NG Kerk in Oos-Kaapland
Aansoeke vir Ringsprojekte 2016 tot 2017
Goedgekeur deur die SK op 26 November 2015
Beskikbaar: 705,000
Goedgekeur: 705,000
Balans: 0
1. ALBANIE Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
1.1 Predikante-retraite P Odendaal, F de Jager Jaarlikse retraite vir predikante van die ring 17,000 16,900 10,000
1.2 Subsidie vir VBO-verpligtinge P Odendaal Subsidie vir kleiner gemeentes tov VBO-verpligtinge 2016/17 8,000 8,000 8,000
1.3 Amosprojek R Scheepers Jeug-inisiatief (multikultureel) vir Alexandria en omgewing 15,000 15,000 10,000
1.4 Bedford Christian Care W de Klerk Versorg mense in nood in die Bedford-gemeenskap 72,524 37,976 9,000
SUBTOTAAL 1 4   112,524 77,876 37,000
2. ALGOA Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
2.1 #imagine 2016 B-M Swarts FinansiŽle hulp vir koste v kinders om #imagine 2016 by te woon 0 5,000 2,500
2.2 Retraite vir leraars A Crous Retraite vir leraars net na Pinkster 2,600 6,400 6,000
2.3 Hulp met koste Sinode 2016 J Kampman Subsisideer gemeentes met tekorte vir Sinodesitting 2016 0 14,000 10,000
2.4Netwerk vir Getuienis Islam C Crouse Vergadering vir die Netwerk vir Getuienis teenoor Islam 0 20,000 12,000
2.5 VBO PG Loubser VBO-subsidie vir projekte rondom VBO in die ring 6,000 11,000 5,000
2.6 Jeugprojek PE-Noord E Krommer Jeugprojek gerig op die gemeenskap van Sidwell 0 7,500 7,000
2.7 Sin. Dankoffer PE-Noord J Marais Ondersteun PE-Noord vir die gemeente se sinodale dankoffer 0 6,000 5,000
2.8 Vrouebemagtiging A van Zyl Vrouebemagtiging in die PE-Noord area 0 12,000 7,000
SUBTOTAAL 2 8   8,600 81,900 54,500
3. BURGERSDORP Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
3.1 Sinodesitting D Davel Ondersteun ses kleiner gemeentes in die ring vir sinode 0 45,600 26,500
3.2 VBO vir ringsleraars DC du Plessis Een VBO-geleentheid vir die ringsleraars 2,400 13,070 10,000
SUBTOTAAL 3 2   2,400 58,670 36,500
4. CRADOCK Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
4.1 Vukasebenze-skuiling R Jordaan Ondersteun 'n bediening aan sowat 100 hawelose persone 252,000 10,000 9,000
4.2 Mosambiekuitreik H Schutte Evangelisasie en gemeente-ondersteuning in Luia, Mosambiek 69,400 10,000 9,000
4.3 Leerder Spes. Behoeftes A van Wyk Ondersteun gestremde onderwyseres mdo gestremde leerders 20,000 10,000 9,000
4.4 Koste Sinode 2016 R du Plooy Ondersteun Noupoort-gemeente om sinode by te woon 0 2,500 2,500
4.5 Predikante-retraite C Slabbert Jaarlikse predikante-retraite vir die ring 0 10,000 9,000
SUBTOTAAL 4 5   341,400 42,500 38,500
5. DORDRECHT Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
5.1 VBO C Thomas Help ringsleraars met reiskoste na VBO-geleenthede 10,000 12,900 12,000
5.2 Leraarsretraite C Thomas Leraars van die ring en gesinne woon saam 'n retraite by 9,000 11,060 10,000
5.3 Canzibe-uitreik B Kock Kinder- en jeuguitreik met VGK Canzibe se 2016 Paasfeesviering 2,500 5,200 1,500
5.4 Ringskonferensie J J v Rensburg 'n Ringskonferensie oor kerkwees en kerkstrukture 10,000 10,000 7,500
5.5 Saal vir Clearview J J v Rensburg Ondersteun Clearview-gemeente met die bou van 'n saal 8,000 40,000 0
5.6 Sinethemba B Kock Help huis vir gestremdes met kosvoorbereiding 0 15,000 7,500
SUBTOTAAL 5 6   39,500 94,160 38,500
6. GRAAFF-REINET Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
6.1 Belydenisklas-kamp L Fourie Finalejaarkatkisante van ring woon een gesamentlike kamp by 2,000 2,625 2,600
6.2 #imagine 2016 L Fourie Jongmense uit ring ondersteun om #imagine te kan bywoon 8,800 10,800 8,000
6.3 Ouderlinge Predikingkursus T Truter Ouderlinge deur die predikingkursus toegerus vir erediensleiding 0 6,000 5,000
6.4 Predikante-retraite T Truter 'n Jaarlikse retraite vir leraars van die ring 0 10,000 10,000
6.5 Koste Sinode 2016 A Louwrens Om afgevaardigdes van ringsgemeentes se koste te dra 11,000 69,350 30,000
6.6 VBO A Beyers Stel leraars in staat om VBO-geleenthede by te woon 0 9,000 7,500
6.7 Bybelskool T Truter Om Bybelskole te vestig in rings- en sinodale verband 0 9,000 4,500
SUBTOTAAL 6 7   21,800 116,775 67,600
7. HUMANSDORP Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
7.1 #imagine 2016 A Franken / G Scheepers Bied 'n #imagine byeenkoms as deel van 'n jeugbeweging aan 420,000 210,000 45,000
7.2 Valkprojek EC Kritzinger Voorkoming van substansmisbruik in die Langkloof 18,000 25,000 5,000
7.3 Gamtoos plaasbediening J van der Merwe Bereik plaaswerkers in die Gamtoosvallei met die evangelie 48,000 51,600 8,000
7.4 Predikanteretraite J van der Merwe Begelei ringspredikante om tot rus in die Here te kom 1,000 8,000 8,000
7.5 Koukamma Evangelisasie N Scholtz Bedien die evangelie met 'n sosiaal-verantwoordbare inset 5,000 27,700 8,000
SUBTOTAAL 7 5   492,000 322,300 74,000
8. OOS-LONDEN Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
8.1 Ontwikkelingspos KWT PG Nel Herontwikkeling van King William's Town-gemeente 270,000 60,000 0
8.2 Bybelverspreiding F Bezuidenhout Gratis Bybels aan persone wat dit nie kan bekostig nie 19,600 2,800 1,500
8.3 Predikante-versorging J Labuschagne Verryking van roepingsbewustheid van leraars en hulle gades 10,000 7,000 7,000
8.4 Vroue-toerusting E Labuschagne Bedien vroue geestelike in 'n eilandsituasie 56,000 17,300 17,300
8.5 Behoeftige gesinne J en C Owen, P Moolman Reik uit na behoeftige kinders (AW Barnes skool) en 2nd Creek 26,500 19,500 6,000
8.6 Steun Sinode A Kleynhans Ondersteun Buffelsrivier-gemeente se afgevaardigdes na sinode 0 7,600 5,000
8.7 Missionale tieners NW Bezuidenhout Bedien tieners met missionale leierskapsontwikkeling 10,000 7,300 5,000
8.8 Sinodale Jeugnetwerk NW Bezuidenhout Skep 'n sinodale jeugbedieningsnetwerk 0 15,000 12,000
SUBTOTAAL 8 8   392,100 136,500 53,800
9. PORT ELIZABETH Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
9.1 SAKOV Streekbyeenkoms D Boonzaaier Vakwetenskaplike inligting en voorligting vir kerkorreliste 3,200 6,100 2,000
9.2 Sinodale vergadering B Cowie Bystand met die koste van die 2016 sinodale vergadering 0 7,600 1,500
9.3 PE-Oos Ontwikkelingspos P Juta Jaar 2 van 'n driejaarprojek om PE-Oos te help groei 278,000 60,000 60,000
9.4 Predikanteversorging H Alberts Gee aandag aan predikanteversorging in die Ring van PE 0 10,000 7,500
9.5 Gemeenskapskool L du Plessis Bring die Here se Woord in die multi-kulturele PE-Sentraal 106,800 78,000 45,000
SUBTOTAAL 9 5   388,000 161,700 116,000
10. PORT ELIZABETH-WES Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
10.1 Jeugkonferensie R van Tonder Gemeentes leer om eredienste te hou wat die jeug insluit 0 3,000 2,000
10.2 Ringsretraite R van Tonder 'n Retraite virringsleraars 0 14,550 10,000
10.3 Thuthuzela R Terblanche Verkragtingslagoffers Sorgsentrum by Dora Nginza 6,000 14,050 7,500
10.4 Ligsakkies R Saayman Toiletware en 'n boodskap vir pasiŽnte sonder middele 1,000 4,680 1,500
10.5 Palmpoppies R van Rooyen Help kinders om reg oor hulle liggame te dink, bekamp misbruik 2,000 3,900 1,500
10.6 Kuyga Kleuterskool L Louw Kleuterskool in informele nedersetting van Kuyga 2,000 2,000 1,000
10.7 Gaan gestuurde bediening D van Staden Dissipelskap gerig op jongmense en hul roeping 0 4,600 2,000
10.8 Kinders ervaar verliese D van Staden Ondersteun kinders wat verliese ervaar 0 4,700 1,500
10.9 Hoop vir kinders J Coetzee, C Fourie Opleiding om die evangelie by skole uit te leef 11,000 20,000 12,000
10.10 Makhua Xirima Bybelvert. G Olivier Voortgaande Bybelvertalingsprojek 68,000 11,000 5,000
10.11 Multikulturele bediening J van Zyl Vestig multikulturele bediening in ringsgemeentes 0 30,000 18,000
10.12 Minderbevoorregte skole L Erasmus Ondersteun minderbevoorregte skole in St Albans en omgewing 0 10,000 3,000
SUBTOTAAL 10 11   90,000 122,480 65,000
11. QUEENSTOWN Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
11.1 Leraarsretraite D Strydom Behandel die Enneagram as deel van 'n ringsretraite 0 16,000 10,000
11.2 Mentorskap-opleiding D Strydom Opleiding en afronding van 2 groepe as mentors (sinode baat) 15,700 25,600 25,600
11.3 Missionale Konferensie R Vlok Implementeer Algemene Sinode se missionale beleidsdokument 6,000 12,400 3,000
11.4 Sinodale vergadering L Viviers Stel gemeentes in staat om afgevaardigdes te stuur 0 40,000 10,000
11.5 VBO-ondersteuning L Viviers Stel leraars in staat om VBO by te woon 0 18,000 10,000
11.6 Vroue- en gesinsbediening R Strydom Help vroue om hulle waarde te besef 0 5,000 5,000
SUBTOTAAL 11 6   21,700 117,000 63,600
12. SONDAGSRIVIER Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
12.1 Omgee vir bejaardes M van Rooyen Uitreik na en omgee vir bejaardes in tehuise en gemeenskap 5,000 10,000 10,000
SUBTOTAAL 12 1   5,000 10,000 10,000
13. UITENHAGE Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
13.1 Sinode-bystand D Coetzee Befonds 2 afgevaardigdes uit die 6 gemeentes 0 45,600 18,000
13.2 Transkei-Sending W van Straaten Dra 'n gedeelte van 'n leraar in die Transkei se vergoedingspakket 348,900 26,700 0
13.3 Gospel Taxi Uitreik P van Wyk Evangelisasie onder taxidrywers en passasiers 3,000 5,000 5,000
13.4 Leierskapsontwikkeling D Nel Personeel ontwikkel leierskapsvaardighede by leerders 0 17,900 8,500
13.5 Wegbreek Gr 11 en 12 D Nel Help graad 11 en 12 leerders om hulself te ontwikkel 55,000 18,250 8,500
13.6 Spanbou vir leraars T van Schoor Bou die span ringspredikante op tot versorgende gemeenskap 0 21,870 10,000
13.7 Garden Master P van Wyk Transformasie deur korrekte grondgebruik (VAN VORIGE JAAR) 0 0 0
SUBTOTAAL 13 7   406,900 135,320 50,000
           
SUBTOTAAL 14   Bykomende hulp deur SK goedgekeur (Feb 2015) 0 0 0
      Ringe se Begroting Fondse aangevra Fondse goedgekeur
GROOTTOTAAL 75   2,321,924 1,477,181 705,000