Voorwoord (Sakelys Sinode 2021)

Terug na INHOUDSOPGAWE

1.  Welkomswoord

1.1  Weens Covid-19 leef ons inderdaad in ongekende tye. Ons sinodale vergadering moes reeds in 2020 plaasvind, maar is met een jaar na Oktober 2021 uitgestel. In die lig van ‘n derde vlaag wat steeds in die Oos-Kaap woed, met waarskuwings van ‘n vierde vlaag, is besluit om vanjaar se sitting aanlyn op die Zoom-platform te laat plaasvind. Covid-19 het inderdaad die koms van die vierde industriële revolusie, die beweging na digitale konneksie, versnel. Vir kerkmense wat gewoond is aan nabye kontak en persoonlike verhoudinge is dit vreemd. Aan die anderkant sal sosiale afstand ‘n baie groot konferensiesaal vereis terwyl ons nie graag ‘n kerklike byeenkoms in ‘n superverspreider wil laat ontaard nie.

1.2  Ons heet u dus welkom op Zoom. Net soos eredienste en ander kerklike bedieninge blitsig sedert inperking na aanlyn-platforms moes verskuif, gebeur dit nou ook met ons sinodale vergadering. Ons gaan ons bes doen om daarvan ‘n sukses te maak.

1.3  Vanjaar hou ons die dertiende gewone vergadering van die Sinode van die NG Kerk in Oos-Kaapland, een van die tien sinodes van die Nederduitse Gereformeerde Kerk. Ons sinode het 48 jaar gelede in Oktober 1973 afgestig van die NG Kerk in die Wes-Kaap.

1.4  Mag elke afgevaardigde iets van die dinamiek en avontuur van kerk-wees in ‘n tyd soos hierdie beleef. Dit is ‘n besondere tyd om die Here na te volg en getuies van Sy liefde en trou te wees.

1.5  Die Sinode bestaan uit 12 ringe en 103 gemeentes. Wanneer ons bymekaar is verteenwoordig ons die strewe van ons lidmate regoor die sinodale gebied om die Here te dien en die Here se wil te soek. Mag die Here ons seën.

2.  Gesprekvoering

2.1  In die goed-gevestigde Oos-Kaaplandse tradisie vind vanjaar se sinode ook weer plaas in die toonaard van onderskeidende gesprekvoering.

2.2  Die Woord van die Here staan vir ons sentraal. Ons nooi ‘n geestelike begeleier om ons vanuit die Woord te stig. Ons sal ook aandag gee aan moontlikhede om ons onderskeie gemeenskappe te help floreer en vra wat gemeentes nodig het om geestelik gesond en gefokus op die Here se doel met ons te leef.

2.3  Daar sal dus minder klem op verslag en meer klem op onderskeidende gesprek wees.

2.4  Berei uself asseblief deeglik voor deur hierdie sakelys met goeie aandag deur te werk. Stel uself op hoogte met die inhoud van die dokumente, aangesien dit as gelese beskou sal word.

3.  Verandering aan afvaardiging

3.1  U het hierdie sakelys ontvang met kontakbesonderhede voorsien deur u gemeente se kerkkantoor. Indien u om een of ander rede nie die vergadering kan bywoon nie, moet u dit asseblief onverwyld aan u sekundus oorhandig.

3.2  Ek versoek leraar-afgevaardigdes om enige verandering aan u afvaardiging soos gepubliseer in hierdie sakelys vooraf onder my aandag te bring. Indien ‘n nuwe geloofsbrief voorgelê moet word, moet u ook asseblief vooraf met my skakel. Stuur gerus ‘n boodskap na 082 9234 178 of e-pos na danie@ngkok.co.za.

4.  Toegang op Zoom, ons “vergaderplek”

4.1  Aangesien ons op Zoom vergader, is daar ‘n paar tegniese vereistes waaraan ons moet voldoen. Lees asseblief die verslag van die Ontwerpspan (A1) deeglik deur om seker te maak julle is gereed vir die vergadering. Let ook op die gebruikersgids rondom Zoom wat aan afgevaardigdes voorsien word en aanlyn beskikbaar is by: https://ngkok.co.za/sinode-2021/.

4.2  Data is die “brandstof” vir hierdie vergadering. Ons versoek gemeentes om afgevaardigdes wat van mobiele data afhanklik is met die koste – in verdienstelike omstandighede – by te staan.

5.  Besoekers skakel op Facebook in

5.1  Aangesien ons Zoom vir amptelike stemmings gaan gebruik, word slegs amptelike afgevaardigdes op die Zoom-platform ingeskakel.

5.2  Die vergadering word egter gelyktydig lewend op die Sinode se Facebookblad gestroom. Besoekers word dus hierheen verwys: https://www.facebook.com/ooskaap.

6.  Tydelike kommissies

6.1  Indien u ingedeel is by een van die Tydelike Kommissies (sien die Ontwerpspan se verslag – A1) moet u asseblief seker maak dat u die vergaderings van die betrokke kommissie bywoon. Vergaderings vind ook op Zoom plaas.

7.  Voorbidding

7.1  Doen asseblief getrou voorbidding vir die vergadering. Gemeentes kan gerus ook in eredienste vir die Sinode bid.

7.2  Gemeentes word spesifiek opgeroep om vanaf Sondag, 19 September, in die eredienste vir die sinodale vergadering te bid.

8.  Dankwoord

8.1  Baie dankie aan almal wat op een of ander wyse deel was van die reël van hierdie vergadering: die lede van die Dagbestuur van die Sinodale Kommissie, die lede van die Ontwerpspan / Ordekommissie, asook die leraars, kerkrade en skribas in kerkkantore.

Baie dankie!

Danie Mouton
Direkteur Sinode
6 September 2021

Terug na INHOUDSOPGAWE

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.