D. Versoekskrifte (Sakelys Sinode 2021)

Terug na INHOUDSOPGAWE

D1.  Versoekskrif: Voorstel vir erkenning van lidmate met preekbevoegdheid en gepaardgaande vergoedingsriglyne

Agtergrond

Reeds sedert 2006 is lidmate en kerkraadslede, en veral ouderlinge, opgelei om te kan preek. Dit was om klein gemeentes te kan bystaan met eredienste in die afwesigheid van leraars, hetsy tydens verlof, siekte, of indien die gemeente nie meer finansieel in staat is om ‘n leraar, hetsy voltyds of deeltyds, te bekostig nie, omdat gemeentes se lidmaatgetalle en inkomste, net te klein is.

Inleiding

Sekere lidmate, soos myself, het die preekopleiding suksesvol deurloop en was sedert 2006 dan ook by verskeie geleenthede gebruik om preekbeurte waar te neem tydens die leraar se verlof of siekteverlof, en uiteraard ook in die tydperke van “tussen-beroeping”.

In 2006 is ek, net na my preekopleiding, dan ook as ouderling verkies en bevestig. In 2007 het ek my geroepe gevoel om die Woord van God by die bruin gemeente, wat toe nog as N G Sendingkerk, Maclear, Transkei, bekend gestaan het, te gaan verkondig, en het ek die Kerkraad so meegedeel. Die Kerkraad van Maclear het my toe as “Ouderling met opdrag prediking by Clearview Gemeente” bevestig en gestuur. 

Terwyl ek by Clearview-gemeente die Woord van God verkondig het, was ek ook deur die Kerkraad van Maclear gevra om vanaf Mei 2008 tot Julie 2008, alle eredienste waar te neem, om huisbesoeke en siekebesoeke te bring. Ek het ook van tyd tot tyd met eredienste in die Ugie N G Gemeente gehelp, terwyl ek steeds voltyds by Clearview gepreek het.

Daarna het ek weer met tussenposes en op versoek van die Maclear Kerkraad uitgehelp met eredienste. Vanaf Februarie 2014 tot Oktober 2014 het ek voltyds ook Maclear gemeente saam met Clearview-gemeente bedien, terwyl ek ook van tyd tot tyd by Ugie gepreek het.

Op 17 Mei 2015 het Clearview-gemeente amptelik lid van die N G Kerkfamilie geword as ‘n volwaardige gemeente, en ‘n tweede gemeente binne die munisipale grense van Maclear.

Net soos in my geval, is daar sekerlik baie ander lidmate/ouderlinge met preekbevoegdheid in talle ander klein gemeentes, veral op die platteland. Hierdie lidmate spandeer ook net soos opgeleide leraars, baie tyd aan navorsing voordat hulle hulle preke voorberei en dan Sondag preek. Van hulle word alles verwag wat die leraar sou doen, insluitend die liturgie, maar uitgesluit die bediening van die sakramente, en is vergoeding ‘n besluit wat die kerkraad moet neem.

Voorstel 1: Erkenning van die amp

Na aanleiding van bogenoemde, neem ek die vrymoedigheid om die volgende voorstel ter tafel te lê vir oorweging en goedkeuring:

Daar word voorgestel dat die opgeleide lidmate/ouderlinge/kerkraadslede wat met Preekbevoegdheid toegeken is, formele erkenning ontvang as ‘n Bedienaar van die Woord van God en dat dit as ‘n amp binne die N G Kerk soos Leraar, Ouderling, Diaken, ens, erken sal word.

Opsommend tot Voorstel 1

Die werk wat Ouderlinge met Preekbevoegdheid doen, word as ‘n amp erken binne die N G Kerk. 

Voorstel 2: Herbenaming van die amp

Die werk wat die Ouderling met Preekbevoegdheid doen, is niks anders dié van die Bedienaar van die Woord van God nie. Daarom is dit belangrik dat hierdie werk  en die persoon wat die werk doen, erkenning kry, en op watter beter manier dan as om vir die “amp” ‘n naam te gee. ‘n Naam, soos byvoorbeeld “Lerende Ouderling” of “Leringbevoegde Ouderling”, mag dalk gepas wees, aangesien die opdrag is dat alvorens enige persoon wat die preekopleiding voltooi het, toegelaat mag word om te preek, hy/sy eers as “Ouderling met opdrag lering” bevestig moet word.

Hierdie erkenning en herbenaming behoort dan ook in die Kerkorde van die N G Kerk ingebring te word as ‘n Artikel of Bepaling, en die pligte van so ‘n “Lerende Oudering” of “Ouderling met Preekbevoegdheid”, moet duidelik uiteengesit word om die misbruik van hierdie persone deur Kerkrade te voorkom.

Opsommend tot Voorstel 2

‘n Titel word aan die amp gekoppel, bv “Lerende Ouderling” of “Ouderling met Preekbevoegdheid”, en amptelike erkenning word aan die persone gegee dmv ‘n Artikel of Bepaling in die Kerkorde van die N G Kerk.

Voorstel 3: Besoldiging en vergoedingsriglyne vir die amp

Die werk wat hierdie persone doen is van onskatbare waarde en daarom moet die amp ook dmv die erkenning daarvan gekoppel word aan vergoeding, soos dit die geval is met die ander ampte in die N G Kerk.

Daar moet egter ruimte gelaat word vir onderlinge onderhandeling tussen die Kerkraad en die persoon in die amp.

Hierdie Vergoedingsriglyne moet ook jaarliks aangepas word soos in die geval van al die ander ampte binne die NG Kerk.

Opsommend tot Voorstel 3

Gee erkenning aan die amp en stel daarmee saam ‘n Vergoedingsriglyn vas wat jaarliks hersien word.

Voorstel 4: Beperkings op die amp

Hoewel persone wat in hierdie amp dien nie beroepbaar is nie, moet hulle ook die bevoegdheid gegee word om deur ander gemeentes genooi te kan word om by daardie gemeentes die Woord van God te mag verkondig. Hulle moet nie beperk word tot slegs die gemeentes waar hulle bevestig is nie.

Opsommend tot Voorstel 4

Daar is geen beperking op persone in hierdie amp om ook deur ander gemeentes genooi te word om die Woord van God aldaar te gaan verkondig nie.

Die vergoeding sal dan onderworpe aan die Riglynskale vir Eredienste en Reis, maar Kerkrade en persone in die amp mag onderhandel oor die gepaardgaande vergoeding.

Versoekskrif is opgestel deur Ouderling Nic Botha “Ouderling met Preekbevoegdheid” in die N G Gemeente van Clearview in Maclear op hierdie 19de dag van Maart 2021.

Ouderling Nic Botha
19 Maart 2021

D2:  Selfdegeslagbesluite van die Algemene Sinode

Die Ring van Dordrecht versoek die Sinode van Oos Kaapland (in sitting op 12 Oktober 2021 en 19-21 Oktober 2021):

1. Om die Algemene Sinodale Moderamen te vra om alle handelinge met betrekking tot die Algemene Sinode van 2019 se SGV-besluite en wat ook al daaruit mag voortspruit, op te skort totdat die leergeskil met Goudland Sinode bevredigend opgelos is.

2. Dat die Algemene Sinodale Moderamen / Algemene Sinode die SGV-aangeleentheid terugverwys na die Kerkverband se onderskeie streeksinodes, ringe en kerkrade, ter uitvoering van KO 44.

3. Om ‘n leergeskil te verklaar met die Algemene Sinode met betrekking tot 2019 se SGV-besluite, in uitvoering van KO. 44.

4. Dat die Algemene Sinode Artikel 38 van die Kerkorde wysig om sodoende behoorlike verteenwoordiging van die onderskeie Ringe met sittings van die Algemene Sinode te verseker.

Ds Rheinier Nel
Namens Ringskommissie, Ring van Dordrecht
11 Augustus 2021

Terug na INHOUDSOPGAWE

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.