag 15 Sept: Nieu-Bethesda (14h30); Graaff-Reinet (18h00)

Dinsdag 16 Sept: Willowmore (10h00); Uniondale (12h00); Oudtshoorn-Wes (16h00); Calitzdorp (19h00)

Woensdag 17 Sept: Volmoed (09h00); Oudtshoorn-Moeder (11h00); Oudtshoorn-Park (middag); Oudtshoorn-Welgeluk (19h00)

Donderdag 18 Sept: Ladismith (10h00); Barrydale (12h00); Buffeljags (17h00 en 18h30)

Vrydag 19 Sept: Bredasdorp (10h00); Caledon-Wes (12h30)

Saterdag 20 Sept: Swellendam ouetehuis(10h00)

Sondag 21 Sept: Swellendam erediens (09h30)

Maandag 22 Sept: Heidelberg (10h00); Riversdal (12h00)

Dinsdag 23 Sept: Hartenbos (10h00); Groot Brakrivier (15h00); George-omgewing (middag-aand)

Donderdag 25 Sept: Mosselbaai Moeder (09h30); George-omgewing (middag-aand)

Saterdag 27 Sept: Mosselbaai Moeder (09h00); Stilbaai (middag)

Sondag 28 Sept: Outeniqualand erediens (09h30)

Maandag 29 Sept: Aberdeen (na 17h00)

Enige iemand is welkom om enige van die byeenkomste by te woon.

Ons is voorlopig van 14-27 Oktober in die Oos-Kaap vir soortgelyke bekendstellingswerk.

Kontak my gerus by 084 513 8516 of jsvdwatt@lantic.net met navrae daaroor.

Vriendelike groete

Stphan

Inhoud

 

SMS wat vra dat Christene vir 2 bid, kan sendelinge se dood beteken

Burger, 10.9.08, Neels Jackson:

Christene met goeie bedoelings en slegte oordeel is besig om hul eie sendelinge se lewens met hul ondeurdagte optrede in gevaar te stel. n SMS het gister baie wyd die ronde gedoen oor twee sendelinge van die NG gemeente Moreletapark wat in n Moslemland in n tronk sou sit en wat dalk die doodstraf sou kon kry. Die SMS vra dat mense moet bid vir bonatuurlike ingrype van ons hemelse Vader.

Me. Diana Rabie, woordvoerder van die gemeente, het by navraag ges dit is vals en die twee sendelinge is op die oomblik veilig met vakansie in Suid-Afrika. Mnr. Charl de Beer, sendingbestuurder van die gemeente, het later n e-posboodskap uitgestuur om te vra dat mense nie die boodskap verder aanstuur nie. Die inligting daarin is vals en berus blykbaar daarop dat iemand n boodskap tydens Sondag se erediens verkeerd verstaan het. Daar is blykbaar wel gelowiges in die tronk in die betrokke land, maar hulle is burgers van daardie land. Die ironie is dat talle goedgelowige Christene wat die SMS gekry het, dit verder aangestuur het sonder om seker te maak dis waar. In die proses is die twee sendelinge se voorname en die land waar hulle werk, die wreld ingestuur. Met di inligting kon n mens gister binne n ommesientjie ook hul van en fotos van hulle op die internet opspoor.

Vir sendelinge soos di wat in geslote lande werk, kan dit lewensgevaarlik wees as sulke inligting in die hande van die betrokke land se regering val.

Inhoud

 

Weet jy van lidmate van die Afrikaanse susterskerke in Uganda?

Die Algemene Sinode se kantoor vir buitelandse bediening beywer hom daarvoor dat lidmate van die Afrikaanse susterskerke wat in die buiteland woon en werk, geestelik versorg en bedien word. Talle lidmate woon en werk tans in verskeie Afrika-lande, o.a. in Uganda. Die kantoor het ds Smuts van Rensburg van Hartenbos aangewys om as kordineerder van die bediening in Uganda en omliggende lande op te tree. Hy is reeds vir vier jaar betrokke by die bediening van lidmate in Uganda.

Met die oog op die versterking van die bediening in Uganda, versoek Smuts die volgende:

1. Indien u bewus is van enige lidmaat van die Afrikaanse susterskerke wat in Uganda woon en werk, kontak asb vir Smuts en gee kontakbesonderhede van hierdie lidmate aan hom deur. U kan dit ook oorweeg om deur u gemeente se aankondiginge te help met die opspoor van lidmate. Sodoende kan daar gepoog word om die databasis van lidmate in Uganda op datum te hou en kan alle lidmate wat daar woon en werk geestelik bedien word. Smuts se kontakbesonderhede is tel 044 695 1958, e-pos smutsmar@absamail.co.za, faks 044 695 0440 (merk asb VIR AANDAG SMUTS)

2. Leraars wat na Uganda genooi word om daar te gaan dien, kontak asb vir Smuts ten einde oor die omstandighede in Uganda te gesels en werksaamhede daar te kordineer. Op hierdie wyse bly die kantoor vir buitelandse bediening ook op hoogte van die bediening aldaar.

Inhoud

 

Gesondheidsorg-Sondag

Die Christen Geneeskundige Bond van Suid Afrika (CGB) en Healthcare Christian Fellowship International (HCFI) bring graag die volgende inligting onder u aandag:

Die herdenking van Gesondheidsorg-Sondag vind hierdie jaar op Sondag, 19 Oktober 2008, plaas met die tema, Geroep om te Dien. Die viering van Gesondheidsorg-Sondag het sy ontstaan gedurende die 90's in die Verenigde Koninkryke gehad. Van daar het dit oor die res van die wreld begin versprei. Dit word naby aan 18 Oktober gevier, tradisioneel as St Lukasdag bekend.  In Suid Afrika het die viering van Gesondheidsorg-Sondag van krag tot krag gegaan en meer as 5000 Suid Afrikaanse gemeentes neem jaarliks aan die vieringe deel. Die doel van hierdie vieringe is:

  Om gesondheidswerkers en hulle aktiwiteite spesifiek onder die (voor)biddende aandag van die gemeenskap van gelowiges te bring.

  Om die invloed wat die gelowige gemeenskap op gesondheidsorg het, uit te lig en te beklemtoon.

  Om aktiewe ondersteuning van kerkverwante gesondheidswerkers en gesondheidsorgprojekte aan te moedig.

Besoek ook gerus die webblad www.cmf.org.za

Inhoud

 

Ron Reynolds beskikbaar om in gemeentes te preek

Mnr Ron Reynolds van die Sowers in the Cells-ministries stel homself beskikbaar om in gemeentes te preek. 072 884 2667 - sowersministries@ananzi.co.za. Ron is tans besig om sy opleiding in prediking en pastoraat via die Sinodale Lidmaatbedieningsprogram te ondergaan.

Inhoud

 

Ds Riaan Vlok na Queenstown beroep

Ds Riaan Vlok van die NG Gemeente Selcourt is op 8 September 2008 na die N.G. Gemeente Queenstown beroep. Sterkte met die oorweging van die beroep!

Inhoud

 

Finesse kuier in PE: Vroue van Hoop

 Venessa Schoeman, Liesel Krause-Wiid en Alsab Aldrich van Finesse, die bekende vrouetydskrif, kuier op 11 Oktober 2008 in PE by die Veremarksaal. 'n Geleentheid om nie te mis nie. Volledige besonderhede hier.

Julle beter spring: baie van die tafels is al uitverkoop!

Inhoud

 

CMR Oos-Kaapland op die Web

Julle kan meer lees oor die Christelike Maatskaplike Rade van Oos-KAapland deur hierdie skakel te volg: www.ngkok.co.za/cmr. Daar is ook jaarverslae van die onderskeie rade beskikbaar. Gebruik gerus die inligting op die CMR verder in jou gemeente bekend te stel.

Inhoud

 

Nou word dit kerk teenoor grondwet

Uit Burger se briewekolom, 11/09/2008:

Sekulre, humanistiese morele waarde word deesdae weer as direk in stryd met die Joods-Christelike waardes beskou. Nou word dit grondwet teenoor kerk. Kerkmense en teolo verwys dikwels na humanisme asof dit verfoeilik of anti-Christelik sou wees so asof n mens net die een of die ander kan aanhang. Sou dit nie juis ideaal wees om die beste uit hierdie denkrigtings te integreer in ons benadering tot moraliteit nie?

Het die Joods-Christelike waardes waarop mense so maklik roem, nie al meermale gelei tot morele gedrag wat nie te rym is met die voorbeeld van Christus nie? Toe die polities gelaaide element van Christelik-Nasionaal (waarmee ons geslag gendoktrineer is) ook nog mode was, het dit n gevaarlike morele platvorm geskep.

Dit verbaas my nie dat die moderator die standpunt van die kerkraad van Moreletapark verdedig nie. Baie kerkleiers hou vas aan n enkelvoudige en letterlike vertolking van die Bybel wanneer dit hul eie vooroordele is. Ek is seker daar is die afgelope paar maande baie in Moreletapark en oral in die land gebid vir leiding van Bo en dat die Here n regverdige uitspraak moet voorsien.

Toe die uitspraak egter kom, reageer dieselfde mense wat so gebid het, met skok en ongeloof, asof die Here nou n fout gemaak het.

Ek het al verskeie sinodes en kerkvergaderings beleef waar mense aandoenlik bid vir leiding van Bo, maar wanneer die antwoord nie by hul onbuigsame denkraamwerk inpas nie, is hulle onwillig om die antwoord op hulle gebede te aanvaar. So is daar ook oor n lang tydperk vuriglik gebid tydens die opstel van die nuwe grondwet, wat nou so maklik deur kerkmense afgekraak word.

(Geskryf deur Dr Du Plessis)

Inhoud

 

Niks misluk soos sukses nie

Die eerste digitale kamera is gedurende die 1970's deur Steven J Sasson, 'n werknemer van Eastman Kodak, ontdek. Die leierskap by die maatskappy het niks van die idee gehou nie, want dit was 'n bedreiging vir die firma wat gespesialiseer het in die maak van films vir kameras. Tans is die firma besig met die oorgang van film na digitale tegnologie, maar nou het hulle 'n groot agterstand by verskeie ander firmas.

Hierdie is 'n baie algemene verhaal. Sukses in die verlede mag 'n probleem wees - mense/ organisasies word immuun teen aanpassings wat nodig is om te slaag in 'n nuwe konteks. Hierdie het natuurlik ook toepassing op die kerk. Verandering is moeilik as jou model in die verlede 'n sukses was. In die geval van Kodak het hulle amper ondergegaan voordat hulle die onvermydelikheid van verandering aanvaar het. Baie kerke vandag staar ook die dood in die gesig. Is dit nie dalk God se plan om kerke weer nuut te laat dink nie?

Maar wat kan kerke doen? Ek noem net enkele moontlikhede:

1.    Dink nuut oor leierskap

Daar is verskeie beelde om die leraars van vandag mee te beskryf:

a.    Die pastor as terapeut - die pastor word 'n berader.

b.    Die pastor as Hoof Uitvoerende Beampte (CEO) - die pastor is 'n bestuurder of entrepreneur.

c.    Die pastor as fasiliteerder van lewe in die gemeente - sonder hom gebeur daar niks nie.

Is dit wat ons van ons leiers in die kerk verwag? Dat daar iemand moet wees om te bestuur en om berading te doen, is reg, maar moet dit die leier wees. Wanneer lei hy dan?

Hier is 'n baie belangrike beginsel ter sprake: Minder is meer. Hierdie is iets waarvan ons meer en meer lees. Waarna verwys dit?

a.    Die leier weet alles; daarom moet hy alles doen. Die pastor moet homself "bewys" in 'n kultuur wat al hoe meer van hom verwag: dat hy 'n uitstekende prediker moet wees, dat hy 'n duidelike visie vir die toekoms moet h, dat hy 'n strategiese plan moet ontwikkel - en dat sy gesinslewe 'n model vir die gemeente moet wees. Geen wonder leraars s dat hulle eensaam, gesoleerd en sonder vriende is nie. Leraars moet minder word, sodat hulle meer kan word. Hulle moet aangewend word volgens hulle geestelike gawes - en lidmate moet betrokke raak by bediening. Ons verwagtings van kerkleiers moet meer realisties wees.

b.    Minder programme, maar programme wat die gemeente se prioriteite hanteer. [Ek gaan niks verder hieroor s nie - ek het al dikwels hieroor geskryf.]

2.    Van kerk na koninkryk

Baie kerkleiers gee al hulle aandag aan die sake van die kerk - dit is net komitees en vergaderings. Leierskap fokus op die gemeente sy geboue, sy begroting, ens. Natuurlik sluit die koninkryk die kerk van God in, maar dit is heelwat meer as net die kerk. Die Gees van God werk immers ook in die gemeenskap buite die kerk - en nooi die gemeente uit om saam met Hom daar betrokke te raak. Die kerk het leiers nodig wat hulle gemeentes help om ook buite die kerkmure te kyk - en geleenthede daar raak te sien.

Ons huidige leierskapsmodelle het aanpassing nodig. In ons kerke is daar egter baie

'teenliggame" wat enige indringing van nuwe idees gou neutraliseer. Die nuwe leiers sal besef dat verandering noodsaaklik is; dat die modelle van die verlede nie meer werk nie. Hulle sal ook weet dat daar "teenliggame" is wat elke poging van hulle sal probeer dwarsboom.

(Uit eKerk Leiernuusbrief)

Inhoud

 

Nie te ernstig nie...

Moenie die lewe te ernstig opneem nie, jy gaan tog nooit lewendig anderkant uitkom nie.

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud