A7 Verslag van die Bybelgenootskap (Sakelys Sinode 2021)

Terug na INHOUDSOPGAWE

Broers en susters,

Inleiding

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika het in 2020 die groot mylpaal bereik om reeds vir 200 jaar lank betrokke te wees by die verspreiding van die Bybel in Suid-Afrika. Alhoewel ons vanweë die Covid-19 pandemie nie die beoogde feesvieringe, byvoorbeeld die groot koorfees in die Veremarksaal, kon hou nie, was dit steeds ’n jaar van vreugde en feesviering.

Die Bybelgenootskap funksioneer tans op ’n nuwe wyse. Daar word al meer afstand gedoen van voltydse leraarposte en gebruik gemaak van deeltydse kontrakposte. Alhoewel ons reeds voor die Covid-19 pandemie hiermee begin het, het die pandemie die proses grootliks versnel. Tans is die leraars wat die Ned. Geref. Kerk in die Oos-Kaap bedien, dr. Anton Oliphant, ds. Christo Stümke en ds. Ben Fourie.

Die nuwe werkwyse doen geensins afbreuk aan die doeltreffendheid van die verspreiding van die Bybel nie. Ons staar wel groot uitdagings in die gesig aangesien Bybel verkope gedaal het en ook die inkomste vanaf veral kerke baie afgeneem het. Ten spyte hiervan is ons positief dat die Bybelgenootskap sal kan voortgaan om in die behoefte na bekostigbare Bybels in al ons landstale en in formate wat vir almal geskik is, te bly voorsien om sodoende ons roeping te vervul.

Om dit volhoubaar te kan doen, het ons selfs meer as in die verlede elke gemeente se hulp nodig, nie net wat befondsing betref nie, maar veral dat gemeentes self verantwoordelikheid sal neem om aktief besig te wees met die verspreiding van Sy Woord in hulle eie omgewing.

1.  Bybelvertaling en verwante sake

Bybelvertaling bly die hart van enige Bybelgenootskap en alhoewel dit een van die sake is wat baie fondse benodig, moet ons hiermee voortgaan om te verseker dat almal in die land die Bybel in hulle eie taal beskikbaar het. Omdat taal lewend en dinamies is, moet ouer vertalings ook gereeld hersien word.

 • Die Bybel vir Dowes, later hernoem na Die Bybel vir Almal, is as vertaling vir gehoorgestremdes in 2007 bekendgestel. Dié Bybel is in November 2019 in Engels bekendgestel.
 • ’n Nuwe isiZulu vertaling het in 2020 verskyn.
 • Die Afrikaanse Direkte Vertaling is op 29 November 2020 in gebruik geneem. Die Bybel staan bekend as “Die Bybel, 2020-vertaling.” Die Bybel is ook in ’n aparte eksemplaar beskikbaar, waarin daar in die Ou Testament hoofletters gebruik word om die Messiaanse gedeeltes aan te dui.
 • Ander nuwe vertalings waaraan daar nou gewerk word, is die !Xun en die Kwedam vertalings.
 • Bybelgedeeltes word ook in gebaretaal vertaal.
 • Die ontwikkeling van die Afrikaanse Bybel 2020-vertaling in braille word tans in vennootskap met Pionier Drukkery onderneem. ’n Projek is ook aan die gang om die Afrikaans 2020-vertaling na ’n nuwe ePub3-formaat om te skakel vir toekomstige ontwikkeling om hierdie digitale formaat met die jongste teks-na-spraak tegnologie te kombineer sodat daar beter in die behoeftes van siggestremde gemeenskappe voorsien kan word.
 • Hersienings. Die BSA is tans besig om die Tsivenda, Sepedi, Sesotho en isiXhosa vertalings te hersien.

2.  Produksie en verspreiding

 • Te midde van al die uitdagings gedurende die jaar was die genade van God, ook in hierdie deel van ons missie, baie duidelik. Ongeag die pandemie inperkings en die volgehoue effek daarvan, was dit vir die BSA moontlik om gedurende die verslagjaar ’n totaal van 984 505 Bybels en Bybelgedeeltes/seleksies in gedrukte, audio en digitale formate te publiseer en te versprei – elkeen ’n draer van die Goeie Nuus. Behalwe die 596 632 volledige Bybels het die BSA ook 3 781 Testamente, 92 347 Bybelgedeeltes en 291 745 Seleksies versprei.
 • Engels was weer eens die taal waarin die meeste Bybels versprei is, naamlik 96 339 eksemplare. Dit is  gevolg deur Afrikaans (65 882) en isiZulu (61 424).
 • Die hoogste verspreiding  (70 345)  van ’n  spesifieke vertaling is deur  die Engelse “Good News Translation” (GNT) behaal, gevolg deur die Afrikaans 1983-vertaling (37 978), isiZulu 1959/1997-vertaling met nuwe ortografie (34 194), isiXhosa 1975-weergawe (23 681) ‘n Afrikaans 1933/1953-vertaling (23 247). In Suid-Afrika is Bybels en Bybelgedeeltes in altesaam 24 verskillende tale en 53 vertalings versprei. ’n Totaal van 6 521 volledige Bybels is aan Bybelgenootskappe in ons buurlande gelewer.
 • Die BSA is trots op haar vertalings wat gratis op ’n selfoon en rekenaar beskikbaar is. Die YouVersion platform is nog in gebruik, maar die BibleSA platform het die afgelope jaar ook momentum gekry. Die samestelling van interaktiewe Bybels (Alive Resource (AR) Bible) vorder ook goed. Die Evangelie volgens Markus is alreeds voltooi. Die Engelse Bybel vir Dowes is ook in ‘n E-Bybel formaat beskikbaar.

3.  Missionêre projekte

 • BYBELGELETTERDHEID. Die grendeltydperk het ’n impak op die verspreiding van die Bybelgebaseerde geletterdheidsprojek, gehad. Altesaam 119 533 eenhede van die Doen & Leerboeke 1, 2 en 3 is gratis versprei (afname van 28,89%) en 15 175 eenhede is verkoop (afname van 23,8%). Nietemin, bly dit ’n noodsaaklike projek met ’n kragtige impak.
 • BYBELS VIR GR 7-LEERLINGE. Dit bly ’n omvattende projek wat die lewens van baie leerders asook hulle gesinne aanraak. Daar is deur middel van die 2 Miljoen Bybels-projek 37 498 Uitreik- en Standaardbybels in die hande van graad 7 leerders geplaas. Dit is 43,2% meer as dieselfde tydperk verlede jaar.
 • BYBELS VIR ARMES. As deel van die 2 Miljoen Bybel projek het 20 758 volledige Bybels die boodskap van hoop en genesing aan die armes gebring. Dit is ’n toename van 43,48% in vergelyking met die vorige jaar. Sommige van hierdie Bybels is versprei spesifiek binne die konteks van die pandemie. Bykomend, het Bybelgedeeltes soos die Evangelie volgens Johannes die Goeie Nuus verder uitgedra.
 • BYBELS VIR GEVANGENISSE: Die 2 Miljoen Bybels-projek het ook ’n nuwe era ingelei vir die projek wat ontwerp is om die Goeie Nuus aan diegene in die gevangenis te bring. Gedurende die verslagjaar is 4 888 Bybels so versprei.

4.  Finansies

 • Ons hartlike dank aan alle gemeentes wat elke jaar, ongeag hulle eie finansiële situasie, die groot taak om die Woord van God te versprei as so belangrik beskou dat hulle steeds ruim bydra om dit te verwesenlik. Dit was veral die afgelope meer as ’n jaar baie duidelik dat ten spyte van die groot beperkings wat die Covid-19 pandemie veroorsaak het, die meeste gemeentes werklik die taak van Bybelverspreiding baie hoog op hulle prioriteitslys plaas. Nogmaals baie dankie.
 • Daar word nie hierdie jaar soos in die verlede ’n sigblad met elke gemeente se bydrae voorsien nie. Gemeentes wat belangstel om die inligting te bekom, kan direk met my skakel. Ek gee egter graag ’n bietjie statistiek soos per onderstaande tabel. Die gemiddelde bydrae per lidmaat vir die tydperk 1 Maart 2016 tot 28 Februarie 2021 was R19.30. Die gemiddelde bydrae soos aan die sinode van 2016 gerapporteer, was R19.80. Dit beteken dat daar oor ’n tydperk van vyf jaar eintlik ’n afname was wat bydraes per lidmaat betref. Covid-19 het natuurlik ’n rol gespeel soos gesien kan word uit die finansiële jaar wat op 28 Februarie 2021 afgesluit het.
JaarLidmateBydraesGemiddeld
per lidmaat
201751 278R 942 808.0018.39
201849 416R 1 020 964.0020.66
201948 375R 1 012 603.0020.93
202045 863R 910 296.0019.85
202144 563R 735 432.0016.50
Totaal239 495R 4 622 103.0019.30
 • Die gemiddelde sou beter wees as elke gemeente in die Sinodale gebied wel elke jaar ’n spesiale offergawe opgeneem het. Daar was 12 gemeentes wat sedert 2019 nie ’n bydrae gemaak het nie en 7 gemeentes wat vir drie of meer jare nie bygedra het nie.

5. Die pad vorentoe

 • Die afgelope jaar het ’n grondverskuiwing gebring in hoe die kerk in die toekoms sal funksioneer en dit het ook ’n groot invloed op hoe die Bybelgenootskap sy werk sal kan doen. Ons is baie dankbaar dat kerke die veranderde situasie nie negatief gesien het nie, maar as ’n nuwe geleentheid aangegryp het. Tegnologie word ingespan en daar word nuut gedink oor wie die kerk is en hoe sy haar rol in die nuwe situasie moet vervul. By die Bybelgenootskap word ook ernstig gekyk na ’n nuwe struktuur en veral hoe digitale hulpmiddele ingespan kan word om die verspreiding van Sy Woord te bevorder.

6. Aanbevelings

 • Die Sinode benoem een geordende en een nie-geordende persoon om op die plaaslike Streekkomitee van die Bybelgenootskap te dien.
 • Die Sinode moedig gemeentes aan om jaarliks op een of ander wyse ’n finansiële bydrae te maak tot die werk van die Bybelgenootskap.

7. Dank

 • Ons dank die Here vir Sy teenwoordigheid elke dag.
 • Baie dankie aan elke leraar, kerkraad, gemeente, diensaksie en lidmaat wat die verspreiding van die Bybel moontlik maak en ook gereeld bid dat mense deur Sy Woord aangeraak sal word.

Seënwense met die vergadering.

Ds B P Fourie
Organiserende Sekretaris

Terug na INHOUDSOPGAWE

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.