NG Kerk in Oos-Kaapland

Sinodale Inligting en Bronne

Search this site powered by FreeFind

 

                      Addo Nasionale Park, Oos-Kaapland

 

Administrasie | A tot Z | Blog | B-Net | eNuus | Gemeentes | Kerkreg | Predikante | Ringe | Vorm A | VBO | Meer...

 

INHOUDSOPGAWE

Nota:
Klik op enige skakel in hierdie kolom om jou na die uiteensetting in die middelste kolom te neem. Vandaar kan jy dan die dokument van jou keuse oopmaak. Jy kan ook direk in die middelste kolom werk.

1. OOS-KAAP ALGEMEEN

Kontakbesonderhede

Kennisgewingbord

Jaarbeplanning 2008

Lidmate en die lewering van bedieningshulp

Ringsprojekte

Kerkorde Oos-Kaapland 2007

Wet op die Bevordering tot Toegang van Inligting

Sinodale Sakelyste en Handelinge

Podgooi

2. KENNISGEWINGS

Kyk na die jongste kennisgewings, inligting, programme e.s.m.

3. GELOOFS-ONDERSKEIDING

Bronne (artikels en powerpoints) rondom geloofs-onderskeiding

4. ARTIKELS

Artikels van algemene en teologiese belang

5. KERKHERENIGING

Konsultasieproses re Kerkhereniging 2007

Kaaplandse Konvent vir Eenheid

Carmelite-besluite re kerkhereniging - Junie 2008

Achterberg 2 Kerkhereniging-Konferensie 2007

Achterberg-Konferensie 2006

Vrae wat dikwels opduik

Besluit Algemene Sinode 2004

Mediaverklarings re kerkhereniging

6. NG KERK EN HOMOSEKSUALITEIT

Verslae, besluite en verklarings oor homoseksualiteit. Lees ook meer oor die NGK se voorlegging aangaande die huwelikswet in Oktober 2006

7. ALGEMENE SINODE

Verslae, besluite en verklarings, hoofsaaklik van die sittings van 2002 en 2004

8. BELYDENIS-
SKRIFTE

Belydenis van Belhar

________

9. NOTULES

Notules Sinodale Kommissie, Dagbestuur

Notules UK Konvent vir Eenheid en andere

10. B-NET

Informasie oor B-Net

Lees meer op Bedieningstoerusting vir lidmate

Info vir Aanbieders van Bediening-toerusting

11. DOKUMENTE VIR VERGADERINGS

SK-Dagbestuur -
22 Januarie 2009 - Dokumentebundel 1

SK-Dagbestuur -
5 Februarie 2009 - Dokumentebundel 1

SK-Dagbestuur -
5 Februarie 2009 - Dokumentebundel 2

SK 7 Mei 2009 -
Dokumentebundel 1

SK 7 Mei 2009 -
Dokumentebundel 2

SK-Dagbestuur -
20 Augustus 2009 -
Dokumentebundel 1

SK-Dagbestuur -
28,29 Oktober 2009 -
Dokumentebundel 1

SK-Dagbestuur -
28, 29 Oktober 2009 -
Dokumentebundel 2

SK 26 November 2009 -
Dokumentebundel 1

SK 26 November 2009 -
Dokumentebundel 2

SK-Dagbestuur -
3, 4 Februarie 2010
Dokumentebundel 1

SK-Dagbestuur -
3, 4 Februarie 2010
Dokumentebundel 2

SK-Dagbestuur -
27 Mei 2010 -
Dokumentebundel 1

SK-Dagbestuur -
12 Augustus 2010 -
Dokumentebundel 1

SK-Dagbestuur -
27, 28 Oktober 2010
Dokumentebundel 1

 

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAWE

 

Kontakbesonderhede                                                        Na Inhoud

Gemeentes 2010

Ringe 2010

Sinodale Kommissie 2008

Uitvoerende Komitee van die  Konvent vir Eenheid

Leraars VGK Oos-Kaapland (Junie 2006)

NG Kerk in Afrika: Ringe, gemeentes en konsulente in Oos-Kaapland

 

Kennisgewingbord                                                     Na Inhoud

Nuutste reëlingsrondom Huweliksbevestigers
Die jongte skrywe van dr Ben du Toit (22 Oktober 2010). Huweliksbevestigers moet dié brief met onderskeidingsvermoë lees, want die situasie verskil by die onderskeie plaaslike kantore van die Departement van Binnelandse Sake.

Reëlings rondom Huweliksbevestigers (29 Julie 2010)
In hierdie skrywe verduidelik dr Ben du Toit van die Parlementêre lessenaar hoe die nuutste reëlings van die Dept van Binnelandse Sake huweliksbevestigers raak.  Klik hier.

Jaarbeplanning 2009                                                         Na Inhoud

Goedgekeurde datums vir 2009.

 

Klik hier vir 'n volledige uiteensetting, met verbandhoudende dokumente.

Daar is 'n dringende behoefte in klein plattelandse gemeentes wat nie langer 'n leraar kan bekostig nie aan lidmate wat toegerus is om praktiese bedieningshulp te lewer. Groter gemeentes vra ook na die uitbou van hul kapasiteit om konkrete bediening te lewer.

Die Sinodale Kommissie het derhalwe goedkeuring verleen dat lidmate volgens die program van die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (SKB) aan die Universiteit van Pretoria opgelei kan word om bedieningshulp ten opsigte van prediking en pastoraat te lewer.

Die bedieningshulp word onder kerklike toesig gelewer.

Die opleiding word vanaf Mei 2008 gelewer en inligting word eersdaags aan kerkrade gestuur.

 

Ringsprojekte                                                                     Na Inhoud

Ringe speel 'n besonder belangrike rol in die NG Kerk in Oos-Kaapland as primêre rolspelers in die uitvoering van ringsprojekte. Gemeentelike sinodale bydraes staan bekend as sinodale dankoffers en word aangewend om ringsprojekte te befonds. Ringe lê dus jaarliks projekaansoeke aan die sinodale kommissies voor.

Handleiding vir ringsprojekte

Aansoekvorm vir Ringsprojekte - MS-Word  -  PDF
(Nota: Die aansoekvorm in MS-Word-formaat kan jy direk in jou woordverwerker oopmaak en invul. Regs-klik op die skakel en kies die opsie "Save target as..." om die dokument op jou hardeskyf te stoor.)

Ringsprojekte vir 2010-11

Ringsprojekte vir 2009-10

Ringsprojekte vir 2008-9

 

Kerkorde Oos-Kaapland 2007                                          Na Inhoud

Hierdie is die geldende uitgawe van die Kerkorde en Bepalings (2007) van die NG Kerk in Oos-Kaapland. Dit bevat die Kerkorde van Algemene Sinode en die Bepalings en Regelemente van die NG Kerk in Oos-Kaapland.

Klik hier vir die Kerkorde Algemene Sinode 2010 (dit bevat nie die Oos-Kaaplandse bepalinge nie, slegs die Algemene Sinode se artikels).

Rig navrae oor die Kerkorde en die toepassing daarvan aan die aktuarius van die sinode,

Ds Hansie Schutte

NGK Cradock-Oos

Posbus 132
CRADOCK
5880

Tel: 048 881-5177

Sel: 082 659 2480

 

Dekbrief van die Direkteur Administrasie re die Inventaris van Inligtingsbronne, Wet op die Bevordering van Toegang tot Inligting.

Inventaris van Inligtingsbronne

Die dekbrief verduidelik dat hierdie inventaris jaarliks aan die kerkargief gestuur moet word, en verduidelik volledig hoe om die saak te hanteer.

 

Sinodale Sakelyste en Handelinge                                 Na Inhoud

Sakelys Sinodale Vergadering 2003 (460kb)

Handelinge Sinodale Vergadering 2003 (440kb)

Sakelys en Handelinge Buitengewone Sinodale Vergadering 2005 (290kb)

Sakelys Sinodale Vergadering 2007

Handelinge Sinodale Vergadering 2007

 

OosKaap eNuus Argief                                                      Na Inhoud

Die volledige reeks uitgawes van die OosKaap eNuus, e-pos nuusblad van die NG Kerk in Oos-Kaapland verskyn hier.

 

Geloofsonderskeiding                                                       Na Inhoud

Lectio Divina
In hierdie artikel word die antieke geloofspraktyk van Lectio Divina, mediterende omgang met God en Skrif, uiteengesit.

Geloofsonderskeiding in vergaderings - Powerpoint (4.3mb)
Hierdie is 'n Powerpoint-opsomming van 'n boekie deur Frederick Marais wat met die oog op die luisterseisoen gepubliseer word.
(Regs-klik op die skakel hierbo en kies "Save target as...")

Geloofsonderskeiding in vergaderings - Acrobat PDF-formaat (4mb)
Hierdie is bogenoemde Powerpoint-aanbieding in die vorm van nota-bladsye, PDF-formaat.

Die Handelinge-verhaal geloofsonderskeidend oorvertel
'n Uittreksel uit Frederick Marais se boek oor geloofsonderskeiding in vergaderings.

 

Beoordeling van "Die Trojaanse perd in die NG Kerk - Die kanker van evolusionisme en liberalisme"
Dr Mike Smuts neem hierdie onlangse publikasie onder die loep in 'n indringende gesprek oor die meriete van die boek.
Lees die resensie

'n Brief van Johannes Calvyn - Prof Piet Naudé
Prof Piet Naudé van die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit het 'n brief voorgelees tydens die openingsdiens van die Calvyn-Feesweek wat op 30 Augustus 2009 te Stellenbosch Moedergemeente gehou is.

A Jesus Manifesto
'n Baie besondere dokument - eintlik 'n eietydse belydenis oor Jesus - is hier te vind.  Dit is geskryf deur Leonard Sweet en Frank Viola.

An Open Letter to South African Political Leaders on Occasion of the 2009 Elections - Prof Tinyiko Sam Maluleke
In hierdie werklik besondere toespraak tydens 'n gebedsontbyt van die Mpumalanga wetgewer op 24 Februarie 2009 praat prof Sam Maluleke, president van die SA Raad van Kerke en navorsingsdirekteur te Unisa, oor gebed in die openbare lewe, en skryf hy 'n ope brief aan alle politieke leiers in die land.
Hy sê onder andere: "I am worried that given the perceptions of glamour, power and wealth associated with politics for a long time, and certainly over the past fifteen years, our country’s political arena has become a magnet for all manner of people whose ambition is to use politics as the shortcut to fame and influence; those whose main (if not only) interest is their own ascendancy and their own acquisition of power for themselves."

Sinethemba - NGK Mthatha en VGK Decoligny bring hoop vir kinders
Lees hier meer oor die Sinethemba kinderhuis vir verstandelike gestremde kinders. Dit is 'n verhaal van hoop en getuig van die samewerking tussen die NG Kerk en VG Kerk te Mthatha - 'n goeie basis vir die uitleef van 'n gedeelde roeping en hereniging.

The conversations of our times
In hierdie artikel tree Bill Easum in gesprek met al die verskillende debatte en gesprekke oor die kerklike praktyk en teologie wat hy identifiseer. Hy behandel die emergents, die incarnationals, organics, attractionals en reproductives. 'n interessante, lekker-lees artikel.

Prof Dirkie Smit lewer die jaarlikse Willie Jonker-lesing
Op Hervormingsondag, 26 Oktober 2008, het prof Dirkie Smit die derde WD Jonker gedenklesing van die Ring van die Kaap die Goeie Hoop gelewer. Die titel van sy voordrag was:
En ook gehoor? Vrae rondom die Gereformeerde siening van die kerk.

Wat moet die kerk ophou doen? Wat moet die kerk anders doen? Wat moet die kerk NOU doen?
Neels Jackson (Kerksake verslaggewer van Beeld)
Die ervare en gewaardeerde kerksake-verslaggewer van Beeld, Neels Jackson, gee baie belangrike perspektiewe oor die kerk in hierdie voordrag, wat op 21 Oktober 2008 by ADGO (Algemene Diensgroep Gemeente-Ontwikkeling) se jaarvergadering gelewer is.

Oor die Belhar-Belydenis : Reformed Church in America
Die Reformed Church in America het die Belhar-Belydenis voorlopig vir 'n periode van twee jaar as belydenisskrif aanvaar. Dié kerk het 'n boekie hieroor gepubliseer met 'n studiegids e.s.m. Hier volg 'n uittreksel uit hul webblad:
    Unity, Reconciliation, and Justice is a study guide designed to help people reflect on the Belhar Confession as a living confession of faith that speaks directly to ministry and mission in North America.
    This 102-page resource is written by and for members of the RCA. It has a nine-session format; each session can be covered in a week but includes enough material to allow two to four weeks of study, depending on how deeply a group wishes to explore the issues presented. The book also includes directions for group leaders and several appendices with readings, songs, worship materials, a "Welcoming Diversity Inventory," and world recipes.
    Klik hier om die boekie af te laai (3.4 Mb).

Aanvaarding Belydenis van Belhar - Reformed Church in America

Prof Piet Naudé het die Algemene Sinode van die Reformed Church in America op 9 Junie 2007 toegespreek oor dié kerk se proses om Belhar as belydeniskrif te aanvaar.

 

Nagmaal, Kerkeenheid en Jesus se Gebed in Johannes 17
In meegaande artikel bespreek Hansie Schutte die verband tussen nagmaal, kerkeenheid en Jesus se gebed in Handelinge 17.

Shane Claiborne - An Ordinary Radical
Shane beskryf homself as 'n ordinary radical, 'n living experiment of evangelical zeal mixed with grassroots activism; a passion for Jesus mixed with prison time for feeding the poor.
Hy is stigterslid van The Simple Way, a gemeenskap in Philadelphia, VSA, wat fokus op 'n eenvoudige, kommunale lewenswyse. Hy beywer hom vir die verspreiding van hulpbronne na armes.
Shane is 'n uitdagende denker. Hier is twee bronne van hom:
1.  'n Gedeelte uit sy boek The Irresistible Revolution; en
2.  'n MP3 (klankopname) van 'n praatjie: Finding your Calcutta, na aanleiding van sy kontak met moeder Theresa. Hierdie MP3 is 13.1 MB groot. 


Cleaning up Bad Communication
In hierdie uittreksel uit 'n publikasie van die Alban Institute word drie tipes swak kommunikasie in gemeentes bespreek en oplossings daarvoor aangedui.

God ons Vader en die Kerk ons Moeder? - dr Schalk du Toit
In hierdie artikel bespreek Schalk du Toit die opkoms van die moderne, wetenskaplike denkrigting en die stryd wat dit in die NG Kerk ontketen het.. Hy vertel die fassinenrende verhaal van die stryd in die NG Kerk oor hierdie tema.

Pastoral Sabbath Keeping
Hierdie artikel is 'n uittreksel uit Judith Schwanz se nuwe boek wat by die Alba Institute verskyn het. Hierin beskryf sy die belangrikheid van 'n persoonlike sabbat vir die pastor.

Betrokkenheid van Oos-Kaapse Gemeentes by diensaksies 2006 en 2007
Ds Giep Louw het pas 'n statistiese vergelyking van gemeentes se betrokkenheid by diensaksies oor die begrotingsjare 2006 en 2007 gemaak. Die syfers gee 'n baie interessante prentjie van die omvang van gemeentes se betrokkenheid by diensaksies.

The Holy Spirit in the Church
In hierdie artikel bespreek die bekende Britse teoloog, NT Wright, die tema op 'n besondere wyse.

Gracism versus Racism
David Anderson het 'n ingrypende dosis medikasie vir ons land se rassespanning. Hierdie artikel het in die Willow Creek Assosiasie se nuusblad verskyn (965 kb)

Kerkwees kry nuwe gedaantes - prof Stephan Joubert
Hierdie artikel, wat in Rapport van 16 Maart 2008 verskyn het, behoort in diepte deur elke kerkraad bespreek te word.

Brugbouers - Tim du Plessis
Die jaar 2008 het op 'n gedempte, bekommerde noot in SA afgeskop. Tim du Plessis verduidelik waarom brugbouers so noodsaaklin in SA is.

Suffering produces Hope - Walter Brueggemann
In hierdie lesenswaardiges artikel verduidelik die Ou Testamentikus Walter Brueggemann aan die hand van die Skrif hoedat hoop uit lyding gebore word.

ADGO Navorsingsprojek oor Vrouelidmate
Die Taakspan Vrouelidmate van die Algemene Sinode se Diensgroep vir Gemeente-Ontwikkeling het 'n landswye navorsingsprojek geloods oor die potensiaal van vroue in die NG Kerk. In hierdie uiters lesenswaardige verslag ontmoet mens uiters merkwaardige perspektiewe en insigte.

Publieke Teologie
Ronel Bezuidenhout gee 'n een-bladsy opsomming waarin sy verduidelik wat publieke teologie beteken en hoe hierdie soort leierskap in gemeentes lyk.

Images of Men and Masculinities within Cultural Contexts: A Pastoral Assessment (D.Th.) - Stéphan van der Watt
Hierdie is a uiters aktuele onderwerp. Dr Stéphan van der Watt het in 2007 met hierdie proefskrif gepromoveer. Hy was so ruimhartig om dit volledig met ons te deel, en jy kan lekker lees hieraan!

Prof Julian Muller en die Opstanding - Attie van Wyk
In hierdie artikel tree dr Attie van Wyk in gesprek met prof Julian Muller oor die opstanding uit die dood.

Nuwe Hervorming : Verklaring Moderamen Algemene Sinode 2003

'n DVD wat teologiese ontwikkelinge rondom die sg. Nuwe Hervorming in die NG Kerk uitlig, is tans groot nuus. Dit is die moeite werd om weer die verklaring te lees wat die Moderamen van die Algemene Sinode hieroor in 2003 uitgereik het.

Kruisgewys - 2007-2

In hierdie uitgawe van Kruisgewys bespreek verskeie waarnemers die merkwaardige vergadering van die Algemene Sinode in Junie 2007.

Oos-Kaapse Verhaal van die verlies en herstel van die kerkverband

In hierdie artikel vertel ds Hansie Schutte die Oos-Kaapse verhaal van hoe die NG Kerk een kerkverband verloor het, en die pad wat reeds sedert die stigting van 'n eie Oos-Kaapse sinode in 1973 geloop is om die verband te herstel.

One Saviour one Church - Reconciliation as justification and “new creation” - Prof Flip Theron

In hierdie artikel beredeneer prof Theron wyse waarop die leer van die regverdiging van die goddelose sosiale ordeninge krities aanspreek.

Aanvaarding Belydenis van Belhar - Reformed Church in America

Prof Piet Naudé het die Algemene Sinode van die Reformed Church in America op 9 Junie 2007 toegespreek oor dié kerk se proses om Belhar as belydeniskrif te aanvaar.

Pinksterreeks 2007

Die pinksteronderwerpe vir 2007 vir gebruik in die Familie van NG Kerke.

Tweede Willie Jonker Gedenklesing - Prof Jaap Durand
Hierdie lesing handel oor Calvinistiese aktivisme en piëtistiese mistiek en vra die vraag of dit mekaar uitsluit.
Die eerste gedenklesing is ook op ons webblad beskikbaar.

Dieper dissipelskap en Morele vorming in Afrika
In hierdie artikel (die Powerpoint-aanbieding word hier weergegee) bespreek ds Danie Mouton die weg waarlangs dissipelskap en morele vorming in Afrika bewerk kan word.

Kantaantekeninge by die Kerkherenigingsproses
In hierdie reguit artikel bespreek ds Hansie Schutte die stand van die kerkherenigingsgesprek soos in Maart 2007.

Gereformeerdheid in 10 Stellings - Prof Piet Naudé
In hierdie artikel vat Piet Naudé die kern van gereformeerdheid in tien stellings saam.

Waarom Kerkhereniging?
Ds Hansie Schutte aan die woord by die Oos-Kaapse Kerkherenigingskonferensie te Cradock, 3 Maart 2007.

Dit gaan goed met die NG Kerk!
Die vier leraars van NGK Jefreysbaai het verskeie gemeentes oor die land besoek en deel hul indrukke.

Kerkspieël 2004, toegepas op die Oos-Kaap - dr Jan Bisschoff

The Acts 15 Agenda and Ephesian Model - prof Jurgens Hendriks

Eerste Willie Jonker Gedenklesing - prof Flip Theron

Gereformeerde siening van Belydenis - prof Dirkie Smit

Die kerk van die toekoms en die toekoms van die kerk - prof Jurgens Hendriks (professorale intreerede)

My droomkerk - ds Hansie Schutte

 

Kaaplandse Konvent vir Eenheid                                    Na Inhoud

Notule van die Oos-Kaaplandse Konferensie vir Kerkhereniging

'n Besonder geseënde konferensie deur die Oos-Kaaplandse Konvent vir Eenheid is op 2 en 3 Maart 2007 te Cradock gehou. Klik hier vir notule van hierdie byeenkoms.

Notules Uitvoerende Komitee Konvent vir Eenheid

Klik hier vir die Notules van die UK. 'n Gebruikersnaam en wagwoord is nodig, wat jy hier kan aanvra.

Dokumente van die Konvent 2004

Notule Konvent vir Eenheid 2004

Agenda 2004 (English)

Sakelys 2004 (Afrikaans)

Bylaag A - Reglement Konvent

Bylaag B - Notule Konvent 2001

Bylaag C - NGK Wes- en Suid-Kaap - Besluit re Kerkhereniging

Bylaag D - NGK Oos-Kaap - Besluit re Kerkhereniging

Bylaag E - Kerkregtelike vereistes vir eenwording volgens die Kerkorde van die VGKSA

Bylaag F - Model vir Kerkeenheid - VGKSA en NGK

Bylaag G - Kerkregtelike Beoordeling en/of Besluitnemingsbevoegdheid van die Eenheidsinode

Bylaag H - Kerkordelike Sake ter sprake by die Eenwording van die VGK en NG Kerk

Bylaag I - Uitleg van die Belhar-Belydenis

Bylaag J - Uitleg van die Begeleidende Brief - Belhar

Bylaag K - Kerkordelike Riglyne vir die Herenigingsproses vanuit 'n NG Perspektief

Bylaag L - Model vir 'n Herenigde Kerk vanuit 'n NG Perspektief

Bylaag M - Model vir 'n Gesamentlike Sinode tussen die VGK Kaapland, NGK Wes-Kaapland en NGK Oos-Kaapland

Dokumente van die Konvent 2001

Notule Konvent vir Eenheid 2001

Reglement van die Konvent

Goedgekeurde reglement

Ander Konvent-dokumente

Die Gereformeerde siening van Belydenis - prof Dirkie Smit

Ledelys Uitvoerende Komitee

 

Carmelite Junie 2008                                                        Na Inhoud

Hier is die besluite wat die uitgebreide moderamen van die NG Kerk (die moderamen Algemene Sinode en al die moderature van die 10 streeksinodes) in Junie 2008 te Carmelite, Johannesburg geneem het.

 

Die tweede kerkhereniging-konferensie van die uitgebreide moderamens van die vier kerke van die Familie van NG Kerke, saam met die moderature van al die streeksinodes, het van 23-25 April 2007 te Achterberg, Krugersdorp, bymekaargekom om vordering met kerkhereniginig te konsolideer. Hier is die dokumente van die byeenkoms. (Die dokumente van die eerste Achterberg-Konferensie verskyn in die volgende seksie.)

Konsensusverslae van Taakspanne
Na afloop van Achterberg 1 is vier taakspanne gevorm wat konsensusverslae vir Achterberg moes formuleer. Hierdie verslae is tydens Achterberg 2 bespreek. Hier volg die konsensusverslae:

Gesamentlike ondernemings

Toekomstige kerkmodel

Verslag - Versoening

Belydenisgrondslag

 

Die uitgebreide moderamens van die vier kerke van die Familie van NG Kerke, saam met die moderature van al die streeksinodes, het van 6-8 November 2006 te Achterbergh, Krugersdorp, bymekaar gekom om die proses van kerkhereniging te loods. Hier is die dokumente van daardie byeenkoms.

Gesamentlike verklaring / Joint declaration

Sakelys

Openingsrede van prof Thias Kghatla, moderator VGKSA

Voorlegging namens die VGKSA deur prof Thias Kghatla

Voorlegging NGK: Besluit Algemene Sinode 2004 re kerkhereniging

Voorlegging NGKA

Voorlegging RCA

Diensgetuienis verenig al 4 kerke

Kernwaardes

 

Die Algemene Sinode het 'n brosjure (450Kb) gepubliseer om vrae wat dikwels opduik te beantwoord.

 

Besluit Algemene Sinode 2004                                        Na Inhoud

In 2004 het die Algemene Sinode 'n gedetailleerde besluit oor kerkhereniging geneem. Hierdie besluit is rigtinggewend vir die NG Kerk se hantering van die kerkherenigingsproses.

 

Verklarings re kerkhereniging                               Na Inhoud

Skrywe Moderamen Algemene Sinode aan Gemeentes re konsultasie oor kerkhereniging - 18 Maart 2008

Verklaring Esselenpark 2006
Hierdie rigtinggewende verklaring is uitgereik na aanleiding van 'n besondere vergadering tussen die Moderamen van die Algemene Sinode van die NG Kerk en VGKSA in Junie 2006. Lees hier onder andere wat met organiese kerkhereniging bedoel word.

Verklaring Bloemfontein 2006
Hierdie is 'n verkorte notule van die ontmoeting tussen die moderamen van die VGKSA, NGK, NGKA en RCA in Bloemfontein in 2006 waar al vier die kerke hulself verbind het tot die skep van 'n proses van kerkhereniging.

 

VGK Algemene Sinode 2008 : Homoseksualiteitverslag
Lees die verslag oor homoseksualiteit wat in 2008 by die VGK se Algemene Sinode te Hammanskraal gedien het. Dit beredeneer dié verskynsel o.a. aandie hand van die Belhar-Belydenis. Na aanleiding van hierdie verslag het die VGK besluit om 'n studiegroep saam te stel wat ook 'n anti-gay standpunt sal formuleer.

Algemene Sinode 2002
Hierdie verslag oor homoseksualiteit het in 2002 voor die Algemene Sinode in Pretoria gedien (dit is 'n uittreksel uit die verslag van die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake).

Algemene Sinode 2004
'n Verdere verslag oor homoseksualiteit is in 2004 aan die Algemene Sinode te Hartenbos voorgelê.

Besluite 2002 en 2004
Die Algemene Sinodes van 2002 en 2004 het na aanleiding van die verslae pertinente besluite oor homoseksualiteit en die Christelike huwelik geneem.

Huwelikswet

Voorlegging Huwelikswet
Die moderamen van die Algemene Sinode het in Oktober 2006 'n voorlegging aan die Parlementêre Portefeuljekomitee oor die Huwelikswet gedoen.

Verduidelikende verklaring Huwelikswet
Gegewe die omstrede aard van die voorlegging aan die Portefeuljekomitee, het die moderamen 'n verklaring uitgereik waarin gesê word niemand kan die Algemene Sinode se standpunt oor die Christelike huwelik wysig nie, en dat dit voorlegging aan die Portefeuljekomitee oor die Huwelikswet dit ook nie gedoen het nie.

Brief van Moderamen AS rakende voorlegging Huwelikswet

Die dagbestuur van die Moderamen Algemene Sinode het na afloop van sy byeenkoms aan die begin van 2007 verskoning gevra vir bepaalde formulerings in die voorlegging oor die Huwelikswet. Hierdie brief is geformuleer na aanleiding van twee groepe wat om 'n antwoord gevra het, maar word algemeen bekendgestel omdat dit belangrik is vir alle lidmate om daarvan kennis te neem.
 

Verslag van die Algemene Kommissie vir Leer en Aktuele Sake (AKLAS) aan die Algemene Sinode 2002 (610kb)

Besluiteregister van die Algemene Sinode 2002

Besluiteregister van die Algemene Sinode 2004

Verklaring oor die Nuwe Hervorming 2003

 

Belydenis van Belhar                                                        Na Inhoud

Afrikaanse teks van die Belydenis van Belhar

Teks van die Belydenis van Belhar in Afrikaans, Engels en Xhosa met 'n uitleg ook in al drie tale.

Belhar: Yesterday, Today and Tomorrow - Prof Thias Kghatla

 

Klik hier vir skakels na die volgende notules:
●  Sinodale Kommissie
●  Sinodale Kommissie Dagbestuur
●  Ad hoc Moderatuursvergaderings

Nota: Hierdie dokumente geniet wagwoordbeskerming. Indien jy 'n lid van een van hierdie vergaderings is, kan jy aansoek doen vir die gebruikersnaam en wagwoord.

 

Notules UK Konvent                                                           Na Inhoud

Klik hier vir skakels na die Notules van die UK Konvent vir Eenheid
Beide die Kaaplandse en Oos-Kaaplandse notules word ingesluit.

 

 

 

 

WIE IS ONS? 

 

www.flickr.com
Direkteur Begeleiding's items Besoek ons Sinodale Foto-Album
 

Missie en Visie

Missie
Die NG Kerk in Oos-Kaapland begelei  gemeentes en ringe, en bou hulle kapasiteit, om deur 'n proses van geestelike onderskeiding God se roeping te ontdek en uit te voer.

(sodat)

Visie
Die NG Kerk in Oos-Kaapland is een, heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges.

 

Vier funksies

Die sinode beoefen vier funksies ten einde haar missie en visie te verwesenlik:
•  Visioenêre leierskap;
•  Begeleiding;
•  Navorsing; en
•  Bestuur.

 

Vennote

•  Ringe en gemeentes: Die Sinode is per definisie as verband die vennootskap van ringe en gemeentes in Oos-Kaapland.

•  Voortgesette Bedieningsopleiding word in vennootskap met Buvton (Universiteit van Stellenbosch), Shepherd (Universiteit van die Vrystaat) en die Sentrum vir Kontekstuele Bediening (Universiteit van Pretoria) gelewer.

•  Die Konvent vir Eenheid bestaan as vennnootskap in die Familie van NG Kerke.

•  Die Sinode is lid van die Oos-Kaapse Raad van Kerke as ekumeniese vennootskap.

 

Strukture

Die Sinode beskik slegs oor een kommissie, die Sinodale Kommissie (SK) met haar dagbestuur.

Die SK konsentreer op die sinodale funksies van visioenêre leierskap en bestuur.

Voorts word die werksaamhede van die sinode deur netwerke onder leiding van netwerkbestuurders uitgevoer. Die netwerke word oorhoofs deur die Begeleidingsnetwerk (B-Net) gekoördineer.

Die volgende netwerke bestaan onder andere:
•  Barmhartigheid;
•  Familiebediening;
•  Getuienis;
•  Jeug;
•  Liturgie;
•  Predikante begeleiding;
•  Seisoen van Luister;
•  Vrouelidmate

 

Sinodale ritme

Die verskillende vergaderings en byeenkomste van die NG Kerk in Oos-Kaapland word volgens 'n bepaalde ritme belyn, sodat die kerk bemagtig word om deur geloofsonderskeiding en leierskap te doen wat God van ons vra.

Die jaar begin met 'n dag van teologiese beplanning. Die sinodale werkswinkel, wat fokus op die voortgesette teologiese opleiding van predikante, vind in Maart plaas en handel oor geïdentifiseerde sake van belang. Die Sinodale Kommissie en bosberade in April identifiseer temas en projekte deur 'n proses van geloofsonderskeiding. Die ringsittings in die derde kwartaal voer hiierdie sake deur in die vorm van ringsprojekte wat in die plaaslike konteks van elke ring van belang mag wees.

Deur aansoeke om befondsing via goedgekeurde ringsprojekte kom die sake dan op die ring se agenda vir die volgende jaar, en herhaal die proses sigself.

Die vierjaarlikse sinodes beoefen geloofsonderskeiding met die oog op die langer termyn.

 

Samestelling van die Sinodale Kommissie

Die Sinodale Kommissie (SK)  bestaan uit twee  verteenwoordigers van elke ring, 'n leraar en kerkraadslid. Die SK funksioneer dus as 'n konferensie van ringsverteenwoordigers.

Die leraar of kerkraadslid wat die ring op die SK verteenwoordig is ook ex officio 'n lid van die ringskommissie en kommunikeer SK-besluite aan die ring / ringskommissie.

Die moderator, assessor, aktuarius en skriba van die sinode dien op die SK as onderskeidelik voorsitter, onder-voorsitter, aktuarius en skriba.

By sy konstituering net na afloop van die vierjaarlikse sinode wys die SK 'n dagbestuur aan, bestaande uit die vier moderatuurslede, 'n deskundige lid vir finansies en drie ander lede van die SK, met sekundi.

Die Direkteur Administrasie dien adviserend op die SK.

Die SK bestaan tans uit die volgende personeel.

 

Korrespondensie vir aandag van die Sinodale Kommissie

Rig korrespondensie vir die Sinodale Kommissie se aandag aan:

Ds Danie Mouton
Skriba Sinodale Kommissie
Posbus 34842
NEWTON PARK
6055

ngk.ooskaap@gmail.com

Tel: 041 365-3159

Faks: 041 365-3156
Sel: 082 9234 178

 

Direkteur Begeleiding: Predikant in Sinodale Diens

Die Sinode beskik oor 'n predikant in Sinodale Diens met opdrag Direkteur Begeleiding:

Ds Danie Mouton
Direkteur Begeleiding
Posbus 34842
NEWTON PARK
6055

ngk.ooskaap@gmail.com

Tel: 041 365-3159

Faks: 041 365-3156
Sel: 082 9234 178

Die Direkteur bestuur die Begeleidingsnetwerk, koördineer navorsing en ondersteun gemeentes en predikante.

 

Navrae en korrespondensie rakende die Kerkorde, kerkreg en  kerkregtelike  handelinge van  kerkrade en ringe

Die aktuarius van die sinode is die gevolmagtigde, verkose ampsdraer van die sinode wat navrae oor en die toepassing van die Kerkorde hanteer.

Aktuarius:
Ds Hansie Schutte
Posbus 132
CRADOCK
5880

Tel: 048 881-5177

Sel: 082 659 2480

ngk.ooskaap@gmail.com

 

Adminstrasie en finansies

Rig korrespondensie rakende die sinode se administrasie en finansies:

Dr Jan Viljoen
Direkteur Administrasie
Posbus 34842
NEWTONPARK
6055

ngk.ooskaap@gmail.com

Tel. 041 365-3159
Faks 041 365-3156

 

Direkte Deposito's

Direkte deposito's in die sinode se rekening:

Bank: ABSA

Naam: NG Kerk in Oos-Kaapland

Rekening nr: 290 581 192

Takkode: 500-517

Verwysing: Verskaf asb altyd 'n verwysing sodat ons die inbetaling kan identifiseer.