A3 Verslag van die Sinodale Regskommissie (Sakelys Sinode 2021)

Terug na INHOUDSOPGAWE

Geagte Sinode,

Die Sinodale Regskommissie (SRK) lewer hiermee verslag van sy werksaamhede aan die vergadering van die Sinode sedert die sy eerste vergadering op  Desember 2016 tot en met Junie 2021:

Die SRK het in hierdie tyd die skielike heengaan van ds. WPM (Matie) van Niekerk beleef en wil graag hulde bring aan sy jarelange dienslewering in die SRK en sy meelewing uitspreek teenoor sy naasbestaandes.

1.  Lede

1.1  Die Kommissie konstitueer op 21 Desember 2016 met die  volgende: Dr. DH Davel, Di WPM van Niekerk, JPL van Straaten (Aktuarius), EGJ de G Schutte, JH Vermaak, oudl. JCH Greyling.

1.2  Dr. DH Davel word as voorsitter verkies en ds. JH Vermaak as skriba.

1.3  Dr. DH Davel word as sekundus vir die aktuarius verkies.

1.4  Die volgende vakatures is tydens die termyn aangevul vanuit die sekundi lede : dr. Helena van Coller na die afsterwe van ds. Matie van Niekerk; oudl. R Meyer as regsgeleerde met die vertrek van mnr. W Jurgens uit die sinodale gebied.

1.5  Sedert die vertrek van die aktuarius, ds. JPL van Straaten neem die sekundus-aktuarius, dr. DH Davel waar as aktuarius, maar die vakature op die SRK is nie aangevul nie aangesien geen verdere vergaderings sedertdien plaasgevind het nie.

1.6  AANBEVELING:

Die Sinode neem kennis.

2.  Vergaderings

2.1  Die Kommissie het 4 gewone vergaderings en 1 buitengewone vergadering gedurende die verslagtydperk gehou. Verdere werksaamhede is per elektroniese omskrywe hanteer. Die Kommissie spreek graag sy dank uit teenoor die Persoonlike Assistent, Direkteur Sinode, me. Chantall Vermaak vir haar bekwame en vriendelike hulp met die reël van vergaderings.

2.2  AANBEVELING:

Die Sinode neem kennis.

3.  Opdragte van die sinode

3.1  Verkiesing van moderatuur

3.1.1  Die Kommissie neem kennis van die volgende aanbeveling in verband met die verkiesing van die moderatuur wat deur die Sinode na hom verwys is:

1. Die sinode besluit dat die verkiesing van Moderatuur vir die volgende Sinodesitting en daarna aan die einde van elke Sinode sitting sal plaasvind om sodoende afgevaardigdes die geleentheid te gun om genomineerdes beter te leer ken gedurende die vergadering voordat daar tot stemming oorgegaan word.

2. Die sinode besluit dat wanneer daar vir die Moderatuur gestem word kortliks agtergrondsinligting oor die genomineerdes aan die vergadering deurgegee word sodat afgevaardigdes wat nie genomineerdes ken nie ʼn ingeligte stem kan uitbring.

3.1.2  BESLUIT:

3.1.2.1  Die Kommissie besluit dat so ‘n reëling ‘n volgende vergadering die reg ontneem om sy eie voorsitter te kies wat in stryd is met die beginsel wat tans gehandhaaf word, dat elke vergadering sy eie voorsitter kies.  Die kommissie beveel dus aan dat die status quo gehandhaaf word.

3.1.2.2  Wat die tweede punt betref voel die kommissie dat gewaak moet word teen oneweredige propagandamaking en dit hoogstens aanbeveel kan word dat elke genomineerde sal opstaan en sy standplaas bekend gemaak word om aan sinodegangers ʼn geleentheid te gee om self verder navraag te doen.

3.1.3  AANBEVELING:

Die Sinode hou by die status quo.

3.2  Kerkorde 2017

3.2.1  Die Sinode gee opdrag aan die Sinodale Kommissie of sy dagbestuur om in die reses die finale geredigeerde weergawe(s) van die Kerkorde vir gebruik in die NG Kerk in Oos Kaapland goed te keur.

3.2.2  Die Kommissie keur goed dat die Kerkorde soos aangesuiwer deur die aktuarius, aanvaar word as konsep-kerkorde en aan die SK voorgelê word vir finale goedkeuring.

3.2.3  AANBEVELING:

Die Sinode neem kennis.

4.  Werksaamhede:

4.1  Die volgende Aktes van Bevestiging is uitgereik sedert die vorige vergadering van die Sinode tot en met Junie 2021:

PredikantGemeenteDatum
Ds.Johan-Rigardt NieuwenhuizenNG Gemeente King William’s Town24 Januarie 2016
Ds. Petrus Jacobus NelNG Gemeente Port Elizabeth-Oos2 Julie 2016
Ds. Daniël Jacobus BothaNG Gemeente Misgund23 Oktober 2016
Ds. Johan OrsmondNG Gemeente Somerset-Oos22 Januarie 2017
Ds Jacobus Johannes EksteenNG Gemeente Rietbron29 Januarie 2017
Dr Rudolph De Wet OosthuizenNG Gemeente Fort Beaufort19 Maart 2017
Ds Johannes Marius Janse van RensburgNG Gemeente Retief6 Mei 2017
Ds Nico WeeberNG Gemeente Dias30 Julie 2017
Ds Nadine JacobsNG Gemeente Murraysburg22 April 2018
Ds Robert-John de KockNG Gemeente Port Elizabeth-Nooitgedacht2 September 2018
Ds Catharina Cornelia BothaNG Gemeente Port Elizabeth-Hoogland13 Januarie 2019
Ds Rikus Christiaan BothaNG Gemeente Port Elizabeth-Noord28 April 2019
Ds James Hayward VermaakNG Gemeente Kareedouw26 Januarie 2020
Ds Willem Frederick JurgensNG Gemeente Sydenham2 Februarie 2020
Ds Suzette LuwesNG Gemeente Somerset-Oos9 Februarie 2020

4.2  AANBEVELING

4.2.1  Die Sinode neem met gelukwense kennis van die leraars wat in die sinodale gebied georden is sedert die vorige vergadering van die Sinode.

4.2.2  Die name van predikante (indien enige) wat sedertdien georden is, word tydens die vergadering van die Sinode by hierdie lys gevoeg.

4.3  Uitsluitsel en advies

4.3.1  Uitsluitsel en advies aangaande die kerkorde

Die aktuarius en die Sinodale Regskommissie het op aanvraag in die reses talle kerklike vergaderinge en individue met kerkordelike advies bedien.

4.3.2  AANBEVELING:

Die Sinode neem kennis.

4.4  Aanwys van verteenwoordigers op ringstugliggame en appèlligame

4.4.1  Die SRK het verteenwoordigers op verskeie Ringstugliggame aangewys ingevolge die Kerkorde. Twee appèlliggame is ook volgens die voorskrifte van die kerkorde aangewys nadat kennis van ʼn appèl ontvang is.

4.4.2  AANBEVELING:

Die Sinode neem kennis dat die Kommissie verteenwoordigers op Ringstugliggame aangewys het en ook appèlliggame aangewys het, en dat genoemde die appèlle aangehoor en daaroor beslis is.

4.5. Goedkeuring van Kerkorde 2020

4.5.1  Die kommissie het die Kerkorde soos gewysig deur die Algemene Sinode 2019 bespreek en aanbeveel vir goedkeuring deur die Sinodale Kommissie vir gebruik in Oos-Kaapland.

4.5.2  AANBEVELING:

Die Sinode neem kennis.

5.  Wysiging van bepalinge en reglemente

5.1  Die Sinodale Kommissie stel na grondige ondersoek ‘n wysiging voor van Bepaling 14.2.2. Hierdie voorstel is vervat in hierdie sakelys by A2 pt 12, en lui as volg:

1. Wanneer ’n predikant wat in diens van ’n gemeente staan te sterwe kom, is die huweliksmaat of ander afhanklikes geregtig op ’n volle daaropvolgende maand se vergoedingspakket (toelaes ingesluit) asook drie maande se behuisingsvoordele, in beide gevalle soos voor die afsterwe van die persoon. Die volgende volle maand se vergoedingspakket is sonder die pensioenpremie (dit het gestaak) en die nuwe mediesefonds premie (met een lid minder) betaalbaar. Salaris, pensioen- en mediese premies word vir die maand waarin die sterwe plaasvind ten volle betaal.

2. Die kerkraad het die verantwoordelikheid om behulpsaam te wees met die hervestiging van die predikant se huweliksmaat en afhanklike kinders soos hierbo genoem, indien van toepassing.

3. Bogenoemde reëlings is ook van toepassing in geval van die afsterwe van predikante in diens van die kerkverband.

5.2 AANBEVELING:

Die SRK ondersteun die voorgestelde wysiging en beveel aan dat die vergadering dit goedkeur.

Die Kommissie vertrou dat hy sy werksaamhede na behore afgehandel het en wens die Sinode die seën van die Here toe.

Voorsitter: Dr Dewald Davel

Skriba: Ds James Vermaak

Terug na INHOUDSOPGAWE

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.