Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 33 - 16 Oktober 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beëindig intekening

 

 

 

INHOUD

Ds Lucas Plaatjie amptelik as voorsitter van die Moderamen VGK Kaapland aangewys

Positiewe verwikkelinge in die verhoudinge met die VGK

Prettige vroue van hoop belly dance

Kerke ‘skop politiek onder die jis’, word een

Dosente sê: NGK moet Belhar as gawe toe-eien

Merkwaardige ringsprojekte ingedien

Leer die Oosters-Ortodokse teologie ken

Manne-Lofprysingsaand in die Baai

Wegbreek vir Matrieks - Desember 2008

Missie Japan Oos-Kaap bekendstelling

Prof Pieter Coertzen praat in PE oor die grondwetlike posisie van die kerk

Transkei Werkersaksie [TWA ] se 50 jaar reunie!!

Woordwyser help Bybellesers

Eerstejaarskampe 2009 op Stellenbosch – help verwarring voorkom asseblief!

Sterre en Planete-Aand te Jeffreysbaai: 24 Oktober 2008

Van Stadensrivier hou kermis : Saterdag 1 November

PE-Heideveld se vrouediens hou ontbyt en feminaar: 1 November

Nagedink oor Leierskap

Gevaarligte flikker oor selfmoord

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2009 op die web beskikbaar

Understanding the way the economy works

Motherhood at 65

 

 

Ds Lucas Plaatjie amptelik as voorsitter van die Moderamen VGK Kaapland aangewys

Baie geluk aan ‘n goeie vriend, ds Lucas Plaatjie, assessor van die jongste sinode van die VGK Kaapland, wat amptelik as voorsitter van die VGK Kaapland se moderamen aangewys is. Dit volg op die bedanking van dr Alan Boesak uit hierdie rol.

Lucas is ‘n Oos-Kapenaar in murg en been. Hy is op Adelaide (as ek reg onthou, dit mag ook Bedford wees) gebore, en het die grootste deel van sy bediening in die Oos-Kaap deurgebring. Lucas was lank leraar te Cradock, en het daarna die VGK Motherwell in Port Elizabeth bedien. Hy is twee jaar gelede in die VGK se Kaaplandse kantoor as senior administratiewe beampte aangestel.

Lucas handhaaf ‘n fasiliterende styl van leierskap. Hy fokus sterk op die bou van verhoudinge, is ‘n eerlike en vriendelike kommunikeerder, en beskik oor die vermoë om die samewerking van mense te verkry. Tydens die Konvent van 2004 te Brackenfell het hy op die tweede dag die dagwyding uit Filippense 2 gelei. Min van die aanwesiges sal die deurbraak wat hierop gevolg het, vergeet.

Baie geluk aan ‘n broer en vriend!  Ons sien uit na die bereiking van ons kerke se gemeenskaplike roeping saam met jou.

Inhoud

 

Positiewe verwikkelinge in die verhoudinge met die VGK

Chris van Wyk, moderator van die jongste Oos-Kaaplandse sinodale vergadering, gee sy indrukke direk na afloop van vandeesweek se Algemeen-Sinodale moderamenvergadering. Hy rapporteer oor positiewe verwikkelinge in die gesprek met die VGK:

Ek sit op die lughawe na die moderatorskonferensie en dink na oor wat vandag gebeur het.  Die rede vir ons gesprek is vir julle bekend, die hewige reaksie van die VGK op Piet Strauss se groeteboodskap en die eensydige opskorting van die gesprek tussen die NGK en die VGK.

Die goeie nuus is die volgende:

*  Die VGK moderatuur het die NGK moderatuur uitgenooi vir 'n gesprek dié Vrydag.  In die gees van Matt 5: "as iemand iets  teen jou het," gaan daar opnuut verskoning gevra word en probeer word om die verhoudinge te herstel. Dit gee my hoop.

*  WARC het ingestem tot 'n fasiliterende rol in die gesprek tussen die familie van NG Kerke.  Dit is eintlik die enigste moontlikheid om die proses van kerkhereniging uit sy impasse op Algemene Sinodale vlak te haal – 'n ordentlike gefasiliteerde proses.  Ek bepleit dit al 5 jaar.

*  Die moderators het 'n baie oop, eerlike en wydlopende gesprek gehad wat by die Moderamen voortgesit sal word vir besluitneming oor die pad vorentoe.  Ons het dit reggekry om meer geloofsonderskeidend met mekaar te praat.  Ek het die ervaring dat ons almal se kompasse weer in dieselfde rigting wys, al is daar steeds groot verskille.

Wat het ek geleer uit die proses:

*  Ons is brose en feilbare mense. 

*  Ek kan nie anders as om aan Paulus se brief aan die Korintiërs (2de brief hoofstuk 4) te dink, wat ons ook in die vergadering gelees het nie: "7 Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek." Maar dit is ook waar, dat: "die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie." en al is ons: "8 oor raad verleë," is ons: "nie radeloos nie."

*  Die beweging wat ons met vorige sinodes aan die gang gesit het, om lidmate te ken en saam te neem in die proses, kan baie maklik as 'n demokratisering van ons prosesse gesien en ervaar word.  Daar is uiteindelik maar net een oorweging wat mag geld in ons besluite op sinodale- en rings- en gemeente-vlak: Wat vra die Here van ons?  En is ons daaraan gehoorsaam?

*  Ons het meer geloofsonderskeidende prosesse nodig.  Die vaardighede van die Seisoen van Luister moet nou in gewoontes omvorm word.  Geen vergadering kan eintlik meer daarsonder werk nie. Ons moet ruimte skep waar ons God kan ontmoet, want Hy is die Hoof van die kerk en koninkryk.

*  Die belydenis van Belhar roep ons nie net op tot eenheid nie, maar ook tot versoening en geregtigheid.  Daardie kwessies moet in ons reis saam met die VGK en die ander lede van die familie net soveel aandag kry. 

*  En dit is tyd dat die belydenis van Belhar ook deur die leiers van ons kerk omhels word as 'n blik op die waarheid wat ook ons belydenis is.

*  Plaaslike inisiatiewe is waar die energie lê en ons as sinode moet dit sterk aanmoedig, soos ons as SK ook opdrag gegee is deur ons eie vorige sinode.

Ek het geleer by Niebuhr dat God in alles is wat met ons gebeur, en dat ons nie op die dinge as sodanig moet reageer nie, maar op God in die gebeure van die dag. 

As ek met daardie bril kyk, sien ek groter eerlikheid, groter oortuiging, groter nederigheid, meer broosheid by ons eie leierskap.  En dit laat my droom van 'n kerk wat regtig ook deur dié drif deur die Here van die kerk gedra sal word, as 'n getuienis, dat al maak ons droog, God is genadig wat alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet.

Inhoud

 

Prettige vroue van hoop belly dance

Die Vroue-bediening Netwerk van ons sinode, onder leiding van Christine Higgs, verdien ‘n groot pluimpie vir die skitterende manier waarop verlede Saterdag se Finesse Vroue van Hoop-oggend in die Veremarksaal georganiseer en aangebied is.

Dit was ‘n veelkleurige, prettige oggend met lag, inspirasie, sang, ‘n paar trane, en nogmaals lag op die spyskaart.

Die seremoniemeester, Elsabé Aldrich, vertel hoe vroue altyd die blaam vir alles wat verkeerd loop op hulleself neem. Toe sy uitvind haar seun rook, het sy daelik gewonder: Het ek hom te kort gesoog? Of dalk te lank?

Saphira, ‘n blinde digter en sakevrou van faam, het werklik inspirerende gedigte voorgedra. Sy het vertel van haar eie worsteling met God oor haar blindheid, en die kruis wat sy dra - met blymoedigheid. Die einste Saphira het almal laat lê soos hulle lag met haar vertelling hoe sy belly-dancing op boeremusiek leer doen het - en, ernstig bedoel, met Jesus se toestemming.  By lag het dit nie gebly nie, want voor die byna 500 vroue hulle kon kry, toe belly dance hulle saam met onse Saphira.

Ek het een tannie gesien wat nie wou saamdans nie. By verdere navraag het geblyk sy het net gekom vir die kos, sy het vrede met die res gehad.

Menno Mostert van Jeffreysbaai, sanger van formaat het tog te mooi in sy rooi kant-hemp gesing. ‘n Manne-koor het ook gehelp om die dames se dag te maak.

Venessa Schoeman en Liesel Krause-Wiid het inspirerende praatjies gelewer. Hulle het die rol van waarderende en positiewe denke beklemtoon.

 

Kerke ‘skop politiek onder die jis’, word een

Terwyl die Verenigende Gereformeerde Kerk (VGK) en die Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) op sinodevlak hare kloof oor eenwording, waardes en die Belydenis van Belhar, het twee gemeentes van dié kerke hulle die afgelope week in Wynberg, Kaapstad, kontraktueel verbind.

“Ja, daar was ’n huwelik; buite gemeenskap van goedere,” sê dr. Danie Nel, enigste predikant van dié gemeente wat vroeër die herder van die NG gemeente Wynberg was.

Ds. James Buys van die VGK Wynberg, wat saam met Nel aan die eenwordingsproses hier gewerk het, het in Maart vanjaar selfmoord gepleeg.

Nel het Vrydag bevestig die gemeentes is die eerste van dié twee kerke in die land wat regstegnies saamsmelt en voortaan as die Gesamentlike Gemeente van Wynberg bekend sal staan.

Mev. Sylvia Maasdorp, kommunikasiebeampte, sê al die lidmate het op ’n gemeentevergadering besluit hulle is moeg vir die politiekery. “Ons skop die politiek onder die jis. Ons kry verskriklik seer oor die bakleiery. Ons hou kerk en aanbid die Here saam met mekaar. Ons hou ook saam basaar.” En boonop, sê Maasdorp, is dit op die gemeente se hart gelê om Buys se nagedagtenis te eer. “Voordat hy dood is, het hy aan Danie geskryf: ‘Gaan aan …’ Ons kan mos nou nie anders nie. “As jy aanhou vaskyk in allerhande klippies in die skoen, gaan jy nêrens heen nie. James het hard hiervoor gewerk. Dit gaan nié verniet wees nie. “Ons het ons gemeente geken in al die belangrike besluite en dit per SMS aan hulle deurgegee. “Ons was nog meer gemotiveerd ná dit wat dié maand by die sinode gebeur het. “Toe skryf ons só aan die gemeente: ‘Goeie nuus! Die proses van eenheid tussen die Wynberg-gemeentes word nie geraak deur die probleme tussen die sinodes nie. Ons in Wynberg gaan ’n positiewe simbool wees.’ ”

Nel sê “buite gemeenskap van goedere” beteken dat die gemeente alles saamdoen en saambestuur. “Ons kan net nie eiendomme saam besit nie, volgens die bepalings van die eiendomsreg.

“Ons eenwording is eenparig deur die Wynbergse ring goedgekeur. Daar’s aan ons gesê dit wat die twee gemeentes wil doen, kan geakkommodeer word binne die huidige reglemente van die twee kerke.”

Oor die Belhar-belydenis sê Nel: “Ons erken die belydenisskrifte van albei gemeentes, wat die Belydenis van Belhar insluit.”

(Rapport, 12 Oktober 2008)

Inhoud

 

Dosente sê: NGK moet Belhar as gawe toe-eien

As lidmate van die NG Kerk en as dosente by die fakulteit teologie in Stellenbosch waar studente van die NGK en die VGK saam opgelei word, is dit ons hoop dat die NG Kerk die Belydenis van Belhar vanuit innerlike oortuiging as ’n gawe sal toe-eien.  Dit sal die NG Kerk se ondubbelsinnige verbintenis tot kerk- hereniging duidelik maak.  Verder glo ons dat die waarde van die Belydenis van Belhar ten diepste in die teologiese aard daarvan te vinde is.  In ’n tyd waarin die versoeking al sterker raak vir kerke – ook vir kerke vanuit die gereformeerde tradisie – om geloof tot private verbruikersgodsdienstigheid en goedkoop sentimentaliteit te vereng, dien dié belydenis as ’n belangrike herinnering en motivering vir kerke om getrou aan hul gereformeerde karakter die evangeliese eis tot eenheid, versoening en geregtigheid op openbare wyse te beliggaam.  Teen die einde van sy outobiografie, Selfs die Kerk Kan Verander (Tafelberg, 1998), skryf Willie Jonker: “Waar die stryd die afgelope veertig jaar hoofsaaklik om die deurbreking van die volkskarakter van die NGK gegaan het, sal dit in die volgende dekades waarskynlik om die uitbouing van die eenheid van die NG familie van kerke gaan, sowel as om die bewaring van die gereformeerde karakter van hierdie kerke en hulle profetiese roeping in die samelewing” (bl. 221).  Dit is ons mening dat die Belydenis van Belhar gelowiges en kerke ’n wonderlike bron vir teologiese oriëntasie en evangeliese selfkritiek bied om hul gereformeerde karakter op ’n getroue en dinamiese wyse te bewaar – én om hul profetiese roeping ten opsigte van álle vorme van ongeregtigheid in die samelewing met moed en hoop uit te leef.  Robert Vosloo en Ian Nell, Stellenbosch  

(Die Burger, 9 Oktober 2008)

Inhoud

 

Merkwaardige ringsprojekte ingedien

Die Oos-Kaaplandse Ringe het pas hul ringsprojekte vir die finansiële jaar 2009/10 ingedien. Hierdie projekte vorm die hart van ons sinodale strategie om ringe en gemeentes te bemagtig.

Op die oomblik word die projekte deur die verskillende Begeleidingsnetwerke en die SK-Dagbestuur geëvalueer. Vanjaar is daar sowat 1 miljoen rand beskikbaar om projekte te finansier, maar die aansoeke vra vir ‘n totaal van net meer as twee miljoen. Bid dus asb vir wysheid! Daar sal ongelukkig ook teleurstelling wees.

Die projekte kan besigtig word by www.ngkok.co.za/ringsprojekte/2009.

 

Leer die Oosters-Ortodokse teologie ken

Daar is baie wat ons as Westerse kerke by die Oosters-Ortodokse tradisie kan leer. Hierdie tradisie dink eg-trinitaries oor God, iets wat ons in die Weste eers weer sedert die sestigerjare van die vorige eeu regtig begin herontdek het.

Miroslav Volf gee in sy boek oor die ekklesiologie, After Our likeness, the church in the image of the Trinity, besondere insig in die trinitariese denke en die ekklesiologie van die Ortodokse teoloog, John Zizioulas, die metropolitaan van Pergamum (dis ‘n eretitel, van Pergamum is daar weinig oor).  Google gerus “Zizioulas” en jy sal die merkwaardige teologiese insigte van hierdie begaafde teoloog verseker geniet. Klik hier en weer hier vir twee interessante artikels oor Zizioulas.

‘n Interessant webblad om te besoek is dié van die Ortodokse Navorsingsinstituut, www.orthodoxresearchinstitute.org, veral om te kyk na die literatuur wat hulle publiseer. Hierdie instituut is in 2001 gestig met die oog op die ontwikkeling van literatuur vir Engelssprekende Ortodokse Christene en mense wat geïnteresseerd is in die Ortodokse geloof.

Die patriarg (“pous”) van die Ortodokse kerk is gesetel in Istanbul (die antieke Konstantinopel, of nuwe Rome).  Die patriargaat het ook ‘n interessante webblad, waar ‘n totaal ander gesig van die Christelike geloof vir mens ontvou. Dis merkwaardig hoe ekologies-sensitief die Ortodokse kerk is - ‘n tradisie van teologiese nadenke oor geskapenheid, en verantwoordelikheid vir die gawes hiervan, wat tot die vroegste eeue van die Christelike geloof teruggaan. Nie verniet dat die Geloofsbelydenis van Nicea reeds die Heilige Gees as Lewegewer beskryf nie.

Wikipedia het ook ‘n interessante artikel oor die patriargaat.

Inhoud

 

Manne-Lofprysingsaand in die Baai

Heinrich Alberts van PE-Hoogland skryf:

Ek wil jou en die manne van jou gemeente uitnooi na ʼn Manne Lofprysingsaand op die 6de November 2008.  Ons gemeente, NGK PE-Hoogland, gaan julle gasheer vir die aand wees. Dit is ʼn stadswye inisiatief van TCN (Transformation Christian Network) en die tema vir die aand is “Men Accountable”. Ons gaan so ʼn kort bekendstelling doen oor die tema en dan net lekker “Praise en Worship” Dit sal wonderlik wees as jy en ʼn paar manne van jou gemeente kan kom.   Ons gaan voor die tyd so ʼn bietjie “koffie en koeksusters” in ons kerksaal en dan oorskuif na die kerk toe.  Skakel my gerus as jy nog info nodig het.

Hoop om julle daar te sien!

Heinrich

NS.  Hier is al die inligting vir jou afkondigings:

Manne Lofprysingsaand by PE-Hoogland

Tema:  Lofprysing

Spreker:  Neville Goldman

Aanbiddingsleier:  Andrew Greeff

Plek:  NGK PE-HOOGLAND (Op die hoek van Isobellaan & Constanceweg, Charlo, PE)

Tyd:  18:00 - 19:00 -  Koffie en koeksusters in kerksaal (ons gaan eers lekker fellowship)

19:00 - 20:30 – Lofprysing en Aanbidding in kerkgebou

Navrae:  Heinrich Alberts @ 084 608 3818, of die kerkkantoor @ 041 367-1485 (weeksdae 08:00 - 13:00)

Inhoud

 

Wegbreek vir Matrieks - Desember 2008

Ds Danie Nel laat weet van ‘n lekkerrr inisiatief vir matrieks. Julle breek bietjie met ‘n toer deur van die mooiste dele in ons land…

Hier is die besonderhede:

Datum: 7-14 Desember 2008

Vertrek 7 Des van Uitenhage en is 14 Des DV weer terug op Uitenhage.

Toer deur Patensie, Baviaanskloof, Oudtshoorn, Calitzdorp, George, Hartenbos, Tuinroete terug.

Koste: R1600 (Reis, verblyf, kos, alles ingesluit)

Absail, snorkel, kayakke, rafting, paintball, kloofing, hiking, boogskiet, bergfiets ry, veld-oorlewing, wyntoer ens, ens.  Dis ‘n week vol pret. 

Sluitingsdatum: Ons het dit verleng tot einde Oktober (Op die inskrywingsvorm is dit 12 Oktober)

Klik hier vir die brosjure en inskrywingsvorm.

Inhoud

 

Missie Japan Oos-Kaap bekendstelling

Ons Sinodale Kommissie amptelik hul seën oor die Missie Japan-werksaamhede uitgespreek en moedig gemeentes aan om die projek te ondersteun. Die SK is dankbaar dat hierdie projek (weer eens) ‘n stap vorentoe neem deur middel van ‘n Oos-Kaapse leraarspaar. Eers het ds Tobieen Annelie de Wet in 2000uit Port Elizabeth  teruggekeer Japan toe, en nou gaan hul dogter, Carina, en haar eggenoot, dr Stéphan van der Watt vroeg in 2009 ook aansluit by die bediening van die Reformed Church in Japan.  Die Oos-Kaap het al hoe meer en meer belang by die werk in Japan!

Hiermee verskaf Stéphan die besonderhede van besoeke wat hy eersdaags aan gemeentes in ons omgewing bring:

Do 16 Okt: Cradock (10h30); Kingfisher Radio-onderhoud (16h00)

Vry 17 Okt: Humansdorp-Moedergemeente (10h00)

Sat 18 Okt: Bless the Nations Sendingskool (14h00)

Son 19 Okt:  NGK Walmer (09h00); RCA Calvary in Malabar 10h30 (erediens), 14h00 (bekendstelling) en 15h00 (gebeds-geleentheid)

Ma 20 Okt: NGK Gamtoosvallei-Oos (12h00); NGK Newtonpark (18h30)

Di 21 Okt: NGK PE-Wes (09h00); NGK Uitenhage-Noord (18h30)

Woe 22 Okt: NGK Sondagsrivier-Kirkwood (19h00)

Do 23 Okt: NGK Jeffreysbaai (12h00 voorlopig); NGK Joubertina (19h00)

Son 26 Okt: NGK Humansdorp-Oos (09h00 en 18h00)

Stéphan wys spesifiek op die volgende:

*   Die byeenkoms by die RCA Calvary in Malabar, PE is veral belangrik omdat ons graag daar soveel moontlik mense van verskillende kerkgroepe daar bymekaar sal wil sien, en die bekendstellings-geleentheid (van 14h00 af) sal wil afsluit met ‘n spesiale “Concert of prayer” (15h00). Nooi gerus enige belangstellende persone.

*  Op Saterdag-oggend 18 Okt om 08h00 sal ek ‘n manne-ontbyt lei by NGK Summerstrand oor die tema “Die unieke uitdagings van Christen-man wees vandag

*  Op Sondag-aand om 18h30 sal ek die aanddiens lei by dieselfde gemeente oor die tema: “Counter-chauvinisme in die lig van die kruis en die opstanding” (as deel van hulle aandreeks oor “counter-culture”)

    Enige iemand is welkom om enige van die byeenkomste by te woon. Indien jy nie een van die bekendstellings-geleenthede kan bywoon nie, kontak my gerus dan maak ons ‘n ander afspraak in die oop tye tussenin. Baie dankie!

Vrede

Stéphan

jsvdwatt@lantic.net  /  084 513 8516 

Inhoud

 

Prof Pieter Coertzen praat in PE oor die grondwetlike posisie van die kerk

‘n Besondere inisiatief waaroor Oos-Kaap eNuus reeds dikwels berig het, is die skryf van ‘n Handves vir Godsdiensregte. Die Grondwet maak voorsiening dat sulke dokumente as deel van die grondwet opgeneem kan word ter beskrywing van kollektiewe regte.

Prof Pieter Coertzen besoek Port Elizabeth op 30 Oktober om oor hierdie tema - wat konsultasie met alle godsdiensgroepe in die land insluit - te praat. Almal is welkom. Dit sal goed wees as lidmate ook dié geleentheid bywoon.

Datum: 30 Oktober om 10:00

Plek: NG Kerk PE-Hoogland, h/v Constanceweg en Isobellaan, Charlo, Port Elizabeth

Inhoud

 

Transkei Werkersaksie [TWA ] se 50 jaar reunie!!

Dr Hannes Koornhof van die Moedergemeente op Stellenbosch skryf:

Transkei Werkersaksie vier hierdie jaar hulle 50ste bestaansjaar ! Ons beplan om groot fees te vier. Hierdie uitreik is die oudste studente-aksie in die land. Was jy al ooit deel van 'n Transkei-Werkerskamp? Het jy nog kontak met die wat saam met jou op die span was? Ons wil graag van jou hoor en nooi jou hartlik uit om saam te kom kuier, na stories van die halwe eeu te luister en die Here saam te loof.

Datum: 6 & 7 Desember 2008. Plek: Die Hofmeyrsaal in Kerkstraat, Stellenbosch. Navrae: Nicola Domburg, Sel 082 724 1053, epos nicoladomburg@gmail.com

Oos-Kapenaars

Oos-Kapenaars is natuurlik ook baie welkom. Dis lekker dat daar ook uit die Oos-Kaap soveel samewerking met ander Kaaplandse gemeentes is rondom die werk in die Transkei. Izak Kleyn van Adelaide en ander medewerkers neem besondere inisiatiewe rondom Lusikisiki en Bambisana - ook om vennote bymekaar te bring. Eersdaags word ds Wikus van der Walt, tans van die RCA in PE, te Canzibe bevestig. Vandeesweek keer ‘n baie opgewonde sekuriteitsbeampte op die PE-lughawe en VGK-lidmaat my voor, en vra of ek gehoor het sy grootword-gemeente in die Transkei (Canzibe) kry so ‘n oulike dominee. Sy hart is bly, sê hy, want hy het gedink die vakature sal nie weer gevul kan word nie....  Die vakature te Canzibe kan gevul word omdat daar ‘n vennootskap SA-gemeentes is wat die werk ondersteun.

Inhoud

 

Woordwyser help Bybellesers

Op die Oostelike Sinode se webblad by http://www.sinoos.co.za/books is ’n skakel na Woordwyser, wat Bybellesers en gemeenteleiers help om God se stem helder en duidelik te hoor deur die konteks van die Bybelgeskrifte te ontsluit. (Met dank aan Ben du Toit, Vrydagnuus).

Inhoud

 

Eerstejaarskampe 2009 op Stellenbosch – help verwarring voorkom asseblief!

Die Wes- en Suid-Kaapse Kantoor vir kommunikasie skryf:

Die Here seën die Studentebediening op Stellenbosch, wat sedert 2007 deel is van Stellenbosch Moedergemeente, op ’n wonderlike manier. Elke aand sit die Moederkerk en die Kruiskerk (ou Studentekerk-gebou) feitlik stampvol en daar is wonderlike toewyding by die leierskap en betrokkenheid by die aksies.

Ons het groot verwagtings van die eerstejaarskampe wat DV van Sondag 18 tot Woensdag 21 Januarie 2009 gehou word.  In 2008 het 500 studente die kampe bygewoon en in 2009 kan dit selfs meer wees.

Maar ons vra dat die predikante ons asseblief sal help om verwarring te voorkom. Al die kerkgenootskappe op Stellenbosch hou eerstejaarskampe. Dit gebeur jaarliks dat matrieks dink hulle skryf vir die NG Kerk se kamp in en dan beland hulle by ’n ander kerk se kamp. Veral omdat sommige kerke (ongelukkig soms doelbewus) nie hulle naam by hulle kampe sit nie.

Ons vra vir predikante en gemeenteleiers om asb die inskrywingsvorm vir NG Moedergemeente se eerstejaarskampe aan hulle matrieks te besorg. Gee dit sommer vir die matrieks by julle plaaslike hoërskool voordat hulle volgende week begin eksamen skryf 

Vir enige navrae bel asb 021 887 5020 of 021 883 3458. Vir e-pos navrae: venita@moederkerk.co.za  of  richard@moederkerk.co.za.  Die inskrywingsvorm is beskikbaar op die gemeente se webwerf by www.moederkerk.co.za

Inhoud

 

Sterre en Planete-Aand te Jeffreysbaai: 24 Oktober 2008

Mev MG Claassen, oordbestuurder van Jeffreysrus, ‘n behuisingsoord vir bejaardes te Jeffreysbaai, skryf:

Jeffreysrus se Bestuur  het vir Hennie Maas en Louis Barendse van RSG-faam genooi om met hul groot skerm en telekope vir ons meer van die Hemelruim te vertel en te wys.   Fondse wat op dié wyse gegenereer sal word, is ten bate van Jeffreysrus se Pasiëntefonds.

Graag  word u  samewerking gevra om dit asseblief by u gemeente bekend te maak, want ons soek die groots moontlike opkoms.

Wanneer:   Vrydagaand, 24 Oktober 2008 om 19h00.

Waar:         N G Kerk-kompleks, h/v Torchwood en Olienhoutstraat, Wavecrest, Jeffreysbaai.

Toegang:    R50 per  volwassene / R30 skoliere / voorskoolse kinders - gratis.

                   (Kerrie en rys vir betaalde kaartjies ingesluit).

Dis nie nodig om plekke te bespreek nie – almal behoort ewe goed te sien.  Diegene wat oor teleskope beskik, mag dit saambring.

Kaartjies is by Jeffreysruskantoor of by die deure die Vrydagaand van die vertoning te koop.

Dit sal net gaaf wees as diegene wat belangstel, ons sal skakel (042-2932112) sodat ons kan weet vir hoeveel mense ons moet voorberei.

By voorbaat dankie vir u hulp en ondersteuning in dié verband.

Inhoud

 

Van Stadensrivier hou kermis : Saterdag 1 November

Charl Meyer skryf:

NGK Vanstadensrivier hou Saterdag 1 November 2008 kermis.  So vanaf 09:00.  Ou Kaapweg, St Albans. Heerlike vars produkte - groente, vleis, melk, pannekoek, kerrie en rys, sosaties, hamburgers, boereworsrolle, jaffels, kerrievetkoeke, slap chips, spitbraai, poedings, terte, groot koeke, klein koekies, brood, beskuit, lekkergoed, ingemaakte vrugte en konfyt, teetuin, koeldrank en nog baie meer...

Mooi plante, struike en bome....net reg om te plant!

Speletjies, springkasteel en baie verrassings vir die jongklomp!

Oorgenoeg parkering!!

Inhoud

 

PE-Heideveld se vrouediens hou ontbyt en feminaar: 1 November

Annette van der Merwe, voorsitter van PE-Heideveld gemeente se vrouediens, laat weet dat hulle ‘n baie besondere afsluitingsfunksie vir vanjaar beplan. Dis ‘n ontbyt en feminaar op Saterdag, 1 November.  Mariëtte Rossouw, bekende Baaienaar, tree as speker op.  Klik hier vir die kennisgewing. Navrae: Kontak Annette by 041 3711042 of 084 549 2525

Inhoud

 

Nagedink oor Leierskap

Ds Clem Marais van Namibië deel ‘n gespreksdokument, Nagedink oor Leierskap in Gereformeerde Verband met ons. Die artikel het onlangs as gespreksdokument voor die Namibiese moderamen gedien, en is geskryf deur mense wat die dienskneggestalte van Christus se leierskap in hul eie lewens verbeeld. Leierskap is dikwels - gewoonlik onnodig - ‘n sensitiewe tema vir Gereformeerdes. Lees die artikel gerus - klik hier.

Inhoud

 

Gevaarligte flikker oor selfmoord

Kaapstad. – ’n Effense toename in selfmoordgevalle is beduidend genoeg om gevaarligte te laat aangaan, aangesien daar steeds nie voldoende nasionale voorkomende programme of strategieë in plek is om dit mee aan te pak nie.  Luidens ’n verslag wat deel vorm van die Mediese Navorsingsraad se verslag Cr ime, Violence and Injury Prevention in South Africa, is selfmoordgedrag ’n groot openbare gesondheidsprobleem en is dié programme uiters nodig.  Volgens syfers van die Wêreld-gesondheidsorganisasie het tot ’n miljoen mense wêreldwyd in 2000 weens selfmoord gesterf. Dít is byna een sterfte elke 40 sekondes.  Selfmoord is volgens dié syfers ook dertiende op die lys van sterfte-oorsake en gaan met groot ekonomiese en sielkundige koste gepaard.  Prof. Lourens Schlebusch, ’n internasionale kenner van selfmoord en stres-stoornisse, sê selfmoordgevalle sal in aanloop tot die matriekeindeksamen toeneem.  Schlebusch het gister gesê daar word geraam depressie sal teen die jaar 2020 die grootste gesondheidsuitdaging wees. – Alicestine October, Die Burger, 10 Oktober 2008

Inhoud

 

Bestelvorm vir Kerkjaarboek 2009 op die web beskikbaar

Gemeentelike saakgelastigdes kan die bestelvorm vir die Kerkjaarboek 2009 op ons webblad vind - www.ngkok.co.za/admin

Neem kennis dat die Kerkjaarboek NIE by die sinodale kantoor bestel word nie, maar by die adres soos op die vorm verskaf. Moet tog nie die sinodale kantoor skakel om te hoor wanneer jou Jaarboek kom nie - die kontakbesonderhede is op die vorm  ;-)

Inhoud

 

Understanding the way the economy works

Once upon a time, in a village, a man appeared and announced to the villagers that he would buy monkeys for $10 each.

The villagers, seeing that there were many monkeys around, went out to the forest and started catching them. The man bought thousands at $10 and, as supply started to diminish, the villagers stopped their effort.

He further announced that he would now buy at $20 for a monkey.

This renewed the efforts of the villagers and they started catching monkeys again. Soon the supply diminished even further and people started going back to their farms. The offer increased to $25 each, and the supply of monkeys became so small that it was an effort to even find a monkey, let alone catch it!

The man now announced that he would buy monkeys at $50! However, since he had to go to the city on some business, his assistant would now buy on behalf of him.

In the absence of the man, the assistant told the villagers. "Look at all these monkeys in the big cage that the man has collected. I will sell them to you at $35, and when the man returns from the city, you can sell them to him for $50 each."

The villagers rounded up all their savings and bought all the monkeys.

They never saw the man nor his assistant again, only monkeys everywhere!

Now you have a better understanding of how Wall Street works.

(Dankie aan David Higgs vir die les)

Inhoud

 

Motherhood at 65

With all the new technology regarding fertility recently, a 65-year-old friend of mine was able to give birth. When she was discharged from the hospital and went home, I went to visit.

'May I see the new baby?' I asked

'Not yet,' She said 'I'll make coffee and we can visit for a while first.'

Thirty minutes had passed, and I asked, 'May I see the new baby now?'

'No, not yet,' She said.

After another few minutes had elapsed,

I asked again, 'May I see the baby now?'

'No, not yet,' replied my friend.

Growing very impatient, I asked, 'Well, when can I see the baby?'

'WHEN HE CRIES!' she told me.

'WHEN HE CRIES?' I demanded. 'Why do I have to wait until he CRIES?'

'BECAUSE I FORGOT WHERE I PUT HIM, O.K.?!!'

(Dankie aan Ron Reynolds)

Inhoud

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud