Vergoeding vir preekbeurte op uitnodiging

November 2019

Gemeentes vra dikwels hoeveel ‘n besoekende predikant wat ‘n erediens kom lei, vergoed moet word. Veneto Keyter wys uit die Hervormde Kerk het die volgende riglyne, wat net so op die NG Kerk van toepassing gemaak kan word:

Om billikheid teenoor leraars, in diens asook emeriti wat dikwels hieronder vergoed word te laat geskied, gee ons graag die volgende riglyne. Gemeentes moet in gedagte hou dat veral ‘n emeritus leraar nie meer oor verdienvermoë beskik nie.

 Ander predikante soos beroepafwagtendes, proponente en ander deelversorgde predikante ontvang ook nie altyd vervoertoelaes nie. Alle vervoerkoste kom dus uit hulle eie sak. Dan is daar ook ander kostes soos bv. tolgelde, verblyfkoste, ens. wat verreken moet word.

 Nadat verskeie bronne nagevors is, is daar besluit om die volgende deur te gee as ‘n riglyn waarteen besoekende predikante vir ‘n preekbeurt vergoed kan word.

1. Vergoeding per preekbeurt = R600-00 (Hierdie bedrag is ‘n arbitrêre bedrag. Indien ‘n berekening gedoen sou word wat die ure is wat ‘n predikant benodig vir die voorbereiding en die preek kom dit neer op 5 ure. Indien die 20 jaar skale gebruik word behoort ‘n predikant meer as R1,000-00 per preekbeurt te ontvang. Die bedrag van R600-00 moet dus as die absolute minimum beskou word.)

2. Vervoerkoste vir eie voertuie: R3.00 per kilometer. (In die NG Kerk is die riglyn vir persone wat reeds ‘n reistoelaag ontvang R2.50 per km, en andersins R3.00 per km).

Let op dat hierdie net ‘n riglyn is.

Print Friendly, PDF & Email
close
Teken in op Grens.Pos, ons e-nuusbrief
Ons hanteer jou data privaat en deel dit nie met buitestaanders nie.