NG Kerk in Oos-Kaapland

Opleiding van Lidmate vir Bedieningshulp

 

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus - Predikante

 

Bekendstelling: Opleiding van Lidmate vir Bedieningshulp in Gemeentes

 

Opsomming van Kursusinhoud

Statistiese ontleding van die inskrywings

Klik hier vir meer agtergrondsinligting oor die projek, of vir die 2008-keerdatums vir inskrywing.

Ontmoet die aanbieders

Die opleiding van lidmate vir bedieningshulp word aangebied deur die Netwerk vir Bedieningstoerusting van Lidmate.

Die verantwoordelikhede van hierdie netwerk bestaan uit:
•  Voorsiening van doelmatige toerustingsmateriaal;
•  Aanbieding van die opleiding dwarsdeur die sinodale gebied;
•  Beoordeling van studente met die oog op die toekenning van akkreditasie;
•  Evaluering van die opleiding.

Die netwerk bestaan uit die volgende aanbieders:

Dr Jannie Richter
Jannie is predikant van die NGK Barkly-Oos en staan reeds vir meer as 30 jaar in die bediening. Sy spesialisasieveld is gemeentebou, waarin hy 'n doktorsgraad verwerf het. Hy is ook die skrywer van 'n publikasie oor die erediens en erediensbeplanning, "Het ons harte nie warm geword nie...".
    Benewens sy verantwoordelikheid as aanbieder, tree Jannie ook as bestuurder van die Netwerk vir die Bedieningstoerusting van Lidmate op.

Ds Dries Coetzee
Dries is predikant van die NGK Oos-Londen-Noord en staan reeds vir meer as 20 jaar in die gemeentebediening. Hy is besig met verdere studie en spesialiseer in gemeentebou.

Ds Dewald Davel
Dewald is predikant van twee gemeentes, Molteno en Sterkstroom, en is reeds meer as 20 jaar in die bediening. Dewald spesialiseer in gemeente-ontwikkeling en fasilitering, waarin hy verdere opleiding ontvang het.

Ds Aldo Liebenberg
Aldo is vir die afgelope twee jaar leraar van die NGK Willowmore. Hy spesialiseer in gemeente,bou, prediking en pastoraat. Hy het vir twee jaar in 'n buitelandse bediening vir Suid-Afrikaners in Taiwan hanteer.

Ds Christo Stümke
Christo is vir meer as 20 jaar in die bediening, trouens sedert 1984 die leraar van die NGK Uitenhage-De Mist. Hy spesialiseer in pastoraat en beskik oor 'n meestersgraad in pastorale terapie.

Ds Willie van Zyl
Willie is die leraar van die NGK Maclear en staan reeds byna 30 jaar in die bediening. Hy lę homself toe op toerusting, leierskap en pastoraat. Lidmaatbediening lę hom na aan die hart.

Kursusinhoud

Prediking

Die doel van die kursus om om bekwame lidmate toe te rus om met 'n hoë mate van vertroue te kan preek en tydens eredienste leiding te kan neem.

Die kursus behels twee siklusse waartydens deelnemers twee preke uitwerk. Vir elke preek word ook 'n doelmatige diensorde saamgestel. Studente word stap vir stap begelei in die proses van preek-maak en die opstel van 'n diensorde wat die boodskap van die preek aanvul. Waar moontlik maak die kursus voorsiening daarvoor dat die preke en diensordes in byeenkomste van die gemeente of in kleingroepe gebring word. Elke siklus duur minstens 10 ure.

Gedurende die proses waartydens 'n preek en erediens 'gebore' word, word insigte uit nuwere teologiese besinning oor prediking en erediens bygewerk.  Die hoop is dat deelnemers se perspektief verruim sal word deur 'n goeie begrip te vorm van die huidige samelewing sowel as die denkwęreld en die geestelike konteks van 'n gemeentelike erediens.

Sake soos die volgende kom ter sprake:

●  die aard van prediking en erediens as 'n besondere instrument van die God Drie-enig;

●  die rol wat prediking en erediens in God se opbou van die gemeente en die koninkryk speel;

●  die waarde en betekenis van die persoonlikheid van die prediker;

●  verantwoordelike en verrykende omgang met die Skrif,

●  God se gesprek met die huidige węreld en sy boodskap vir mense, ens.

Die kursus bied nie gevorderde teologie nie, maar is toeganklik vir enige lidmaat wat 'n goeie begripsvermoë het. Daar word nie baie leeswerk voorgeskryf nie, maar daar word van elke deelnemer verwag om belangrike kernnotas gedurende die sessies te formuleer.   

ń

Pastoraat

Kyk na hierdie interessante opsommende skets wat jou van die kursusinhoud vertel, en jou hopelik motiveer om dit by te woon - die skets kom uit Sessie 6 van die toerustingsmateriaal.  ń

Agtergrond       ń

1.  'n Besluit met wesentlike implikasies

Die NG Kerk in Oos-Kaapland het besluit om goedgekeurde materiaal, bekwame dosente en opleidings­geleenthede daar te stel waarmee ons lidmate oplei om prediking en pastoraat in gemeentes waar te neem.

Aangesien hierdie so ‘n verantwoordelike taak is, word slegs lidmate opgelei wat:

1.  deur kerkrade goedgekeur is vir opleiding, en
2.  daarna deur ringe / ringskommissies gekeur is, en
3.  nadat hulle eventueel opgelei is, deur kerkrade vir hierdie doel aangestel word.

Die opleiding word verskaf deur die Netwerk vir Bedienings­toerusting van Lidmate wat spesiaal vir hierdie doel geskep is, en uit opgeleide predikante bestaan. Hierdie skrywe, die aangehegde inligtingstuk en die verdere dokumentasie spel die hele prentjie uit.

2.  Twee kerndoelwitte

Die opleiding wil gemeentes help om prakties-relevant te reageer op die uitdagings vir die kerk:

●        Die sendingveld het tot by die voordeur van die kerk gekom, en gemeentes moet kreatief nuwe bedieninge ontwikkel, geleenthede om die Woord te kommunikeer en gebrokenes pastoraal te versorg - deur lidmate daarvoor af te sonder, te laat oplei, en as entrepreneurs te bemagtig om hierdie taak uit te voer. Besoldigde predikante alleen sal nooit hierdie uitdagings die hoof kan bied nie;

●        Gemeentes het bykomende werkers nodig om belangrike bedieningsfunksies in die bestaande bediening te hanteer - in enkele gevalle omdat predikante hoegenaamd nie bekostig kan word nie, en in die meerderheid van situasies om die bediening te versterk.

3.  Praktiese voordele

Dink aan die volgende scenario’s:

3.1  Die kerk het nou ‘n legitieme, praktiese instrument om haar missionęre taak uit te voer.

3.2  Sommige gemeentes kan nie langer leraars bekostig nie. Daar is sowat 9 gemeentes in die Oos-Kaap wat geen leraar (of kontrak-leraar) kan bekostig nie. Hierdie gemeentes kan nou lidmate (waarskynlik van hul bestaande leiers) laat oplei om met vrymoedigheid ten opsigte van prediking en pastoraat leiding te neem.

3.3  Gemeentes met slegs een leraar benodig “predikers” (opgeleide ouderlinge) wanneer die leraar afnaweke neem of met vakansie is.

3.4  Baie gemeentes het meer as een preek-punt, en hou soms slegs twee-weekliks of maandeliks eredienste op die meerdere preekpunte. Hier kan nou weekliks eredienste gehou word.

3.5  Nuwe gemeente-ontwikkeling: Meer en meer gemeentes - of ons dit besef of nie - is voor die uitdaging om nuwe bedieninge te ontwikkel. Die werkkragte vir hierdie bedieninge moet uit lidmate kom - weens praktiese, finansiële, maar veral Bybels-teologiese redes. Daar is geen ander volhoubare, werkbare manier om hierdie uitdagings aan te spreek behalwe deur hierdie soort opleiding nie.

3.6  Gemeentes en/of lidmate het geestelike bedieninge, bv onder noodlydendes of in fabrieke, in verskeie werkskontekste, soos middaguur-bidure. Ander gelowiges is weer natuurlike, hoewel informele, versorgers. Mense kom sommer vanself uitdagings wat die lewe stel met hul bespreek. Lidmaatleiers kan nou behoorlik bemagtig word om hierdie bedieninge doelgerig en geloof­waardig te bevorder.

3.7  Waar leraars ook geroep is om lidmate in hul bedieninge te ondersteun, gee die stelsel van lidmaat-predikers en lidmaat-versorgers aan hoogs-opgeleide leraars die geleentheid om te belę in lidmaat-bedienaars se lewens.

3.8  Hierdie opleiding word nié as alternatief vir kontrak-leraars gesien nie - gemeentes word aangemoedig om steeds van hierdie leraars gebruik te maak. Dit is dikwels gemeentes met kontrak-leraars wat met meerdere preekpunte, of ander uitdagings, te doen het. Kontrak-leraars se hand kan gesterk word deur lidmaat-bedienaars te benut.

4.  Konsulteer die inligtingstuk en aangehegde dokumente

Hierby aangeheg vind u ‘n volledige inligtingstuk oor die opleiding, die aanmeldingsvorm vir lidmate, en die skedule van opleiding vir 2008. Konsulteer dit asb deeglik.

Een van u vrae handel waarskynlik oor die toesig en begeleiding van hierdie bediening. Lees gerus meer oor die mentor-sisteem, naas die begeleiding van die kerkraad, wat geďmplementeer word.

Alle dokumente is ook op ons webblad beskikbaar - www.ngkok.co.za/lidmaatbediening.

Indien u bykomende vrae het, moet u my asseblief onverwyld kontak. Onthou, u vrae kan ons as Oos-Kaapse Kerk ook help om hierdie nuwe bedieningsmoontlikheid verder te verfyn. Ons leer graag en help graag!

Ds Danie Mouton

Direkteur Begeleiding

 

Lees gerus die volledige dokument aan kerkrade, Maart 2008.

 

Dokumente gepos aan Kerkrade met die loodsing van die projek:

Klik hier vir die volledige dokument, wat insluit:

•  Dekbrief aan kerkrade

•  Inligtingsdokument

•  Skedule van opleiding

•  Aanmeldingsvorm vir lidmate

 

Die dokumente kan ook indiwidueel oopgemaak en/of afgelaai word:

1.  Dekbrief vir kerkrade

2.  Inligtingsdokument

3.  Skedule van opleiding

4.  Aanmeldingvorm vir lidmate

 

 

KEERDATUMS vir INSKRYWING:

Vir kursusse wat in Mei of Junie begin: 30 April 2008;

Vir kursusse wat in Julie of later begin: 15 Junie

 

Stuur die aanmeldingsvorm voor bg. keerdatum aan:

Ds Danie Mouton

Direkteur Begeleiding

Posbus 34842

NEWTONPARK

6055

Faks: 041 365-3159

 

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton