NG Kerk in Oos-Kaapland

Grens.Pos

Kommunikasie wat grense oorsteek

 

Jaargang 16 - Nommer 24 30 Augustus 2018

 

Teken in

Beindig intekening

 

 

 

Biddag vir ren : 2 September

Op Sondag 2 September word gemeentes gevra om te bid vir dele van ons land wat steeds onder 'n knellende droogte gebuk gaan. Veral die westelike gedeelte van die Oos-Kaap kry swaar. Verdere besnoeiing op boere se waterkwotas in die Gamtoosvallei en elders is pas aangekondig.

Die NG Kerk dank die Here ook Sondag vir dele van die land waarin dit goed geren het.

 

Nuwe leraars bevestig

Ons s baie welkom aan prop Robert-John de Kock wat op 2 September in PE-Nooitgedacht as gemeenteleraar bevestig word. Hy is aan die einde van 2017 te Stellenbosch gelegitimeer.

Dr Willie de Koker van Jeffreybaai word op 9 September as brugleraar in Blouwaterbaai Familiekerk bevestig. Baie welkom ook aan jou, Willie!

 

Datum van #imagine 2019 aangekondig

Reht Laskey, #imagine se administratiewe bestuurder, het vandeesweek die datums vir #imagine 2019 aangekondig.

Weens die uitstekende terugvoer oor #imagine moedig ons vanjaar elke gemeente aan om jongmense en volwasse helpers na #imagine te stuur, of jongmense uit die gemeenskap te borg.

#Imagine gaan plaasvind op 29-31 Maart 2019 in 4 provinsies - Wes-Kaap, Oos-Kaap, Vrystaat, en Limpopo.

Maak hierdie datums asb nou reeds aan die gemeente, asook alle skole en ander kerke in die omgewing bekend.

 

Internasionale Kusskoonmaakdag : 15 September 2018

Die internasionale kusskoonmaak-inisiatief duur al vir 32 jaar en betrek jaarliks duisende vrywilligers in meer as 'n honderd lande.

Die Diensgroep Ekologie wil gemeentes en individue aanmoedig om hierdie jaar op die 15de September 'n plaaslike skoonmaak-aksie op 'n strand, langs 'n rivier of spruit, of selfs in 'n woonbuurt te rel. Loer gerus na A Rocha se webwerf www.arocha.org.za vir basiese riglyne om 'n skoonmaakgeleentheid te rel. Of kontak gerus vir Fay van Eeden (faycve@gmail.com).

 

Moderatuur: Hofsaak 'n "tyd van aanvegting, uitdaging en ontwrigting"

Die Moderatuur van die Algemene Sinode het 'n media-verklaring uitgereik na aanleiding van die hofaansoek deur 12 lidmate om die Buitengewone Algemene Sinode van 2016 se selfdegeslagbesluite tersyde te stel:

"Die hofsaak van 11 Lidmate teen die NG Kerk het op 21 Augustus in die Pretoriase Ho Hof plaasgevind. Die lidmate se aansoek om die tersydestelling van die Algemene Sinode se 2016 besluit oor die huwelik en selfdegeslagverhoudings het voor 'n volbank van drie regters gedien. Adv Jeremy Gauntlett SC het namens die aansoekers opgetree en Adv Schalk Burger SC namens die Kerk.

"Die aansoek het berus op besware teen die kerkordelike prosedure wat tydens die 2016 Algemene Sinode gevolg is, asook die grondwetlikheid van die besluit om nie persone in selfdegeslag verhoudings tot die amp van leraar toe te laat nie. Verder het hulle ook aangevoer dat die NG Kerk leraars moet toelaat om burgerlike verbintenisse te bevestig.

"Die Moderatuur wil graag die volgende onder al ons lidmate se aandag bring nl dat:

- dit waarskynlik 'n geruime tyd gaan neem voordat uitspraak oor die aansoek gelewer gaan word;

- die kerk steeds meen dat dit jammer is dat die aansoekers die saak na die hof geneem het en nie al die kerklike opsies benut het om hulle oortuigings binne die kerk te bevorder nie;

- die kerk, ondanks sy oortuiging dat kerklike sake op kerklike maniere besleg moet word, vertroue het in die oordeel van die hof om in sy uitspraak oor hierdie aansoek die regte van geloofsgemeenskappe en individue in balans te hou.

- die kerk nie, soos sommige beweer, 'n homofobiese (gay onvriendelike) gemeenskap is nie. Daar is ʼn beduidende aantal gay-gelowiges aktief in die Kerk, waarvan baie in die besondere ampte dien, wat getuig van die liefde, respek en aanvaarding wat hulle binne hulle gemeentes geniet;

- die kerk ernstig is oor die Bybel as die Woord van God en daarom die huwelik tussen man en vrou as 'n Godgegewe instelling beskou en altyd die integriteit daarvan wil beskerm;

- die Buitengewone Algemene Sinode van 2016 die realiteit erken het "dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat getuig van liefde en trou";

- die kerk met die hantering van hierdie aangeleentheid nuut leer hoe om met 'n diversiteit van sterk teenoorstaande standpunte in eie geledere saam te leef (1 Kor 8).

- ons vertrou dat die kerk in hierdie tyd van aanvegting, uitdaging en ontwrigting meer genspireerd as ooit getrou sal wees aan ons onvervreembare roeping om die Goeie Boodskap van God se liefde en trou onbevange te verkondig.

In Christus

Moderatuur van die Algemene Sinode"

 

Verklaring van Twaalf Lidmate van die NG Kerk

Die twaalf lidmate wat 'n hofaansoek om die 2016-selfdegeslagbesluite ter syde te stel gebring het, reageer as volg op die moderatuur se verklaring (sien die vorige berig):

"Ons het die verklaring van die Moderatuur na aanleiding van die hofsaak oor selfdegeslagverhoudings gelees, en wys graag op die volgende:

- Nadat ons en ander lidmate van die NG Kerk die afgelope twee dekades deurlopend probeer het om langs kerklike kanale reg en geregtigheid aan gay (LGBTQIA+)-lidmate te laat geskied, was daar uiteindelik tot ons spyt geen ander uitweg as om die hof te nader nie. Lede van die Moderatuur het self by meer as een geleentheid ges dat net die hof regsekerheid kan gee. Pogings van individue om een of ander "skikking" te beding, het ook voor kerklike dooiemansdeur te staan gekom.

- Ons is dankbaar dat ons op 21 Augustus 2018 ons saak voor 'n onafhanklike regbank kon stel. Adv Jeremy Gauntlett het prosedurile sowel as grondwetlike redes aangevoer waarom die 2016-besluit van die Buitengewone Algemene Sinode (BAS) tersyde gestel en die 2015-besluit van die Algemene Sinode herstel moet word.

- Ons bevestig weer dat ons die 2015-besluit ten volle steun 'n besluit wat trouens deur daardie sinode met 'n groot meerderheid aanvaar is. Die 2015-besluit verplig niemand nie, maar gee aan gemeentes en predikante die ruimte om, volgens hulle gewete, diversiteit in eie geledere te bestuur.

- Ongelukkig het die Moderatuur/Moderamen geweier om die 2015-besluit uit te voer selfs nadat hulle die aanvanklike onregmatige opskorting daarvan noodgedwonge moes ophef. Instede daarvan het die kerk in 2016 opnuut aan gay lidmate eise gestel wat nie vir ander lidmate geld nie, soos selibaatskap vir predikante. Om te s dat gay lidmate ten volle deur die kerk aanvaar word, maar terselfdertyd beperkinge op hulle te plaas, is onhoudbaar. Die feit dat die BAS "die realiteit erken dat daar lidmate van dieselfde geslag in burgerlike verbintenisse is wat getuig van liefde en trou" waarna die Moderatuur in hulle verklaring verwys beteken niks nie, want die BAS het sodanige verbintenisse nie aanvaar as (ook) Godgegewe nie.

- Ons sien uit na die uitspraak van die Hooggeregshof.

Die lidmate: Laurie Gaum, Judith Kotz, Hennie Pienaar, Lulani Vermeulen, Pieter Oberholzer, Michelle Boonzaaier, Chris Jones, Nadia Marais, Leon Wessels, Hendrik Bosman, Frits Gaum

 

Ope briewe aan moderator en moderatuur

Twee ope briewe is die afgelope week aan die moderator en die moderatuur gerig oor die wyse waarop die kerk se selfdegeslagbesluite hanteer word.

In 'n brief aan ds Nelis Janse van Rensburg vra dr Johan van den Heever van Rondebosch dat die moderator in die lig van die kerk se missionale spiritualiteit opstaan vir die gay lidmate se regte.

In sy ope brief aan die moderatuur kritiseer ds Johannes Mouton van Table View aspekte van die media-verklaring (hierbo).

 

Gratis doopvideo's help met bediening

As jy oor die doop nadink, wil jy dalk oorweeg om te kyk na die reeks gratis doopvideo's wat in opdrag van die sinode se Taakspan Leer en Aktuele Sake saamgestel is vir gebruik in die bediening. Belangstellendes kan dit op Bybel-Media se webwerf aflaai.

Tydens die vervaardiging van die video's is die hoop uitgespreek dat dit rustigheid in nadenke oor die doop sal bring en dat dit vir mense sal help om die sen van die doop te ontdek. Klik op elk van die woorde onder vir die skakel na die video:

- Bankie - Sleutel - Verhoog - Eksamennommer - Liedjie - Tafel

(Met dank aan Vrydagnuus.)

 

Onteiening sonder vergoeding

Rolspelers wat boerderybelange verteenwoordig internasionaliseer toenemend die gesprek oor OSV (onteiening sonder vergoeding).

Vandeesweek het Agri SA aangekondig dat hy sy standpunte en kommer oor die mosie vir OSV van eiendom met Suid-Afrika se vernaamste handels- en beleggingsvennote gedeel het. Agri SA het met verskeie ambassadeurs en diplomatieke personeel van 13 lande oor die afgelope twee dae vergader, om OSV te bespreek asook om sy siening oor 'n versnelde landbouhervormingsplan te belig. Di vergaderings vorm deel van 'n brer konsultasieproses met belanghebbendes. Agri SA is deur Vrystaat Landbou, Agri Gauteng en Agri Noordwes, asook Agbiz, Graan SA en boere vergesel.

"Die besprekings dien nie net as 'n belangrike manier om Agri SA se standpunt na die wreld te bring nie, maar ook om belangrike insigte te verkry," s Omri van Zyl, Agri SA Uitvoerende Direkteur. "Dit is belangrik om eerstens te verstaan hoe buitelandse regerings die OSV-debat beskou. Verder is struikelblokke en risiko's bespreek om volgehoue samewerking met ons internasionale handelsvennote te verseker."

Van die belangrikste punte wat in die besprekings na vore gekom het, is dat Suid-Afrika se ekonomiese vennote bekommerd oor OSV is. Daar is ook 'n oorweldigende gretigheid vir landbouhervorming en 'n bereidwilligheid om by befondsing betrokke te raak. Laastens is Suid-Afrika se gebrekkige bestuur van handelsbetrekkinge uitgelig om onmiddellike aandag te geniet om verbeterde uitvoergeleenthede vir Suid-Afrikaanse produsente te verseker.

"Suid-Afrika word deur baie as die voedselmandjie van Suidelike Afrika gesien en word beskou as 'n baie belangrike speler in die ekonomie op die kontinent," s Van Zyl. "Een ambassadeur het opgemerk dat niemand wil h dat Suid-Afrika moet misluk nie."

Agri SA het reeds hul standpunte met President Cyril Ramaphosa en Adjunk President David Mabuza, onder andere, bespreek. Agri SA bly gekant teen OSV en daar is planne in plek om vinnige en volhoubare landbouhervorming te verseker.

Agri SA sal voortgaan om sy standpunt teen OSV te verkondig.

 

Vakature vir voltydse gemeenteleraar: NG gemeente Joubertina

Joubertina-gemeente adverteer 'n pos vir 'n voltydse gemeenteleraar. Hier is die posbekendstelling. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 16 September.

 

PE-Moedergemeente hou Lente-kermis : 31 Augustus

NG Kerk PE - h/v Geard & Kirkwood Straat, Noordeinde (uit Cawoodstraat) hou op Vrydagmiddag 31 Augustus 2018 vanaf 13:00 hul Lente-kermis.

Te koop: hamburgers, kerrievetkoek, boeries, sosaties, roosterkoek, lasagne, wildspastei, slaaie

Ook dit-en-dat, vars groente en vrugte, fudge, gebak, koek, tee en koffie, poedings, pannekoek.

 

NG Gemeente Sonheuwels hou basaar : 31 Augustus

NG Gemeente Sonheuwels hou basaar op 31 Augustus 2018 by Bougainvillearylaan 54, Westering. Kom koop hamburgers, boereworsrolle, sosaties, jaffles, kerrie en rys, kerrievetkoeke, pannekoeke, skroefaartappels en nog vele meer. Kom bekyk ook ons dit-en-dat tafel en ons boekwinkel. Vir die kinders is daar 'n springkasteel en speletjies. Om die basaar af te sluit, hou ons 'n veiling. 'n Bonus vir die kinders is 'n wakkerbly na die basaar. Kom geniet dit saam met ons!

 

NG Gemeente Sondagsriviermond (te Colchester) hou basaar : 31 Augustus

NG Kerk Sondagsriviermond hou Basaar 31 Augustus, 17:00 tot 21:00 en 01 September 2018, 08:00 tot 14:00

Kom kuier Vrydagaand lekker om 'n  Braaivleisvuur.

Heerlike koeke, Terte, Beskuit, Kerrie en Rys, Pannekoek, Poeding, Lekkergoed, Jaffels, Vleistafel, Hanburgers en vele meer.

 

Vir gemeentes se afkondigings:

Lofsange 31 Augustus, 18:00, Somerstrand Gemeente

(Louis Bothasingel 77, Somerstrand)

Toegang: Gratis, kollekte sal opgeneem word.

Kom deel in die fees van sang en musiek! Kom ons loof en dank die Here vir die gawe van musiek (ook musiekinstrumente) en sang! Ons vier saam met die Somerstrand Gemeente die 30 jarige bestaan van hulle orrel. Koorsang (ook massakoor van 100+ stemme) en samesang word verryk deur pragtige orrel- en trompetspel.

Dit word aangebied deur Cantando@Algoa ('n koor olv Bouwer van Rooyen), die Veremark-orrelvereniging en die plaaslike gemeente. Ander kore wat optree is die Cantatori Mannekoor (olv Ansie Kotz) en die Hemiola Kamerkoor (o.l.v. Rochelle Oelofse). Verskeie ander plaaslike kore vul die massakoor aan (Arbitrio Mannekoor, Jubelkoor, en gemeentekore van Somerstrand en Hoogland.

Indien moontlik, kan gemeentes ook meegaande JPEG kennisgewing op hulle gedrukte aankondigings plaas.

 

Uitnodiging: Kom fiets met AmazinGrace vir die evangelie

Ds Cobus Fourie nooi jou uit:

Kom saam met ons op die Amazingrace. Ons gaan as kerke saam die Evangelie van Jesus Christus verkondig vanaf Jeffreys - Loerie - Thornhill - PE - Motherwell - Bluewaterbay - Addo - Kirkwood - Uitenhage - PE.

Enige iemand wat ons wil ondersteun deur te Bid; Fiets ry; Motorfiets ry; Donasies gee vir die verkondiging van die Evangelie. Ons bid vir ten minste 20 mense wat die week van 8 September tot 15 September sal afstaan om saam die Evangelie te gaan verkondig. Indien jy wil ondersteun, maar net die Naweek 8ste - 9de September oop het, ry saam van Jeffreysbaai tot in PE.

As jy by enige van die punte is en saam met ons wil bid, die Here loof en gaan Evangeliseer in die area, skryf in en ontmoet ons op regte tyd by daardie dorp.

As jy 'n fietsryer wil borg vir R10 per/km en 'n kans staan om gelukkige trekking prys te wen of dalk 'n besigheid het en die hele 300km vir 'n fietsryer wil borg en jou LOGO van besigheid op die fietsry hemp te laat vertoon asook 4 geleenthede se lugtyd op Kingfisher FM te ontvang.

Klik hier vir meer besonderhede:

- 'n Lys van benodigdhede waarmee hulp nodig is

- Borg 'n fietsryer - persoonlik

- Borgskappe deur besighede

- Roetebeskrywing

Verdere besonderhede: cobus@ee3.org.za, 084 990 2270

 

Loerie Nartjiefees: Saterdag, 29 September 2018

Die Loerie Nartjiefees, een van die bekendste en gewildste feeste in die Oos-Kaap, vind op Saterdag 29 September op die kerkterrein van NG Kerk Loerie plaas. Die fees is veral gewild onder families en gesinne wat die dag in die mooi natuurskoon van die Gamtoosvallei wil ontspan.

Om die sewe-en-twintigste verjaarsdag van die fees te vier, het die organiseerders 'n keur van kunstenaars gekies om van vroegoggend tot laatmiddag op te tree. Die kunstenaars is Juanita du Plessis, Snotkop. Jak de Priester, die Campbells, Jennifer Zaudio, Adam Tas, Sonja Herholdt en Dillon Lerm.

Daar is nog 'n beperkte aantal kunsmarkstalletjies beskikbaar. (kos- en drinkstalletjies uitgesluit). Stalletjies kos R300.00 elk en sluit een toegangskaartjie in.

Toegangskaartjies, wat ook die optredes van al die kunstenaars insluit, is R120 (volwassenes) en R50 (laerskoolkinders).

Alle navrae omtrent die fees (asook stalletjiebesprekings) kan aan die Nartjiefeeskantoor (042 2870 634, 082 318 6827 of ngkerkloerie@lantic.net gerig word. Besoek ook ons webblad www.nartjiefees.co.za.

 

VBO: Mentorskap te Eagle's Ridge, Stutterheim

Die volgende mentorskapkursus vind van 10-12 September (Deel 1) en 12-13 September (Deel 2) by Eagle's Ridge in Stutterheim plaas.

Let daarop dat die datum ('n week later as vroer beplan) en koste (heelwat laer) aangepas is.

Hier is die kursusbrosjure met inskrywingsvorm.

 

VBO: Ons reik uit na ons Moslem-bure, met prof Piet Meiring

Hierdie VBO word gerel deur die Oos-Kaaplandse Netwerk vir getuienis teenoor ons Moslembure.

Dit vind plaas by die VGK Gemeente Ebenhaeser (Uitenhage), 22 September 2018.

Hier is die kursusbrosjure met inskrywingsvorm, asook die CV van prof Piet Meiring, gespreksleier.

 

VBO: Kursus in Geestelike begeleiding met ds Deon Loots

Vanaf 2019 word die kursus in geestelike begeleiding onder leiding van Deon Loots waaruit soveel predikante en ander al soveel sen geput het weer aangebied. Inskrywings is nou oop.

Klik hier vir die uiteensetting van die program. Lees ook die inspirerende getuienisse onderaan die dokument.

 

 

Danie Mouton

Sinodale Kommunikasie