Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 30 - 19 September 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

 

INHOUD

Tyd vir Gereformeerdes om gesamentlik konstruktiewe publieke getuienis te lewer

Grondwet: Die kerk het die reg om eie gedragskodes te formuleer

Burger Oos-Kaap se verslaggewing

Vryheid van geloof geld steeds

Dis jammer dat gesprek oor die kerk se vryheid aan die hand van ‘n homoseksualiteit-voorbeeld gevoer word

RSG Paat Saam - met Freek Robinson: 'n Inbel-gesprek met dr Ben du Toit

Moreletapark: “Ekskuus, maar homoseksualiteit bly sonde”

Ring van PE: Mooi verslag oor multi-kulturele uitreike in Port Elizabeth se sentrale stadsgebied

Dringende oproep na ‘n Spesiale Gebedsbyeenkoms (Solemn Assembly): 15 Oktober 2008

NGK Walmer: Manne-ontbyt ter voorbereiding van Angus Buchan se besoek aan PE

Bybelmedia Nuusbrief

Nuus van Ramah Rescue

Gemeentes kan Esti van Rooyen, gospelsangeres, gerus nooi vir optrede

Ouerleiding

Nagmaal, Kerkeenheid en Jesus se Gebed in Johannes 17

Vir jou stimulasie

 

 

Tyd vir Gereformeerdes om gesamentlik konstruktiewe publieke getuienis te lewer

Die land is aan die brand en die kerk het ‘n getuienis om te lewer.

Wanneer mens so oor die afgelope jaar terugkyk, lyk dit of ons interne kerklike debatte as gereformeerdes heeltemal te veel van ons aandag getrek het. Ons sou veel beter doen deur ‘n verenigde publieke getuienis te lewer.

Kerkleiers in ons Familie moet regtig sterk oorweging daaraan gee om ons saam te trek in ‘n publieke byeenkoms waarin ons sáám kan getuig. Dit moet konstruktief wees, en die sake van die dag waarvoor die vrede en heil wat die evangelie bring, aanspreek. Dit is bv nie in orde dat verskillende groepe in ons as nasie teen mekaar afgespeel word, en verdeelheid aangeblaas word nie. Dit is nie in orde om beloftes van doodmaak vir politieke leiers in die openbaar te maak, en dan lig daarvan af te kom nie. Dit is nie in orde om publieke bates en fondse te verkwis nie.

Almal in gelyk voor die reg.

Ons kan so ‘n byeenkoms werklik dien deur dit op basis van een van ons kerkfamilie se belydenisse te hou, wat sê:

….dat die kerk daarom mense in enige vorm van lyding en

nood moet bystaan, wat onder andere ook inhou dat die

kerk sal getuig en stry teen enige vorm van ongeregtigheid

sodat die reg aanrol soos watergolwe, en geregtigheid

soos 'n standhoudende stroom;

….dat die kerk as eiendom van God moet staan waar Hy

staan, naamlik teen die onregtigheid en by die

veronregtes; dat die kerk as volgelinge van Christus moet

getuig teenoor alle magtiges en bevoorregtes wat uit

selfsug hulle eie belang soek en oor andere beskik en

hulle benadeel.

Daarom verwerp ons enige ideologie wat vorme van

veronregting legitimeer en enige leer wat nie bereid is om

vanuit die evangelie so 'n ideologie te weerstaan nie.

(Ef 4:15-16, Hand 5:29-33, 1 Pet 2:18-25, 1 Pet 3:15-18)

5. Ons glo dat die kerk geroep word om dit alles te bely en

te doen, in gehoorsaamheid aan Jesus Christus sy enigste

Hoof, al sou ook die owerhede en verordeninge van mense

daarteen wees en al sou straf en lyding daaraan verbonde

wees. Jesus is die Heer. Aan dié enige God, Vader, Seun

en Heilige Gees, kom toe eer en heerlikheid in ewigheid.

(Uittreksel uit Belydenis van Belhar)

Dit is werklik, as mense sou kon vergeet van die historiese en/of emosionele bagasie wat party hieroor saamdra, asof die belydenis net vir ‘n tyd soos hierdie geskryf is.

Inhoud

 

Grondwet: Die kerk het die reg om eie gedragskodes te formuleer

Geestelikes van oor ‘n baie wye kerklike spektrum in Port Elizabeth het saam ‘n verklaring uitgereik oor die kerk se grondwetlike reg om eie gedragskodes te formuleer. Hier is die teks van die verklaring:

DIE KERK HET STEEDS ’N BOODSKAP

Die onlangse uitspraak in die hofgeding tussen Strydom en die NG Kerk Moreleta Park is in kerklike kringe met kommer begroet: het die kerk steeds die reg om haar eie gedragskodes te formuleer, gebaseer op haar interpretasie van die Bybel?

As ‘n groep Port Elizabethse kerkleiers het ons die uitspraak sorgvuldig bestudeer, en besef dat die grondwetlike reg van godsdiensvryheid nie in die hofsaak ter sprake kom nie. Hier gaan dit oor die indiwidu se reg tot gelykheid in die werkplek. Die uitspraak beteken dat die kerk, in haar arbeidspraktyke, nie bo die wette van die land verhewe is nie. Ons ondersteun die hof hierin.

Geen ander konstitusionele reg word deur regter Basson se uitspraak geraak nie, veral nie die reg op godsdiensvryheid nie. Indien kerke van die oortuiging is dat sekere verhoudings of lewenstyle onaanvaarbaar is, het die kerk die grondwetlike reg om (met reg) te diskrimineer teen diegene wat nie dieselfde oortuigings onderskryf of handhaaf nie.

Die saak tussen Strydom en Moreleta Park het gehandel oor die billikheid van diskriminasie in die arbeidsomgewing. As kerke kan ons waardevolle lesse hieruit leer. Een daarvan is dat dit verstandig is om in pos-advertensies en werksonderhoude nie net ‘n posbeskrywing uit te spel nie, maar ook ‘n morele kode en/of ‘n geloofstandpunt in te sluit. Dit sal ook die onus op die voornemende werknemer plaas om alle bekende faktore uit te spel wat moontlik ‘n impak op die werkgewer-werknemer verhouding kan maak, omdat dit in stryd met die werknemer se morele kode en geloofstandpunt mag wees.

Die kerk in Port Elizabeth is verbind aan die heil van die stad. Die kerk wil geregtigheid en waarheid dien, soos dit ook deur ons grondwet verteenwoordig word. Ons het godsdiensvryheid en ons het as kerk ‘n morele stem: ‘n stem wat ons waaksaam en energiek in die belang van ons land en sy mense hoorbaar wil maak.

Ons werk onverpoosd om waarheid, vryheid en genesing aktief in ons stad te bevorder. Daarom verwelkom ons die inisiatief van prof Pieter Coertzen en andere om ‘n Handves van Godsdienstige Regte en Vryhede in SA by die Wet op Menseregte in te sluit. Die Konsep-Handves is te vind by www.ngkok.co.za/charter3.pdf. Indien so ‘n handves behoorlik benut word, kan dit die kollektiewe stem van die kerk versterk. Mag die waarheid en genade van ons geloof, ‘n blywende impak in ons stad maak!

Pastoor Braam Botha, Doxa Deo

Biskop Michael Coleman, Katolieke Diosese van PE

Pastoor Jimmy Crompton, Word of Faith Christian Centre

Pastoor Patrick Douglas-Henry, Apostoliese Geloofsending (AGS)

Pastoor Neville Goldman, Ebenezer Centre

Biskop Lunga ka Siboto, Dienende Biskop Ethiopiese Episkopaalse Kerk

Pastoor Jerome Liberty, Victory Ministries International

Ds Danie Mouton, NG Kerk

Biskop Bethlehem Nopece, Anglikaanse Diosees

Dr Dave Pedersen, Fountain Vineyard Christian Church

Pastoor Richard Preston, New Covenant Church

Pastoor John Scholtz, Harvest Christian Church

Biskop Zipho Siwa, Metodiste Kerk

Biskop Nkosinathi Vika, Dienende Biskop Ethiopiese  Charismatiese Kerk

Inhoud

 

Burger Oos-Kaap se verslaggewing

Die verklaring oor die kerk se reg om eie gedragskodes te formuleer, is presies net so deur die EP Herald in Port Elizabeth geplaas. Die Burger Oos-Kaap het die volledige teks van die verklaring geïgnoreer. Die verklaring is omgebuig om ‘n baie sensasionele berig te word.

Op ‘n baie naïewe manier word mnr Vincent Moaga van die Mensregtekommissie aangehaal: “Daar mag nooit teen enige mens gediskrimineer word weens sy seksuele oriëntasie, geloof of waardes nie, en daar mag ook nie oor ‘n voornemende werker se seksuele oriëntasie of status uitgevra word nie”.

Dalk kan ‘n voorbeeld ons hier help: Gestel ek kry werk by ‘n moskee om vloere te vee. Dis tyd vir die jaarlikse bring en braai. Ek bring my varktjops en Klipdrift saam. Mag die moskee weier dat ek ‘n wesenlike Islam geloofsreël oortree? (Ek ontleen die voorbeeld aan prof Andreas van Wyk se vroeëre artikel oor geregverdigde diskriminasie in Die Burger). Verstandige mense, en die grondwet, verdedig die moskee se reg om sy eie geloofsreëls te bepaal, en nie varkvleis of alkohol by sy braai toe te laat nie.

Dieselfde geld ‘n seunskoshuis wat die vereiste stel dat die toesighouer ‘n manspersoon moet wees. Of die NG Kerk wat adverteer dat sy leraars gelegitimeerdes van die NG Kerk moet wees.

Die punt is: Indien Moreletapark in die arbeidskonteks ongeregverdig teen mnr Johan Strydom gediskrimineer het, en hulle daaroor oor die vingers getik is, beteken dit nog nie dat ons hoef te vrees dat die reg op godsdiensvryheid daarmee heen is nie. Kerke het steeds die reg om hul eie gedragskodes te formuleer, en behoort dit op ‘n verantwoordelike manier te doen.

Inhoud

 

Vryheid van geloof geld steeds

Uit Die Burger van 02/09/2008:

Het die Moreletapark-uitspraak verlede week die klok laat lui vir godsdiensvryheid? Cassie Aucamp neem dié vraag onder die loep.

Die uitspraak van regter Dion Basson in die gelykheidshof dat die NG kerk Moreletapark in Pretoria onregverdig teen mnr. Johan Strydom gediskrimineer het deur hom weens sy homoseksuele lewenswyse as musiekdosent te ontslaan, het die alarms laat afgaan.

Allerlei afleidings is in berigte, koerantopskrifte en briewe oor die uitspraak gemaak: “Godsdiensvryheid is ondergeskik aan die regte van die individu”; “Die pad is oopgemaak vir gay predikante op die preekstoel”; “Hof dwing kerk om weer te besin oor sy standpunt teen gays”.

In die spervuur is die kerk, die vertolking van die Bybel, en godsdiensgemeenskappe se reg om volgens hul geloofsoortuigings op te tree.

Is hierdie alarmistiese afleidings uit die uitspraak geregverdig?

Is die kerk se teuels nou ernstig ingetrek? Oorheers die Grondwet nou die Here se wet?

Die wet ter sprake

Om hierop te antwoord, moet ons kyk na die Wet op die Bevordering van Gelykheid en die Voorkoming van Onbillike Diskriminasie, wet 4 van 2000 (in kort: die Gelykheidswet), die wet waarop die regter sy uitspraak gegrond het.

Artikel 9(4) van die Grondwet bepaal dat niemand onbillik teen enige persoon mag diskrimineer op grond van onder meer ras, taal, geslag, ouderdom, gestremdheid, godsdiens en seksuele oriëntasie nie.

In dieselfde artikel word bepaal dat nasionale wetgewing daargestel moet word om onbillike diskriminasie te voorkom of te verbied.

Om hieraan uitvoering te gee het die parlement die Gelykheidswet in Februarie 2000 goedgekeur.

Die Grondwet verbied nie alle diskriminasie nie, maar wel onbillike diskriminasie.

Juis dít was ’n groot tameletjie vir die parlement se gekose komitee wat hierdie wetgewing moes voorberei, en waarvan ek ’n lid was.

Telkens het die saak opgeduik: Wat van differensiasie? Daar is mos gevalle waar onderskeid tussen mense gemaak word wat nie onbillik is nie.

Om hieraan uitvoering te gee is die kriteria waarvolgens bepaal word of diskriminasie billik of onbillik is, in artikel 14 van die Gelykheidswet vasgelê.

Art. 14 (2) bepaal dat diskriminasie as billik beskou sal word as die re?spondent kan aantoon dat dit redelik en geregverdig tussen persone differensieer op grond van “objektief bepaalbare kriteria, intrinsiek aan die betrokke aktiwiteit” (my vertaling).

Dit klink na ’n mondvol, maar kom ek verduidelik met ’n voorbeeld of twee:

) ’n Versekeringsmaatskappy vra ’n duurder premie vir ’n man van 60 as vir een van 30.

Op die oog af diskrimineer die maatskappy teen die ouer man. Dis egter nie waar nie. Objektief bepaalbare kriteria dui tog daarop dat die 60-jarige man se risiko veel groter is as dié van die jong man, en hierdie hoër risiko is intrinsiek deel van wat ’n versekeringsmaatskappy se “betrokke aktiwiteit is”, naamlik die dek van risiko’s.

) ’n Skool vereis dat slegs ’n man ’n bepaalde vakature kan vul.

Diskriminasie teen vroue dus. Maar die pos, die betrokke aktiwiteit, is dié van koshuishoof van ’n seunskoshuis. Dus: billike diskriminasie.

) ’n Onderneming “diskrimineer” by aanstelling teen iemand wat nie Engels magtig is nie.

Maar die “betrokke aktiwiteit” behels doeltreffende kommunikasie met oorsese verskaffers of kliënte. Weer: billike diskriminasie.

Dít is die implikasie

Wat het nou gebeur in die geval van die NG kerk Moreletapark en Strydom?

Strydom is uit sy pos onthef omdat hy selferkend aktief in ’n gay-verhouding is.

Hy het hom tot die gelykheidshof gewend.

Die regter moes nou bepaal of aan die twee vereistes van die Gelykheids- wet voldoen is om die diskriminasie teen Strydom as billik en geregverdig te bepaal:

Vereiste 1: op grond van objektief bepaalbare kriteria;

Vereiste 2: intrinsiek aan die betrokke aktiwiteit.

Die regter het bepaal die diskriminasie was nie billik nie; dat daar dus nie aan die twee vereistes van art. 14(2) voldoen is nie.

In dié verband is sy uitspraak veelseggend. Ek haal aan: “Ek is nie oortuig dat Strydom, op getuienis wat voor die hof is, in ’n posisie was waar hy ’n geestelike leier was nie,” en: “Strydom moes musiek doseer. Sy werk het nie enige geestelike verantwoordelikhede behels nie.”

Volgens die regter se uitspraak is die uitleef van ’n bepaalde seksuele oriëntasie nie ’n objektief bepaalbare kriterium vir die “betrokke aktiwiteit” van musiek doseer nie.

Die implikasie van die regter se woorde is egter: Indien Strydom in ’n geestelike leiersposisie was, indien sy werk geestelike verantwoordelikhede behels het, sou die diskriminasie as billik beskou kon word. Maar nou het hy bloot musiek gedoseer, en dit verander die prentjie.

(Persoonlik verskil ek hier met respek van die regter. Die wese van die kerk en persoonlike ondervinding in die bediening laat nie ruimte vir hierdie rigiede onderskeid tussen “geestelik” en “nie-geestelik” nie. Die totale bediening in die kerk is tog geïntegreerd. Waar ’n kerk die koningskap van Jesus Christus oor alle fasette van die lewe bely, is ook die musiekonderwyser lewensoriënterend met sy leerlinge besig, en kan hy selfs ’n groter invloed as die dominee op die jeug hê.)

Maar dit daar gelaat. Uit die uitspraak is dit vir my duidelik dat die regter wel erkenning gee aan die kerk se reg om lewensbeskoulike vereistes te stel vir diegene wat geestelike verantwoordelikhede het, ook met betrekking tot seksuele oriëntasie.

Praat duidelik

Die grondslag van hierdie erkenning van die kerk se reg is geleë in die feit dat die “objektief bepaalbare kriteria” waarvolgens die kerk opereer, die Woord van die Here is.

Ja, verskillende kerke oordeel verskillend oor wat die Skrif sê oor byvoorbeeld homoseksualiteit, maar die hof het hom nog altyd daarvan weerhou om die Bybel namens die kerk te probeer uitlê.

As ’n bepaalde kerk se belydenis en (per sinode) afgespreekte verstaan van die Skrif oor hierdie sake “A” sê, sal ’n hof, en ook die uitspraak van die regter, ’n kerk moeilik dwing om mense wat “B” leef, in ’n posisie met geestelike verantwoordelikheid aan te stel of in diens te hou.

Die alarms wat om die Moreletapark-saak afgegaan het, is dus ongegrond. Die kerk se reg om dit wat hy uit die Skrif bely, prakties uit te leef, kan hom nie in die toekoms ontneem word op presedent van die bepaalde uitspraak nie.

Die een alarm wat wel uit die saak, die uitspraak en die betrokke wet vir die kerk afgaan, is dat die kerk homself met dubbelpratery oor sake soos ’n ’n homoseksuele lewenspraktyk maklik aan die verkeerde kant van die gelykheidsreg kan toeverf, aangesien dit die “objektief bepaalbare kriteria” waarvolgens die kerk in eie reg volgens die Skrif optree, op los skroewe plaas.

Daarom moet dit gewaardeer word dat Moreletapark se leiers, ondanks die terugslag soos hierbo verduidelik, nog helder en duidelik praat oor hul oortuiging vanuit die Skrif.

Ds. Cassie Aucamp is ’n voormalige LP en tans leraar van die Gereformeerde kerk Bergsig en Andeon.

Inhoud

 

Dis jammer dat gesprek oor die kerk se vryheid aan die hand van ‘n homoseksualiteit-voorbeeld gevoer word

Die Kerk, waaronder die NG Kerk, word dikwels as ‘n bastion van veroordeling beleef. Dit is jammer.

Baie kerklidmate verwar die kerk se missie - om na mense uit te reik in die Naam van Jesus Christus - dikwels met moraliteit. Daarmee bedoel ek dat die kerk in die eerste plek as ‘n sedebewaker en die verkondiger van ‘n bepaalde lewenstyl gesien word.

Natuurlik het geloof en moraliteit alles met mekaar te doen. Maar kerkmense kan nie verwag dat alle mense soos hulle moet wees nie. Die kerk is juis geroep om oor grense te tree en veral na gemarginaliseerde randfigure uit te reik. Diegene wat verwerp, verdruk of vertrap word, kwalifiseer vir liefde en insluiting.

In die NG Kerk is daar oor die laaste jare groot vordering gemaak om weg te beweeg van veroordeling na aanvaarding. Dit beteken nie dat die kerk sy morele basis prysgee nie, maar dat sy morele oortuiging juis word om te alle tye gasvry en ondersteunend te word.

Dit is darem jammer dat die noodsaaklike gesprek oor godsdiensvryheid hom nou op ‘n baie sensitiewe basis uitspeel: ‘n gesprek na aanleiding van optrede rondom ‘n homoseksuele persoon. Dit is feitlik onmoontlik om beginsel en persoon te skei.

Dit is goed dat die Algemene Sinode die hantering van hierdie saak in die praktiese bediening aan plaaslike gemeentes oorgelaat het. Dit is ook goed dat daar gemeentes is wat spesifiek geroep voel om uit te reik na ons homoseksuele naaste.

Inhoud

 

RSG Paat Saam - met Freek Robinson: 'n Inbel-gesprek met dr Ben du Toit
 Dr Ben du Toit, Direkteur Kommunikasie van die NG Kerk in die Wes- en Suid-Kaap het op 15 September 2008 deelgeneem aan 'n inbel-gesprek met Freek Robinson en luisteraars oor die sake ter sprake in die hofsaak tussen mnr Johan Strydom en die NGK Moreletapark. Julle kan die onderhoud hier aflaai: regsklik op hierdie skakel en kies "Save target as..." om die klankopname op jou hardeskyf te stoor. (34 Mb).

 

Moreletapark: “Ekskuus, maar homoseksualiteit bly sonde”

Neels Jackson, Beeld 9 Sept 2008
Die kerkraad van die NG gemeente Moreletapark het die gay musiekdosent mnr. Johan Strydom, wat hulle afgedank het, om verskoning gevra.

In dieselfde asem het hulle bevestig dat die gemeente onwrikbaar by sy siening bly dat homoseksuele dade sonde is.

Die kerk het gisteraand in ’n verklaring gesê hy gaan nie appèl aanteken teen die hofbeslissing dat hy onbillik gediskrimineer het toe hulle Strydom afgedank het nie.

Strydom het die gemeente in die gelykheidshof gedagvaar nadat hy uit ’n kontrakpos afgedank is omdat hy gay is.

Die kerkraad lê hom neer by die beslissing van die hof “en bied gevolglik ons onvoorwaardelike verskoning teenoor mnr. Strydom aan vir die feit dat ons, volgens die hof, deur sy diensbeëindiging onbillik teen hom gediskrimineer het”.

Die gemeente moet hom ook nog byna R87 000 betaal.

Die kerkraad was onder druk van simpatiseerders dat hy teen die hof se uitspraak moes appelleer, maar voer verskeie redes aan waarom hy besluit het om dit nie te doen nie:

*  Die fundamentele reg van die kerk om vry te wees en te glo wat die Bybel sê, is nie aangetas nie;

*  Die gemeente se oortuiging dat die beoefening van homoseksualiteit sonde is, is nie deur die hof verwerp nie;

*  Die gemeente se reg om vereistes vir geestelike leiers te stel is deur die hof aanvaar;

*  Die gemeente het genoeg geleentheid gehad om te getuig van sy siening oor wat die Bybel oor homoseksualiteit sê; en

*  Hulle kon verder getuig oor “die liefde vir God vir alle mense en daarom ook vir persone wat homoseksualiteit beoefen, en dat daar in Christus nuwe lewe en oorwinning oor sonde is”.

Die kerkraad wys voorts daarop dat die hof bevind het dat Strydom, wat op kontrakbasis as musiekdosent in die gemeente gewerk het, nie as ’n geestelike leier geag word nie.

Die Moreletapark-gemeente verskil steeds met die hof hof hieroor. Hul siening van wie ’n geestelike leier is, strek veel wyer as net predikante, ouderlinge en diakens.

Die gemeente meen Strydom was in die posisie van ’n geestelike leier. Hy het as rolmodel vir jong studente opgetree en daarom was hy onderhewig aan die verklaarde gemeentebeleid oor geestelike leiers.

Me. Diana Rabie, kommunikasiebeampte vir die gemeente, het nie gisteraand haar telefoon geantwoord nie. Dit is nie bekend of die gemeente reeds die verskoning persoonlik aan Strydom oorgedra het nie.

Inhoud van die brief

Volgens die IOL-nuusdiens lees die inhoud van die brief as volg (natuurlik in Engels vertaal):

"Dearest Johan, we are sending this letter to you in terms of our responsibility towards you following the judgment of Judge DA Basson regarding the claim you have instituted against our congregation in the Equality Court.

"We would again like to place on record that in giving notice to you on July 15, 2005 that we will not further make use of your services, we never had the intention to hurt you or to offend you. According to us you were, however, in a position as a spiritual leader, and subjected to the policy of our congregation regarding such leaders.

"The congregation took note of the court's finding that you, as a part-time lecturer, were not in the position of a spiritual leader and that the congregation's policy thus could not be implemented on you.

"Where our conduct towards you was regarded as unfair by the court, we would like to tender our unconditional apology."

Inhoud

 

Ring van PE: Mooi verslag oor multi-kulturele uitreike in Port Elizabeth se sentrale stadsgebied

Die baanbrekerswerk wat die NG Kerk PE-Sentraal in die Port Elizabethse middestad doen, word ondersteun deur ‘n ringsprojek van die Ring van Port Elizabeth. In hierdie verslag kan julle ‘n pragtige uiteensetting van hierdie werk lees. Mens wonder hoe ander gemeentes en ringe hierdie inisiatiewe - broodnodig - kan dupliseer. Wat leer ons hieruit vir ‘n bediening wat ‘n verskil maak in ons eie konteks?

Inhoud

 

Dringende oproep na ‘n Spesiale Gebedsbyeenkoms (Solemn Assembly): 15 Oktober 2008

Jerigo Mure roep die kerk op om deel te neem aan ‘n spesiale gebedsbyeenkoms op 15 Oktober 2008. Die volledige besonderhede is hier op ons webblad te vind.

Inhoud

 

NGK Walmer: Manne-ontbyt ter voorbereiding van Angus Buchan se besoek aan PE

Die NG Kerk Walmer, Vierdelaan, PE, nooi alle belangstellende mans na ‘n Manne-Ontbyt op 11 Oktober om 08:00 by hul kerksentrum.

Die koste van die kaartjies beloop R30 per persoon, en is verkrygbaar by Charl Coetzee (082 851 2217), of by Walmer se kerkkantoor (041 581-3421), of by NG Kerk PE-Hoogland se kerkkantoor (041 367-1485).

Ds Charl Coetzee van Walmer is die spreker by hierdie geleentheid.

Inhoud

 

Bybelmedia Nuusbrief

Lees in die jongste uitgawe van Kerkbode ...

*  Herstel moraliteit! ’n Landwye wekroep klink onder Suid-Afrikaners op vir morele herstel.

*  Familiekerke maak deurbraak in Vrystaat.

*  Morele meerderwaardigheid – kerk het bekering nodig.
*  Moreletapark: Grondwet versus godsdiensvryheid – wat weeg die swaarste?

*  Port Elizabeth: Nigeriërs blaas nuwe lewe in middestad-gemeente.

*  Só bereik Bybel-Media vir Indië met die evangelie.

*  Missie Japan is in stroomversnelling.

*  Sentrale databasis maak gemeentes se taak makliker.

Lees in die Oktober-uitgawe van LIG ...

VOORBLAD:  Cindy & Clive op pad met Christus. ’n Voormalige Mej Suid-Afrika, Cindy Nell, gesels openhartig oor die nuwe pad wat sy saam met Christus stap. Sy vertel ook meer oor haar en Clive Roberts se troudag vroeg volgende jaar.

LEES BINNE:

My kind se selfbeeld - bou of verbrou ek? Eleanor Roosevelt het gesê: “Niemand kan jou teen jou sin minderwaardig laat voel nie.” Maar is dit regtig so?

Ouma (en haar kêrel) woon saam. Vir baie Christen-huishoudings is dit ’n krisis wanneer een van die kinders kies om saam te woon voor sy/haar troudag. Wat nog te sê van as Ouma/Oupa besluit om by iemand anders in te trek!
Jou kind se “gap”-jaar: alles wat jy moet weet. Vir talle Suid-Afrikaanse jongmense is ’n jaar of twee ná matriek in die buiteland ’n gewilde opsie. Hoe kan hulle die meeste uit die tydperk put?

Van snork na slaap - is daar raad? ’n Eggenoot wat snork, is genoeg om die geduldigste persoon tot raserny te dryf. Hier’s medisyne.

LEES OOK:

*  Milanie Vosloo: ’n geloofsreis wat inspireer

*  Baie generasies in een huis!

*  Aanspreekvorme: is daar nog reëls?

*  Ons swart aanneemkinders

*  Tweedehands is koning

*  Tieners

Kruisgewys

Die jongste uitgawe van Kruisgewys is reeds twee weke gelede na leraars gestuur. Die inligtings-DVD het interessante snitte vir gebruik by die eredienste. Die inhoud van Kruisgewys is ook beskikbaar op ons webwerf www.bybelmedia.co.za

Christelike Kernensiklopedieredakteur Fritz Gaum

Hierdie ensiklopedie – vir die eerste keer in Afrikaans – is jou sleutel om God se Woord, sy koninkryk, sy kerk, die wêreld, die geskiedenis, jouself en jou geloof beter te verstaan. 3 250 inskrywings op 1 248 volkleur bladsye.

Dié ensiklopedie dek die volgende terreine: Ou Testament, Nuwe Testament, dogmatiek, etiek, algemene en Suid-Afrikaanse kerkgeskiedenis, missiologie, Suid-Afrikaanse kerke en prominente figure wat ’n impak op die voortgang van die evangelie gehad het, veral soos dit Suid-Afrika geraak het.

Hierdie is ’n gesamentlike projek van Lux Verbi.BM en Bybel-Media. Prys 349,95

DVD’s – Verantwoordelike Vernuwing

Die 4 DVD's van Verantwoordelike Vernuwing (Stellenberg) is gereed en die eerste bestellings is verlede week versend. Enigiemand wat verdere bestellings wil plaas, is welkom om Monique by 0860 26 33 42 te skakel.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za

Groete uit ’n koue Wellington.

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za 

Tel: (021) 864 8223

Inhoud

 

Nuus van Ramah Rescue

Ek het so ‘n rukkie gelede vertel van Schalk en Bonnie van Niekerk en hul Ramah Rescue bediening in PE-Sentraal.

    Schalk laat weet dat hulle nou na ‘n meer doelmatige huis geskuif het - in Russelweg - waar daar meer woonplek is, tesame met ‘n kantoor. Die nuwe huis is ook nader aan hul teikengebied vir die wonderlike werk wat hulle onder verslaafdes, prostitute en uitgewekenes doen.

    ‘n Belangrike fokus van die bediening is opleiding vir mense wat letterlik die straatlewe vaarwel toeroep en weer ‘n plekkie in die “normale” ekonomiese lewe wil vind. Vaardighede wat aangebied word, hou verband met mikro besigheidsbestuur, basiese rekenaarvaardighede, basiese boukunde, houtwerk en algemene “arts en crafts

    Die coffee shop bedien nou reeds 15 gereelde besoekers, en die nuwe kerkplanting - Salamtu - word deur 30 volwassenes en 20 kinders bygewoon. Schalk vertel dat die straatbediening stadig momentum optel.

Gebedsversoeke:

*  LOGAN vir fondse vir sy studies volgende jaar

*  MIMI vir haar volgehoue werk by die jeug

*  Die opleidings projek

*  Fondse vir n projektor om opleiding en Godsdiens onderrig te implementeer

*  Die jeug in Salamtu -- meeste het geen of net n enkel ouer

Kontakbesonderhede:

Schalk-hulle woon in 63 Russell Road

Tel no 041 585 8900

sel no 074 102 7640 schalk

          074 103 1700 bonnie

E-POS ramah.rescue@gmail.com

Inhoud

 

Gemeentes kan Esti van Rooyen, gospelsangeres, gerus nooi vir optrede

Yvonne Oosthuizen van NGK De Duin laat weet dat hul pastoriedogter, Este van Rooyen (dogter van ds Johan van Rooyene), ‘n sangeres van naam, pas haar eerste gospel CD vrygestel het. As gemeentes belangstel om haar te nooi, sal dit waardeer word. Sy het alreeds internasionale erkenning vir haar sang verwerf. CD’s is beskikbaar teen R80.00 by De Duin, Port Elizabeth, aldus Yvonne.

Inhoud

 

Ouerleiding

Besoek gerus die blog oor ouerleiding by www.communitas.co.za/ouerskap waar Alta Marais in gesprek gaan met ouers wat 'n deelnemende styl van ouerskap wil aanleer.

    Op die blog is ook meer inligting oor die kursus Positiewe Ouerskap wat ouers hierdie vaardighede aanleer. Indien jy weet van ouers in julle gemeente wat belangstel in 'n gesprek oor ouerleiding, gee asb. vir hulle die webadres deur sodat hulle kan deel in die gesprek.

    Kontak gerus vir Gielie Loubser by gielie@kaapkerk.co.za as jy belangstel om opgelei te word om die kursus aan te bied.  Hierdie kursus het oor die afgelope dekade vir honderde ouerpare geweldig baie beteken t.o.v. hulle rol as ouers in hierdie tyd van kinderregte.

Inhoud

 

Nagmaal, Kerkeenheid en Jesus se Gebed in Johannes 17

Tydens die onlangse sitting van die Ring van Cradock het Hansie Schutte tydens die nagmaalsdiens ‘n besondere goeie boodskap, teologies sterk gefundeer, oor die verband tussen die eenheid van gelowiges, die nagmaal en Jesus se gebed in Johannes 17 gelewer.

    Ons is Hansie dankbaar dat hy die preek in artikelvorm, wat julle hier kan aflaai, tot ons beskikking gestel het.

Inhoud

 

Vir jou stimulasie

Wat noem jy 'n deurskynende hasie?..... Spasie!
Wat noem jy 'n hasie in 'n pyp?

Blokhasie
Hasie in die tuimeldroer? Spinhasie
Wat noem jy 'n hasie ini hospitaal?
Operasie!
en 'n hasie ini spur?
Inspirasie...!
en hasies wat koud kry..?
Vibrasie!
Wat noem mens 'n hasie met GPS?
navigasie
Wat noem mens 'n rugby hasie? Paashasie
Wat noem mens `n hasie wat in pretoria bly?
Hawsie
'n Hasie wat uitasem is?
'n Blasie
'n Hasie met styl?
'n Classy
'n Halwe hasie?
'n Sie
'n Hasie wat mond-tot-mond asemhaling toepas?
Oksidasie
'n Walt Disney Hasie? Animasie
'n Vuvuzela Hasie? Gerasie
'n Klomp hasies? 'n Nasie 

Wat noem 'n mens 'n hasie op 'n telefoon?
Kommunikasie...
Wat noem 'n mens 'n losbandige hasie?
'n Flirtasie...
Wat noem mens 'n deurskynende hasie? 'n Glasie!!!!
Wat is 'n geel hasie? 'n Kasie!!!!
Wat noem 'n mens 'n hasie wat preek.......'n Kanselasie!!!!
Wat noem jy 'n ryk hasie?? inflasie!!
'n Hasie wat boer? Plasie...
Wat noem mens 'n siek hasie?.... Inflamasie
Wat noem jy 'n hasie wat oorsee gaan?.... Immigrasie
Wat noem jy iemand wat heeltyd hasie grapies vertel?

Irritasie

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud