Amptelike Nuusblad : NG Kerk in Oos-Kaapland

 

OosKaap eNuus

 

Visie: Een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges

 

Jaargang 6  -  Nommer 40  -  5 Desember 2008  -  www.ngkok.co.za/enuus

 

Teken in                                                                       Beindig intekening

 

 

INHOUD

Wat gemeentes prakties rondom geweld teen vroue en kinders kan doen

Goedgekeurde fondse vir Ringsprojekte

Sinodale Kommissie bepaal Oos-Kaapse prioriteite vir kerkhereniging

Advertensie: Pos vir n Persoonlike Assistent, Direkteur Begeleiding

Bipolar Disorder Support Group

Sentralisering van gemeentelik lidmaatregisters

Sinodale kantoor sluit oor die Kersvakansie

Flickr-Fotoblad op die Web

Vir alle Eerstejaars van 2009: Oerkamp, Eersterivier, Kareedouw, 2009

Riaan en Saretha Terblanche : Veritas Oos-Kaap Nuus

Jongste nuus re Missie Japan

n Kollekte vir die onmenslike nood in Zimbabwe

Bybel-Media Nuus

Arts in Outreach

Rusie oor krummels

'So Dad left when he found out about Mom and the Panda.'

 

 

Wat gemeentes prakties rondom geweld teen vroue en kinders kan doen

Kerkrade kan gerus die beskikbare hulpbronne vir die slagoffers van geweld in die gemeenskap prominent op die kerk se kennisgewingbord, of waar ook al, bekendstel. Dit kan insluit: kontakpersone en adresse / telefoonnommers van noodlyne, CM-Rade, ander welsynsorganisasies, die SAPD, en ondersteunersgroepe. Die besonderhede van kundige persone in die gemeenskap ten opsigte van wetlike aspekte (soos die toepassing van die wet op die voorkoming van gesinsgeweld), kan ook ingesluit word.

Die samewerking van skole en diensorganisasies moet verkry word om projekte ter voorkoming van geweld teen vroue en kinders, en hul beveiliging, te ondersoen en waar nodig te implementeer.

Inhoud

 

Goedgekeurde fondse vir Ringsprojekte

Die fondse vir ringsprojekte vir 2009/10 is onlangs amptelik goedgekeur. n Opsomming van die toekenning is op ons webblad te vind - besoek www.ngkok.co.za/ringsprojekte/2009. Moenie hierde as die amptelike kennisgewing beskou nie - dit word deur die Direkteur Administrasie aan Ringskribas gestuur.

Inhoud

 

Sinodale Kommissie bepaal Oos-Kaapse prioriteite vir kerkhereniging

Tydens die onlangse vergadering van die Sinodale Kommissie (SK), gehou op 27 November 2008, is indringend rondom kerkhereniging gesprek gevoer. Die SK het haarself opnuut weer verbind aan die Esselenpark-Verklaring van Junie 2006, juis omdat hierdie verklaring soveel maak van die herstelde verhoudinge waarin kerkhereniging gestalte moet kry. Die verbondsverbintenis van Esselenpark is daarna ook uitgedruk in die Bloemfontein-Verklaring van Augustus 2006, waarby die NGKA en RCA betrek is. Dit is opgevolg deur die verklarings van Achterbergh I en II. (Klik hier vir die dokumente.) Die SK het besluit om in lyn met die vordering wat hier gemaak is, en in terme van die onderhandelde verbintenisse waar al die vennote teenwoordig was, te handel.

Die bestaande verbintenisse moet verder beoordeel en hanteer word, verder verfyn en behoorlik deurdink word - ook na aanleiding van die terugvoer oor die kerkherenigingsproses uit gemeentes aan die einde van 2007 (hier op ons webblad beskikbaar). Die verdere besinning oor die pad vorentoe moet egter sm met ons vennote in die kerkherenigingsproses geskied. Dit is waarskynlik een van die belangrikste fasette van die besluit wat die SK geneem het.

Gemeentes wat in enige vorm of proses van hereniging funksioneer, word in die SK se besluit aangemoedig om daarmee voort te gaan. Hierdie ruimtes van eenheid is die koerswysers vir mre en oormre, s die besluit.

Daar is ook besluit om Artikel 2 van die VGKSA se kerkorde te ondersoek as beskrywing van die belydenisbasis vir n herenigde kerk. In hierdie verband het n kort inligtingstuk voor die vergadering gedien.

Twee Oos-Londense kerkrade het in gelykluidende skrywes voorbehoude uitgespreek omdat die moderatuurslede hulle nie hou aan die Carmelite-besluite van die uitgebreide moderamen van die NG Kerk (in Junie 2008 geneem) nie. Dit raak veral die posisie van die Belhar-Belydenis. Die SK het erken dat daar groot meningsverskil oor die belydenisbasis van die herenigde kerkverband bestaan, maar wil graag almal saam op weg neem. Daarom is dit ook nodig om voortgesette interne konsultasieprosesse te voer, en gemeentes word versoek om daaraan deel te neem. Deernis is ook uitgespreek met die onsekerheid wat lidmate beleef. Ons moet met mekaar bly praat. Verder het die Carmelite-besluite die status van voorstelle aan n Achterbergh-tipe konsultasie. Dit is nie formele besluite van die ASM (Moderamen Algemene Sinode) wat almal moet gehoorsaam en wat verdere gesprek uitsluit nie.

Die SK het ook geluister na n verklaring wat tans deur die NG en VG kerkrade van n plattelandse gemeenskap voorberei word. In hierdie verklaring word vertel van die groot vordering met hereniging op di dorp, en word die verskillende kerke se leiers versoek om hul verskille te oorkom. Daar is kommer dat die onverantwoordelike stook van vyandigheid op nasionale vlak - van meer as een kant - kosbare plaaslike eenheidsprosesse kan beduiwel.

SK-Besluit

Hier volg die aanhaling uit die notule:

6.1.12.5 Besluite:

6.1.12.5.1 Die Sinodale Kommissie identifiseer haarself met die verbondsverbintenis van Esselenpark in Junie 2006;

6.1.12.5.2 Artikel 2 van die VGKSA se Kerkorde word ondersoek as moontlike beskrywing van die Oos-Kaaplandse Sinode se standpunt oor die belydenisbasis van n herenigde verband. Dit geskied in samewerking met al die vennote in die kerkherenigingsproses. In hierdie proses word ook gekyk na die wyse waarop ander Gereformeerde kerke belydenisskrifte in herenigingsprosesse hanteer. Die saak word na die SK-Dagbestuur vir verdere hantering en kordinering verwys.

6.1.12.5.3 Die SK versoek die kerkherenigingsvennote, soos die SK VGKSA Kaapland, die Moderamen NGKA Vrystaat en die plaaslike Oos-Kaaplandse gemeente van die RCA, om gesprek te voer oor die implikasies van die verbintenis tot kerkhereniging, soos vervat in die verbintenisse te Esselenpark Junie 2006, die Bloemfonteinse byeenkoms van Augustus 2006, Achterbergh 1, en Achterbergh 2;

6.1.12.5.4 Die SK moedig gemeentes en ringe aan, wat in enige vorm van eenheid met NGKA, RCA en VGKSA gemeentes en ringe funksioneer, om daarmee voort te gaan. Dit is groei- en getuienisaksies onderweg na eenheid. Di ruimtes van eenheid sal op die ou einde die koerswysers word vir mre en oormre.

6.1.12.5.5 Die SK oordeel dat interne gesprekke en fasilitering die enigste pad vorentoe is om ons eie gereedheid en eenheid te ontwikkel, en gee opdrag dat die SK-Dagbestuur hierdie gesprekke en fasilitering beplan en bestuur.

6.1.12.5.6. Hierdie besluite van die SK moet saamgelees word met die besluite van Sinode 2007.

Inhoud

 

Advertensie: Pos vir n Persoonlike Assistent, Direkteur Begeleiding

Die Sinode adverteer tans n nuwe sinodale pos, di van persoonlike assistent vir die Direkteur Begeleiding. Aansoeke word tot aan die begin van Januarie 2009 ingewag - lees die advertensie van die vakature vir volledige besonderhede.

Inhoud

 

Bipolar Disorder Support Group
Nuus van PE Churchnet ontvang:

For people suffering with this illness and their loved ones.
Every 1st and 3rd Tuesday of each month, come rain or shine.
Time: 6:15 pm - 8 pm
Venue: Intercare Medical and Dental Centre, Kings Court, Buffelsfontein Road, Walmer Heights, Port Elizabeth.
Contact: Contact Simon 082 491 7862 or 041 369 0387 (ah)
 - Email: agar.simon@gmail.com

Inhoud

 

Sentralisering van gemeentelik lidmaatregisters

Die Sinodale Kommissie (SK) het pas die NG Kerk in Oos-Kaapland se deelname aan die sentralisering van die gemeentelike registers goedgekeur, onderhewig aan bepaalde relings. Die SK se volledige besluit verskyn aan die einde van hierdie paragraaf.

ATABID (Algemene Sinodale Taakspan vir Argief- en Bestuursinligtingsdienste) gaan voort met die skryf van die vereiste rekenaarprogram. Gemeentes kan nou voluit voortgaan met die insamel van lidmate (belydend en doop) se identiteitsnommers. Die datum waarop die databasisse gereed moet wees vir sentralisering is 31 Mei 2009. Die teikendatum waarop die stelsel voluit sal funksioneer, is 1 Augustus 2009. ATABID sal teen die tweede helfte van Januarie 2009 n volledige inligtingstuk aan alle gemeentes stuur.

Die Sinodale Kommissie se besluit kom nadat alle gemeentes uitgenooi is om kommentaar op die beoogde stelsel te lewer. Net meer as 50% van gemeentes het gereageer. ATABID, by monde van ds Bossie Minnaar, onder-voorsitter, het vrae en besorgdhede van Oos-Kaaplandse gemeentes volledig, skriftelik beantwoord - klik hier vir die dokument - en daarmee die SK tevrede gestel dat die vrae voldoende beantwoord is.

Uit die ATABID-respons blyk duidelik dat finansies gemeentes nie hoef te verhoed om aan die stelsel deel te neem nie. Rondom tariewe is klein gemeentes tegemoetgekom. Gemeentes met verdere vrae oor die inligtingstuk kan ds Minnaar gerus kontak by dsbossie@telkomsa.net. Navrae oor onderstaande besluit kan gerig word aan ons sinode se Direkteur Administrasie, Jan Viljoen, by da@ngkok.co.za

SK-Besluit

Die volledige besluit lui:

6.1.5.5 Besluit:
6.1.5.5.1 Die NG Kerk in Oos-Kaapland neem deel aan die stelsel van gesentraliseerde lidmaatregisters:

6.1.5.5.1.1 sonder om as sinodale regspersoon finansile verantwoordelikheid teenoor die algemene kerkverband vir die stelsel te aanvaar.

6.1.5.5.1.2 deur gemeentes aan te moedig om volledig by die stelsel in te skakel en hul finansile verantwoordelikheid hiervoor na te kom. Gemeentes word ingelig dat n gebrek aan deelname tot nadeel van die gemeente sal strek, en hulle word gewys op die voordele van die stelsel.

6.1.5.5.1.3 deur gemeentes te versoek om in die eerste maand van elke finansile jaar, d.w.s. voor 30 Maart, hul volledige finansile verantwoordelikheid vir die jaar na te kom deur die fondse aan die sinodale kantoor (NG Kerk in Oos-Kaapland) oor te betaal. Slegs die fondse wat wel van gemeentes ontvang word, word deur die sinodale kantoor aan ABID / die algemene verband oorbetaal.

6.1.5.5.1.4 met die dringende versoek aan ABID om die koste so laag as moontlik af te bestuur.

6.1.5.5.1.5 met dank aan ds Bossie Minnaar vir sy besoek aan die SK-Dagbestuur om verdere inligting te verskaf. Dank word ook teenoor ABID uitgespreek vir die inisiatief om kleiner gemeentes tegemoet te kom en daadwerklike steun t.o.v. die invoer van gemeentes se data te verleen.

Inhoud

 

Sinodale kantoor sluit oor die Kersvakansie

Die Sinodale Kantoor sluit vanjaar op 12 Desember 2008 en heropen weer op 7 Januarie 2009. n Gesende Kerstyd en voorspoed vir 2009 word julle almal toegewens!

Inhoud

 

Flickr-Fotoblad op die Web

Daar is al n mooi klompie fotos van interessante gemeentelike, rings- en sinodale aktiwiteite op ons Flickr-fotoblad. Gaan kyk na n paar fotos van Somerstrand se Paas-stilwordtyd, die Sinodale Werkswinkel te Asantasana 2007, die Xtreme Actventures van die Queenstown-Ring, e.s.m. Die adres is www.flickr.com/photos/ngkok.

Stuur gerus van jul gemeente of ring se fotos vir my by danie@ngkok.co.za.

n Paar versoeke in hierdie verband: die voorkeur-grootte van die fotos is 800 by 600 pixels, en ek vra dat jy net een soort fotos per e-pos stuur. Dit beteken: vir elke projek, moet jy NET die fotos van daardie projek as aanhegsels met n e-pos stuur. As jy twee projekte wil stuur, stuur twee e-posse en verduidelik in elke e-pos waaroor die fotos gaan.

Inhoud

 

Vir alle Eerstejaars van 2009: Oerkamp, Eersterivier, Kareedouw, 2009

Die Klema Eerstejaarskamp van 22-25 Januarie is n omvattende studente ervaring waar studente-leiers, tans studente by die NMMU en ander tersire inrigtings, hulle wysheid deel en al die eerstejaars se vrae antwoord en hulle gemoed gerusstel. Dit is ook n geleentheid om nuwe vriende, wat moontlik dieselfde rigting studeer, te ontmoet in n pret, Christelike atmosfeer. Die kamp vind plaas by Eersterivier, n beeldskone kampterrein naby Kareedouw, reg by die see. Die kampterrein is van so aard dat ons baie pret aktiwiteite by die see en in die natuur kan h.

Die kamptema is Oerkamp waar ons saam met die eerstejaars graag al die fasette van kampuslewe en studentelewe wil ontdek en saam met hulle n pad wil loop deur hulle studie-jare om hulle by te staan en ondersteun asook motiveer en lekker ontspan. Vir meer besonderhede klik op hierdie skakel: http://www.ngkok.co.za/Kennisgewings/1stejaarkamp2009.pdf

Inhoud

 

Riaan en Saretha Terblanche : Veritas Oos-Kaap Nuus

Ds Riaan Terblanche is onlangs as mede-leraar te Cradock-Moedergemeente bevestig, met opdrag Veritas Kollege. Hy bied opleiding vir lidmaatbemagtiging aan. Ons is trots daarop om mense van hierdie kaliber in die Oos-Kaap te h, en dankbaar vir die wyse waarop hulle gemeenteleiers bemagtig. Hulle jongste nuusbrief:

Bakkie ingevoer en geregistreer!

Die Here is waarlik goed! Julle weet hoe lank ek gesukkel het om my bakkie in te voer, en die stryd om dit nou ook geregistreer te kry in SA.  Ek het nou 4 maande gewag vir n de-registrasie dokument van Bisho af, en toe kom dit sowaar! Ek het my maar klaargemaak om volgende jaar weer met iemand anders se bakkie na Mosambiek te ry, maar die dokument het gekom, en binne n week is hy nou geregistreer en gelisensieer!  Ek het wel n brief aan die minister geskryf, en weet nie of dit gehelp het nie, maar wat ek wel weet is dat God ons gebede beantwoord het.  Prys die Here!

Byeenkomste in Stellenbosch

Die donateursbyeenkoms in Stellenbosh het baie goed afgeloop, en ons kon ons ondersteuners in lig oor die groei van Veritas College oor die wreld heen.  In 25 lande in die wreld is die werk van Veritas College stewig gevestig, en dit brei steeds uit.  In Suid-Afrika is daar baie groei in veral die Vrystaat, rondom Bloemfontein, asook in ander provinsies. Ek kon n bietjie deel oor die groei  van opleiding in die Transkei, waar 14 fasiliteerders  reeds opgelei is, asook in Mosambiek waar ons reeds 140 studente het. 

Ons kon ook so n bietjie beplanning vir die toekoms doen, en behalwe vir meer opleiding in Transkei en die Oos-Kaap in 2009,  kyk ons na die moontlikheid om , waar daar heelwat groei in Mosambiek is, n kordineerder aan te stel.  Dit sou ideaal wees om vir die toekoms iemand daar te h wat die bestaande werk kan ondersteun en nuwe opleiding kan inisieer, maar dit alles kos ook fondse.

Ons wil graag vra dat as u  hierdie toekomsmusiek vir  Mosambiek hoor , dat u ook hieroor sal bid.  Indien n ondersteuner wil word, al is dit net n R100 of R200 per maand, kan u met my kontak, of dit inbetaal in die rekening van Veritas onderaan die brief.  Ek het die laaste tyd weer eens onder die indruk gekom hoe dat alles in God se hande is, en dat as ons bid, die Here uit sy rykdom voorsien. Al sou die wreld se markte val en die sakemanne huil,  God bly getrou om vir sy kerk te voorsien in dit wat nodig is om die evangelie uit te dra!

Fasiliteerderskursus in Cradock.

Daar was toe heelwat minder studente as wat aanvanklik aangedui het om die kursus by te woon, maar die Here weet hoeveel, en wie almal hy daar wou gehad het.  Ons was 4 stuks, Charl en Sonja Greyling van Cradock wat n roeping het om in Mosambiek te gaan werk, Ds. Meld van der Spuy van Rietbron, en my wederhelf, Saretha

Dit was n baie interessante fasilitering met baie teologiese gesprekke rondom God se groot genade en ons goeie werke, en ons almal, ek inkluis, is verryk en bemoedig.  Wat spesiaal was is dat ons in hierdie kleiner groep ook nader aan mekaar kon groei, amper soos familie!  Wat die studente baie bemoedigend gevind het was die eenvoudige feit dat n goeie fasiliteerder eintlik dom genoeg moet wees, sodat hulle student slim en vaardig kan word, deur self die antwoorde in die Skrif te ontdek!

Kersfees en familiefees

Op hierdie stadium is dit n fees hier by die huis!  Dirk is terug na sy eksamens, en Le Roux het so n verrassingsbesoek kom doen toe hy sy enkel daar op Tafelberg verstuit het en n week af gehad het.

Dis net wonderlik om die kinders soos olyfboompies rondom die eettafel te sien en saam met hulle te bid en God te dank vir sy groot genade.  Eintlik het hulle olyfbome geword, want pa en ma is korter as hulle.  Ons dank die Here vir sy genade in hulle lewens.

Ons sien ook baie uit om Maandag, die 8ste tot die 21ste Desember in die Kaap te wees waar ons saam met ons ouers en broers, n paar verjaardae gaan vier, d.i. my pa sn wat nou die mylpaal van 90jr gaan bereik, Saretha sn,  Le Roux sn, en my broers Ettiene en Pieter sn! 

Mag hierdie Kersfees vir u mr wees as net n familiefees; mag dit n Christusfees wees waar ons, as familie van Christus, die liefde van God sal vier, deur ons oorvloed te deel met n arme, net soos Christus wat ryk was, ter wille van ons wat arm was, arm geword het, sodat ons in Hom ryk kon word.  Mag ons God se hart bly maak, wanneer sy familie uitgebrei word, wanneer die hongerige en dorstige aan ons tafels kom aansit!!!

Die Here sen u, om n sen te wees!

Riaan en Saretha

Naskrif:

Indien u die bediening van Veritas in Mosambiek of my salaris in Veritas wil ondersteun, hier is Veritas se bankbesonderhede

Verwysing: Mosambiek of Riaan Terblanche

Veritas se Tjek rekening: 

Naam van bank:  ABSA

Naam van rekening: Veritas College, Stellenbosch, takkode 334410

Rekeningnommer (tjek):  4054793738

Inhoud

 

Jongste nuus re Missie Japan

Stphan van der Watt, leraar van Aliwal-Noord en op pad na Japan, skryf:

In die laaste 3 weke vandat ek n nuusbrief in November geskryf het, het gedagtes rondom HOOP my nooit verlaat nie. Oral waar ek beweeg het, het gesprekke, nuusberigte en veral my stiltetye gedien as herinnerings hieraan. Dit was asof een refrein konstant herhaal is: Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou: Hy doen wat Hy beloof het. (Hebr 10:23). By eergister se Missie Japan bestuursvergadering het oom (ds.) Giep Louw die opening hanteer uit Psalm 25. Daar staan o.a: In U stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat U van altyd af betoon het. Na n hele paar maande van daaglikse verwagting, het God ons weereens verras met Sy hoopvolle trou!

Mense wat waag ter wille van God se Koninkryk

Die 15 deelnemers aan die bestuursvergadering het uit verskillende streke en gemeentes gekom om biddend te vra: Hoe vorentoe, Here? Ons is diep bemoedig deur almal se heelhartige toewyding aan die saak van Missie Japan. Nadat ons verslag gedoen het oor die stand van sake na afloop van drie en n half maande se bekendstellingswerk, was dit tyd vir wyse en waagmoedige onderskeiding. Ons het sedert middel Augustus 62 gemeentes en baie ander individue en kleingroepe besoek. Die ondersteuning (gebed en finansiel) wat tot dusver gewerf is, het almal positief ingestel en die vergadering het eenstemmig besluit dat daar voortgegaan kan word met die uitstuurproses.

Dus, alhoewel daar nou eers ongeveer 60% van die vereiste bydraes ingekom het of belowe is, het almal met vertroue saamgestem dat God sal voorsien in die tyd wat volg - veral in die lig van baie gemeentes en talle individue wat nog hulle verbintenisse oorweeg. Net na afloop van die vergadering het n entoesiastiese gebedsondersteuner my gebel om te laat weet dat hy en sy vrou ook graag R2000 per maand wil bydra! Ons het middel Augustus begin met n afgetrede paartjie wat hulle gebede saam met R50/maand bygedra het, nou trek ons strate vooruit, en elke bydraer is ewe belangrik en nodig. Ons kan maar net s: Baie dankie!

Die pad vorentoe

Ons program lyk vir die volgende paar maande soos volg:

6-26 Desember - Vakansieverlof

Januarie 2009 - Aliwal-Noord bediening (trek 31 Jan uit pastorie)

Februarie 2009 - Langverlof vir bekendstellingswerk in OVS en Noord-Kaap

1 Maart 2009 Uitstuurdiens vanuit NGK Aliwal-Noord

Maart 2009 Oos-en Suid-Kaap opvolgwerk, en rus

8 April 2009 Vertrek na Shikoku, Japan

Ander belangrike sake 

Luister hierdie Sondag 7 Desember na RSG se Kollig op die Kerk rens tussen 07:20-08:00, vir n kort onderhoud wat met my gevoer is oor Missie Japan.

Vir interessant nuus oor Christene (uit die verlede) se invloed in Japan, gaan na: http://www.japantoday.com/category/national/view/japanese-christian-martyrs-to-be-beatified

Finansile besonderhede van Missie Japan:

Rekeningnaam: Missie Japan           

Bank: ABSA

Takkode: 632005 

Rekening nr: 4049690248      

Alle fondse word administreer deur me. Thea Bosman by die Getuieniskantoor van die NG Kerk Vrystaat.

Haar kontakbesonderhede is 051 406 6729 en getuienis@ngkerkovs.co.za

By n inbetaling kan u asseblief u naam en van, asook die verwysing VDW byvoeg.

Indien u self n debietorder ingestel het, stuur asb 'n e-pos of faks aan die getuienis-kantoor om te s van watter dag en maand af dit in werking tree.

Baie dankie vir u bereidheid om ons roeping n realiteit te maak.

U is n volwaardige medewerker wat saam met ons gestuur is na Japan.  

Inhoud

 

n Kollekte vir die onmenslike nood in Zimbabwe

Ben du Toit skryf in Vrydagnuus:

Die gevaar van om iets te veel te s, is dat mense afgestop raak daaroor. Maar, oor die verdere ontvouing van die dramatiese ramp in Zimbabwe kan ons nie te veel praat nie.  Harare sit al 'n maand sonder water.  Vuilisverwydering vind maande al nie meer plaas nie. Hospitale is toe en gesondheidsdienste... siek!  In ander dorpe en landelike gebiede gaan dit selfs slegter. Onthou in hierdie dae asseblief die Zimbabwe-Noodfonds van ons Kerkfamilie (klik hier vir gegewens en nog inligting) dalk as 'n kollekte op Kersdag?  Zimbabwe gaan 'n donker Kersfees tegemoet.

Zimbabwe-Fonds

Afgesien van vorige hulp wat alreeds deur hierdie fonds moontlik gemaak is, word daar eersdaags op versoek van ons kontakte in Zimbabwe 'n groot bedrag uit die fonds oorbetaal vir die aankoop van 'n besending mielies.  Hierdie proses gaan voortdurend aan en word met die grootste omsigtigheid (en deursigtigheid aan ons kant) hanteer.  

* Meld asseblief duidelik dat die bydrae vir Zimbabwe is

* Meld asseblief duidelik van wie dit kom

* Faks asseblief die inbetalingsbewys na 021 957 7181

* Ons weet daar is ook ander kerklike noodfondse, maar ter wille van eenvoud en geriefshalwe, gee ons slegs die volgende gegewens deur:

Kaapse Bankbesonderhede:

Bank:  ABSA

Rekening se naam: NG Kerk in SA

Rekening se nommer: 360740579 (Tjek)

Takkode is: 632005 (Bellville)

Vir verdere inligting skakel gerus met Kobus Odendaal (dr) van die Kommissie vir Getuienisaksie (KGA) in Bellville by 021 957-7204, of 082 732 4752, of e-pos kodendaal@kaapkerk.co.za

Inhoud

 

Bybel-Media Nuus

Lees in Kerkbode se laaste uitgawe van 2008:

Kersfonds laat alle vorige rekords spat met kwartmiljoen rand

NG Kerk vra ingryping van buite in Zimbabwe

7de Laan se Neville is nou vigsburo se beskermheer

Swaziland se vigsbediening ontvang internasionale toekenning

Seisoen van Luister maar wie hoor? Kerkbode vra kritiese vrae

Is die charismatiese invloed n Trojaanse perd vir gereformeerde kerke?

Kersfees: God se skoonheid Wat is skoonheid? Is dit iets wat net in die oog van die mens l, soos die Engelse spreekwoord wil h? Of gaan dit oor mr as n bepaalde manier van kyk?

Kerkbode resenseer talle boeke en ook n CD daar mag dalk net iets vir jou Kerskous wees ...

Versoening is nie goedkoop nie Piet Meiring

Nuwe publikasies nou beskikbaar:

Om Christus beter te ken deur dr Annes Nel (R99.95)

Hierdie publikasie is spesifiek gemik op gemeenteleiers wat eredienste moet lei. Di preekbundel bestaan uit 13 volledige eredienste, onder andere vir Kersfees, Goeie Vrydag, Paassondag en Pinkstersondag. n Volledige erediens vir n begrafnisdiens is ook ingesluit.

Pluspunte:

Goeie teologiese inhoud

Verskeidenheid van temas

Eredienste vir spesiale feesdae in die kerkjaar

Voorgestelde liedere kom uit Die Liedboek

Hulpmiddel vir elke ouderling

Jeugfokus 2009

n Wye verskeidenheid produkte vir junior en senior kategese, kleuter- en kinderkerk en jeugbyeenkomste is beskikbaar. Opwindende nuwe hulpmiddels vir senior en junior jeuggroepe onthou jou gemeentekinders wag vir die LP3, GPS en die splinternuwe JPEG. Bestel sommer dadelik by 0860 26 33 42 om die regte voorraad vir 2009 betyds te ontvang.

Inligting, Navrae en Diensverskaffing:

Skakel 0860 26 33 42

Of stuur jou bestelling per e-pos na: bestel@bmedia.co.za

Of koop direk met jou kredietkaart op die webtuiste: www.bybelmedia.co.za
n Gesende Kersfees dis ons wens vir jou!

Hans Steyn

Hoof: Bemarking en Fondswerwing

E-pos: hans@bmedia.co.za

Tel: 021 864 8223

Inhoud

 

Arts in Outreach

African Enterprise bied van 12-15 Desember 2008 n Arts in Outreach Conference by hul Sentrum in Pietermaritzburg aan. Kyk gerus na die brosjure. Vir meer informasie kan jy 033 347 7050 skakel of AE kontak by registrar@ae.org.za

Inhoud

 

Rusie oor krummels

Nellie Westraadt vertel n verhaal met n belangrike les:

'n Brood val uit 'n bewegende broodwa en rol 'n entjie verder. 'n Stukkie breek af en bly in die straat l. Drie mossies peil af op die stukkie wat afgebreek het. 'n Hewige bakleiery breek los. Een kry die oorhand en begin die krummels gretig oppik, terwyl die ander twee met luide protes in 'n boom gaan sit. Nie een van hulle het die groot brood 'n entjie verder raakgesien nie. Hulle was besig om oor die krummels te baklei!    

Ons maak rusie oor klein dingetjies en ignoreer dit wat eintlik belangrik is. Oor die nietighede word ons vir mekaar so kwaad dat kosbare verhoudinge verbreek word. Voordat ons oor die krummels twis, kom ons kyk eers rond en sien die brood raak! Die krummels is nie die gevolge van die twis werd nie!

Here, laat ek vandag onderskei tussen krummels en die dinge wat werklik saakmaak.

Inhoud

 

'So Dad left when he found out about Mom and the Panda.'

Klik hier vir fun.

 

Groete tot ons weer gesels,

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie

Inhoud