NG Kerk in Oos-Kaapland

Kerkreg en Kerkorde

 

 

Tuisblad  -  VBO

 

Die Sinodale Regskommissie en Begeleidingsnetwerk het op 25 November 2010 het 'n leersame konferensie oor kerkorde en gemeente gehou.  Hier is die voordragte wat by daardie geleentheid gelewer is:

1. Kerkreg: Waarvandaan en waarheen? - Dr Schalk du Toit

    1.1  Kort skiftelike opsomming

    1.2  Klankopname van Schalk du Toit se lesing (werklik die moeite werd!)

2.  Kerkorde en gemeente - dr Johann Ernst

    2.1  Teks van die voordrag

    2.2  Meegaande Powerpoint

3.  Temas uit die Kerkorde toegelig

     Hierdie is 'n praktiese toeligting tot die kerkorde, opgestel deur lede van die Sinodale Regskommissie, met verwysing na die volgende temas:

     °  Die gees van die kerkorde
     °  Demissie
     °  'n Leraarsvakature
     °  Die uitbring van 'n beroep
     °  Verskillende opsies by die vul van 'n leraarspos
     °  Doop
     °  Dienskontrakte
     °  Diensverhoudinge-Kommissies
     °  Hantering van 'n klag of nadelige gerug
     °  Appèlle

 

 

 

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton