A6 Strategiese bestuur (Sakelys Sinode 2021)

Terug na INHOUDSOPGAWE

SINODALE FONDSEKOMMISSIE

1.  Samestelling

1.1  Die Sinodale Fondsekommissie (SFK) be­staan uit mnr. Tommie van der Mescht, geok­trooieerde rekenmeester (voorsitter), mnr. William Ferreira, finansiële kundige en spesialis op begro­tings­bestuur en ds. Danie Mouton (Direkteur Sinode en skriba). Mnr. Paul Louw, beleggingsadviseur, dien in adviserende hoedanigheid.

1.2  Mnr. Van der Mescht dien ook as Deskundige Lid Finansies (DL) op die Sinodale Kommissie en die dagbestuur van dié kommissie.

1.3  Die SFK is ‘n subkommissie van die Sinodale Kommissie en het in die reses agt keer vergader.

2.  Beleggingsbestuur

2.1  Die formulering en toepassing van ‘n effektiewe beleggingsbeleid is een van die kernfunksies van die SFK.

2.2  Mnr. Paul Louw, geaffilieer met die Efficient Wealth-groep, tree as die finansiële adviseur op.

2.3  In die reses het die SFK veel moeite gedoen om beleggingskoste af te bestuur. Beduidende sukses is hiermee behaal. Ons ontvang diens van hoogstaande professionele gehalte.

2.4  Die SFK hanteer ook die begrotingsbestuur van die sinode, die kontantvloei en hanteer interne ouditprosedures en berei die state vir eksterne ouditering voor.

2.5  AANBEVELING:

Die Sinode spreek hartlike dank teenoor die lede van die Sinodale Fondsekommissie en die beleggingsadviseur uit.

FINANSIËLE verslag

3.  Verslag van die Deskundige Lid vir Finansies

3.1  Algemeen

3.1.1  Die Sinode se finansies word volgens gesonde finansiële praktyk en streng binne die begroting, wat jaarliks deur die Sinodale Kommissie goedgekeur word, bestuur. Genoemde kommissie dra dan ook sorg dat die finansies jaarliks dienooreenkomstig geoudit word. Die stand van die sinode se finansies en beleggings word gereeld aan die Sinodale Kommissie en sy dagbestuur voorgelê. Alle besluite ten opsigte van die Sinode se beleggingsportefeulje word deur die Dagbestuur goedgekeur.

3.2  Administratiewe aangeleenthede

3.2.1  Die Administratiewe Personeel bestaan uit die volgende persone :

  • Direkteur Sinode : Ds. DW Mouton
  • Sekretaresse : Mev. C Vermaak

3.3  Eie Fondse

3.3.1  Die sinode kan vryelik beskik oor daardie netto fondse wat aan hom beskikbaar gestel is vir die finansiering van sy oorhoofse aktiwiteite. Dit is die sinode se plig om hierdie fondse só te bestuur dat redelike sinodale aktiwiteite, selfs in toekomstige periodes, daaruit gefinansier kan word, sonder om ‘n onredelike las op lidmate en gemeentes te plaas.

3.3.2  Eie fondse van die sinode bestaan uit daardie opgehoopte algemene fondse wat uit jaarlikse aktiwiteite oorgehou en na toekomstige periodes oorgedra word, ten einde die sinode se aktiwiteite voort te sit. Soos op 28 Februarie 2021, het die kapitaalfonds R26 021 746 beloop (2020 : R23 791 412).

Die kapitaal het dus gedurende die 2020/21 boekjaar in waarde met R2 230 334 (9,38%) toegeneem.

‘n Voorsiening vir oninbare skulde, wat gelykstaande aan die uitstaande dankoffers is, word gemaak.

3.3.3  Enige vaste bates word in die jaar van aankoop ten volle afgeskryf.

3.3.4  Die Sinodale Hulpfonds (SHF) word gebruik om verdienstelike projekte in diens van die Koninkryk te finansier. Dit word befonds met sinodale dankoffers wat deur gemeentes betaal word en ook deur middel van sinodale kollektes. Ofskoon R270 146 van die sinodale dankoffers aan die einde van die finansiële jaar nog uitstaande was, word gemeentes hartlik bedank vir hulle gereelde en stiptelike bydraes en die hoogsgewaardeerde samewerking wat die sinodale kerkkantoor in die verband van gemeentes se skribas en kassiere ontvang. Dit verteenwoordig 14,5% van die totale heffing vir die jaar (2020 = 13,8%). Vanaf 1 Maart 2021 tot datum van hierdie verslag (31 Mei 2021) is R62 823 van hierdie bedrag reeds deur gemeentes betaal. Die Oos-Kaaplandse Sinode het in 2014 besluit om die koers van die sinodale dankoffers vir die volgende 3 finansiële jare met 0,1% elke jaar te verhoog. Hierdie verhoging moet as inkomste in die Bedryfsfonds getoon word.  Vir die 2021 finansiële jaar word die heffing 1,5% en word dus as volg verdeel:

 Basis (1.2%)Addisioneel (0.3%)
Bedryfsfonds50%100%
Hulpfonds30%
Kapitaalversterking20%

Die volgende tabel gee ‘n uiteensetting van verloop van die SHF die afgelope vyf jaar:

Tabel 1: Verloop van die Sinodale Hulpfonds (SHF) oor die afgelope vyf jaar

 20212020201920182017
INKOMSTE     
Sinodale Dankoffers1 851 0981 815 7461 768 1001 647 2091 584 553
Sinodale Kollektes169 137341 795360 710368 450303 813
Ander Inkomste20 36032 12528 29434 80459 018
Totaal2 040 5952 189 666 2 157 104 2 050 463 1 947 384
UITGAWES     
Ringsprojekte273 288808 912658 041732 806731 951
Oordrag na Sinodale Bedryfsfonds1 110 6591 089 4481 060 860988 326905 459
Kapitaal Versterking296 176290 519282 896263 553271 638
Totaal1 680 1232 188 789 2 001 797 1 984 685 1 909 048
Netto surplus360 472787155 30765 77838 336

Projekte vir ‘n bepaalde jaar word uit sinodale dankoffers en sinodale kollektes befonds wat die voorafgaande jaar ingesamel is.

3.3.5  Die Sinodale Bedryfsfonds (SBF) is daargestel vir die bestryding van die koste van die Sinode soos bepaal in riglyne wat deur die Sinode / Sinodale Kommissie vasgestel word. Die Fonds word gevoed deur sy eie groei en die oorskotte op die jaarlikse begroting. Die volgende tabel gee ‘n uiteensetting van die verloop van die SBF die afgelope vyf jaar:

Tabel 2:  Verloop van die Sinodale Bestuursfonds oor die afgelope vyf jaar

 20212020201920182017
INKOMSTE     
Opbrengs op beleggings4 212 310571 670913 5391 750 8621 367 492
Bydrae uit Sinodale Hulpfonds1 110 6591 089 4481 060 860988 326905 459
Ander inkomste4 3591 25220 4558 3176 085
Totaal5 327 3281 662 3701 994 8542 747 5052 279 036
UITGAWES     
Visionêre leierskap1 773 016460 489617 295567 407557 386
Begeleiding en Navorsing67 77274 701243 669188 760166 113
Strategiese bestuur1 512 8541 490 7501 424 6751 351 7221 303 845
Totaal3 353 6422 025 9402 285 6392 107 8892 027 344
Netto (tekort) oorskot1 973 686(363 570)(290 785)639 616251 692

3.3.6  Die volgende kommentaar kan aanvullend tot bogenoemde finansiële gegewens gelewer word:

3.3.6.1  Die opbrengs en inkomste uit beleggings van die Sinode was die afgelope boekjaar 17,8%. Die vorige 6 jaar was as volg:

2015     9,8%

2016     3,75%

2017     6,16%

2018     7,74%

2019     3,95%

2020     2,40%

  • Die wêreldekonomie het in die 2de helfte van 2020 goed herstel en daar was gevolglik ‘n sterk groei in markte. Die Sinode se beleggings het dus ook baie goed gegroei en ook aangesien dit vanaf ‘n lae basis op 29 Februarie 2020 gekom het, was die toename vir die jaar R4 212 310. Dit was uitsonderlik en het neergekom op ‘n groei van 17,8%. Die surplus van die Bedryfsfonds was R1 973 686 (2020 : R363 570 tekort).
  • Die inperkings ingevolge die COVID-19 pandemie het meegebring dat die sinodale kollektes wat deur gemeentes opgeneem word, ongeveer 50% van die vorige jaar beloop het.
  • Die pandemie het ook veroorsaak dat uitgawes vir ringsprojekte ook drasties ingekort is.
  • Dit alles het tot gevolg gehad dat die oorskot van die Sinodale Hulpfonds R360 472 beloop het.
  • Die gemiddelde opbrengs op beleggings van die afgelope 7 jaar was ongeveer 7,4% per jaar. Alles dui dus daarop dat die Sinode se finansiële toestand gesond is.
  • Die totale oorskot van die Sinode was dus as volg:

             Bedryfsbates:                                                                         1 973 680

                                                                                                         R 2 630 334

3.3.6.2  Volgens sinodale besluit mag ‘n sekere gedeelte van die Sinodale Dankoffers jaarliks aangewend word om projekte in breë kerkverband te befonds. (Sien pt. 3.3.4 hierbo.) Hierdie projekte sluit die bydrae tot die begroting van die Algemene Sinode, die befondsing van teologiese opleiding en die lewering van argiefdienste deur die Wes-Kaapse Sinode in.

Hierdie oordrag vanaf die SHF na die SBF was oor die afgelope vyf jaar soos volg:

2017     R   905 459

2018     R   988 326

2019     R1 060 860

2020     R1 089 448

2021     R1 110 659

3.3.6.3  Die totale uitgawes van die SBF het soos volg oor die verslag-tydperk verhoog:

2015/16   met   3,5%

2016/17   met   5,14%

2017/18   met   4,0%

2018/19   met   8,4%

2019/20   met   (0,9%)

2020/21   met   65,5% *

Soos gesien kan word in 3.5 was daar ‘n toename in totale uitgawes van die Bedryfsfonds van R1 327 702.

Die Oos-Kaap Sinode beplan ‘n sinodesitting in Oktober 2021 en het besluit dat die totale koste hiervan deur die Sinode befonds sal word en nie van gemeentes verhaal sal word nie. Die koste word op ongeveer R1 miljoen beraam waarvan R50 750 reeds voorheen voorsien was. Die verskil word nou voorsien.

Daar moet ook vir ‘n sitting van die Algemene Sinode voorsiening gemaak word en die geraamde koste daarvan is R560 000 waarvan R147 306 reeds voorsien was. Die verskil word dus ook voorsien.

* Indien hierdie voorsienings buite rekening gelaat word, was die totale koste van die Sinode R1 991 698 (2020 : R2 025 940). Dit is ‘n afname na R36 242 (1,7%).

Die afname is hoofsaaklik as gevolg van die pandemie.

3.3.7  Trustfondse (STF) word nie as deel van die Sinodale Bedryfsfonds of Sinodale Hulpfonds bestuur nie.

Die enigste 2 trustfondse wat nou deur die Sinode bestuur word, is die Teologiese Opleiding en die PJJS Lateganfonds.

Die afgelope jaar het die Teologiese Opleidingsfonds se kapitaal baie verminder.

In die lig van die uitsonderlike finansiële groei van die beleggings van die Sinode het die kommissie besluit om ‘n eenmalige bedrag van R400 000 ter kapitaal versterking na die fonds oor te dra.

3.4  Vooruitskouing

3.4.1  Dit is belangrik dat ons ons Sinode, personeel, fondse en hulpmiddels so bestuur dat lidmate, ringe, gemeentes en ook die breër gemeenskap van Oos-Kaapland suksesvol bygestaan en ondersteun word.  Die stand van die beleggingsmark en die sinode se inkomste en uitgawes stel egter besondere uitdagings.  Die vertroue word uitgespreek dat almal sal meewerk om hierdie uitdagings die hoof te bied.

3.5  Slotsom

3.5.1  My opregte dank gaan aan ons Hemelse Vader, sonder wie se seën die Sinode se bedrywighede die afgelope jaar nie nuwe hoogtes sou kon bereik nie.

3.5.2  Ek wil graag ook my dank uitspreek teenoor die Direkteur Sinode, die administratiewe personeel van die Sinode, lede van die fondse komitee, asook die ouditeure, Trevor Wait (PE) vir hul bystand en ondersteuning gedurende die afgelope jaar.

T van der Mescht

Deskundige Lid : Finansies

HOUDSOPGAWE

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.