NG Kerk in Oos-Kaapland

Aansoeke vir Ringsprojekfondse : 2009-10

 

 

Tuisblad  -  Ringe  -  Ringsprojekte 2010-11

 

Beleid : Ringsprojekte

Riglyne: Begrotingstoekenning vir Ringsprojekte

Hantering van Projekaansoeke deur die SK en Administratiewe Handleiding

Aanbeveling van die SK-Dagbestuur aan die Sinodale Kommissie in sitting op 27 November 2008

 

Goedgekeurde Projekaansoeke vir 2009/2010

 

NG Kerk in Oos-Kaapland

Opsomming van Bedrae Goedgekeur deur die Sinodale Kommissie vir Ringsprojekte 2009 tot 2010
(27 November 2009)

Bedrag beskikbaar: R830,129

Nota:
1.  Klik op die titel van elke projek om die volledige aansoek te besigtig.
2.  Waar daar 'n 0-syfer met 'n asterisk verskyn (*), staan goedkeuring oor tot in Februarie 2009 omdat motivering waarvoor gevra is nie ontvang / nie betyds ontvang is nie. Die asterisk (*) dui aan dat die syfer kan verander. Projekte 1.5 (R12,000) en 10.10 (R12,000) word hierdeur geraak.

 
1. ALBANIE Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
1.1  Vorming van  Spiritualiteit Ds LR Swanepoel Spiritualiteitsvorming, ontwikkeling van prediking, liturgie, musiek, stilte en gebed; verstaan van die konteks waarbinne die Woord gebring word, en aktivering  van die amp van gelowige. 14,000 14,000 14,000
1.2  A-Z Beleid Ds G Olivier Gee uitvoering aan A tot Z-Beleid vir versorging van ring se predikante en emeriti dmv 'n predikante retraite wat oor 3 dae strek 8,500 8,500 8,500
1.3  Transkei- uitreik en Bybelverspreiding Mnr Izak Kleyn Uitreik in 2009 na gemeente Lusikisiki / Bambisana in Transkei, Bybelverspreiding aldaar, en die vestiging van 'n landwye vennootskap om die bediening in die vakante gemeente te ondersteun 126,000 126,000 15,000
1.4  Bemagtiging van gemeentes Ds F Louw Om die jeug van alle bevolkingsgroepe (swart, wit, bruin) te bereik dmv plaaslike uitreike in die ringresort. Verdiep jeugbediening. Help gemeentes om die grens na die jeug oor te steek 47,000 47,000 0
1.5  FinansiŽle hulp NGK Fort Beaufort Ds F Terblanche Om die NGK Fort-Beaufort finansieel te help oor 'n tydperk van 3 jaar: 2009 - R36,000; 2010 - R24,000; 2011 - R12,000 36,000 36,000 0*
SUBTOTAAL 1     231,500 231,500 37,500

 
2. ALGOA Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
2.1 Vennootskap van Gestuurde Gemeentes Ds J Kampman Lidmaatskap van die Vennootskap vir Gestuurde Gemeentes;
Subsidieer program van "Doelgerig deur die Bybel in 40 dae"
18,000 18,000 10,000
2.2  Bybelvertaling Dr G Olivier Vertaling van die Ou Testament in Makhua Xirima, 'n taal van Noord-Mosambiek. R51,600 word uit eie fondse gedra, subsidie word gevra. 61,600 10,000 10,000
2.3  Vrouebamagtiging PE-Noord Ds J van der Westhuizen Bemagtig PE-Noord se vroue en vroue uit die gemeenskap om met waardigheid en selfvertroue vrou, moeder en vriend te wees, en selfgeldend op te tree. 16,000 12,800 12,800
2.4  Bediening skoolgaande jeug - PE-Noord Ds J van der Westhuizen Ondersteun NGK PE-Noord in geestelike werk onder skoolgaande jeug in die Ferguson, Sidwell en Marais-woonbuurte. Sluit geestelike bediening en voedingskema in 31,800 25,440 25,000
2.5  Betaling van Sinodale Dankoffers Ds J van der Westhuizen Ondersteun NGK PE-Noord (4,554) en NGK GrasvoŽlkop (5,344) om hul sinodale dankoffers te kan betaal 9,898 9,898 9,898
2.6  Versorgingsoorde Voorskoolse Oorde Ds MH Langenhoven FinansiŽle ondersteuning aan twee ongesubsidieerde versorgingsoorde (Ilinge Creche en Gloria Deo Day Care Centre) vir voorskoolse kinders in samewerking met VGK en CMR 158,100 158,100 0
2.7  Besoek Spreker Veritas College Ds C Crouse Besoek van Emad Sami, Direkteur Veritas College Noord-Afrika Midde Ooste (NAMO)  aan SA in Junie/Julie 2009. Dit sal praktiese betrokkenheid van gemeentes in NAMO bevorder, asook by die Veritas Kollege. Groter bewussyn van die geestelike nood van Moslems en bedreiging van Islam. 15,000 15,000 10,000
2.8  VBO-Program Ds J van der Westhuizen Om gemeenteleraars van veral die noordelike voorstede van PE finansieel te ondersteun tov die VBO-program. 3,000 3,000 3,000
2.9  FinansiŽle hulp PE-Noord Ds J Kampman Om die gemeente, wie se finansiŽle posisie die afgelope 5 jaar dramaties verbeter het, te help om haar oortrokke rekening af te los. 55,000 55,000 0
SUBTOTAAL 2     368,398 307,238 80,698

 
3. BURGERSDORP Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
3.1  Theophostic Gebedsbediening Ds F Greeff Opleiding van 'n fasiliteringspan om lidmate dmv die Theophostic Gebedsbediening te begelei 24,240 24,240 16,540
3.2  Kingfisher Mobilisering Ds F Greeff Leraars en gemeenteleiers word deur die Kingfisher-program opgelei om dissipelmakers te wees met die uiteindelike doel 'n gestuurde gemeente 21,010 21,010 21,010
3.3  Communitas-opleiding Ds DH Davel Die aanbieding van die Commnunitaskursus in Geloofsonderskeiding 24,000 24,000 14,000
3.4  Missie Japan Ds AC van der Westhuizen Bewusmaking en ondersteuning van Missie Japan se werk in die Ringe van Burgersdorp, Dordrecht en wyer Noord-Oos Kaap / Suid-Vrystaat 5,000 5,000 5,000
3.5 Leierskapsontwikkeling Ds AC van der Westhuizen Leiers en lidmate word gehelp om te groei in die proses van eenheids, herstel van verhoudinge en geloofsonderskeiding. Betrek ook die VGK en gemeenskapsleiers - gebruik Communitas se Geloofsonderskeidingskursus en fasilitering. 14,000 14,000 0
SUBTOTAAL 3     88,250 88,250 56,550

 
4. CRADOCK Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
4.1  Bedieningshulp NGK Noupoort Ds JN Taljaardt Befondsing van 'n gedeelte van die bediening in NGK Noupoort 10,000 10,000 10,000
4.2  Leierskapsopleiding in Mosambiek Ds AA Terblanche Aanbied van leierskapsopleiding in Mosambiek volgens Veritas program, versterk leierskap in Luia-gemeente 6,000 6,000 6000
4.3  Evangelisasie-uitreik Luia Mosambiek Ds EGJdeG Schutte Bediening van die evangelie aan mense in die Luia-omgewing in Mosambiek, dmv 'n korttermyn-uitreik vanuit Cradock. Eie fondse word ingesamel. 90,000 15,000 15,000
4.4  Skuiling vir Haweloses Ds EGJdeG Schutte Bied 'n nagskuiling aan haweloses aan - 'n gesamentlike projek van die 5 NGK Familiegemeentes te Cradock 240,000 10,000 10,000
4.5  Gesamentlike Ringsbyeenkoms Kerkfamilie Ds EGJdeG Schutte 'n Parallelle ringsbyeenkoms vir die Familie van NG Kerke in die ringsgebied. Ringsgemeentes neem verantwoordelikheid vir 'n gedeelte van die koste. 10,000 10,000 10,000
4.6  Gestremde leerders Mnr H van Zyl Ondersteun die Cradock Leerders met Spesiale Behoeftes - Sentrum wat op 1 Mei 2008 begin is. Cradock-gemeentes en gemeenskap maak 'n groot bydrae. 160,000 9,000 9,000
4.7  Retraite vir Ringspredikante ? 'n Retraite vir ringspredikante om hulle te laat ontspan in God se teenwoordigheid en toe te rus vir die uitdagings van die bediening. Ook bydrae uit die ringsgemeentes 10,000 10,000 10,000
SUBTOTAAL 4     526,000 70,000 70,000

 
5. DORDRECHT Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
5.1  Retraite vir Ringsleraars Ds WA van Zyl Ringsretraite vir 6 leraars en hul gades 8,700 8,700 8,700
5.2  Vestiging van Kerkkantoor vir NGK Indwe Ds WA van Zyl Vestiging van 'n kerkkantoor twv aanstelling van 'n gemeentebestuurder. Weens finansiŽle onvermoŽ het die gemeente nie 'n kerkkantoor, en ly gevolglik skade. Projek behels 'n rekenaar en sagteware 10,800 10,800 5,000
5.3  Voortgesette Bedieningsontwikkeling Ds WA van Zyl Hulp aan gemeentes sodat hul leraars aan die VBO-program kan deelneem (Ugie, Maclear, Umtata) 6,000 6,000 6,000
5.4  Ringsretraite vir Leraars en kerkraadslede Ds C Thomas Ringskerkraadretraite. Leraars en kerkraadslede, 20 persone 9,400 9,400 9,400
5.5  Barmhartigheidsprojek vir Sinethemba Ds W Botes Huisvesting vir 52 kinders te Sinethemba Sentrum vir Spesiale Vaardighede vir verstandelike en fisies-gestremde kinders word tans opgerig. Geute word benodig om water op te vang vir die huis. 12,475 12,475 0
5.6  Bekendstelling van SAVGG Dr J Richter Verandering van gemeentekulture om na buite gekeerd te lewe met 'n getuienis teenoor die konteks dmv die SAVGG - bekendstelling van die werk en metode van die SAVGG in buurgemeentes. Sluit Barkly-Oos se ledegeld van die SAVGG in. 10,200 10,200 10,200
5.7  Opleiding van lidmate in bedieningshulp Dr J Richter Opleiding van lidmate in veral Elliot en Indwe om bedieningshulp te lewer. 8,500 8,500 8,500
5.8  Voltooiing VGK Kerkgebou Dordrecht Ds J Marais 'n Sinkdak vir die VGK Dordrecht word tans met sinodale fondse opgerig. Nou word die gooi van 'n sementvloer benodig. 41,040 10,000 0
5.9  Gesamentlike Ringsbyeenkoms met VGK Ds W Schoeman 'n Gesamentlike ringsbyeenkoms van die ringe van die VGK in die Transkei en die Ring van Dordrecht ten einde verhoudinge te bou. 8,000 8,000 8,000
5.10  Kamp vir koshuiskinders Ds W Schoeman Kamp saam met koshuiskinders, ervaringsleer-beginsels word gebruik om Bybelse beginsels te ontdek - kinders uit Ringe van Dordrecht en Burgersdorp 15,000 15,000 10,000
SUBTOTAAL 5     130,115 99,075 65,800

 
6. GRAAFF-REINET Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
6.1  Bedieningsopleiding van lidmate Ds A Liebenberg Opleiding van lidmate vir prediking en pastorale versorging 12,100 12,100 12,000
6.2  VBO en ander opleiding vir leraars Ds M van der Spuy VBO vir ringsleraars 14,000 14,000 12,000
6.3  Gesamentlike ringsitting met VGK Ds M van der Spuy Om 'n gesamentlike ringsitting met die VGK te hou 6,500 6,500 6,500
6.4  Mentorskap, induksie en brugpredikante Ds A Beyers Om leraars op te lei vir mentoraatskap, induksie en as brugpredikante 16,500 16,500 16,500
6.5 Retraite vir predikante Ds JEW Esterhuysen Om 'n ringsretraite vir leraars te hou 4,000 4,000 4,000
SUBTOTAAL 6     53,100 53,100 51,000

 
7. HUMANSDORP Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
7.1  Vrouebemagtiging Oos-Kaapland Me C Higgs Rus die vroue van die Oos-Kaap toe en bemagtig hulle deur 'n naweekkamp, "Dress to kill". 15,000 14,800 14,800
7.2  Byeenkoms vir emeriti en sendelinge Me M Smith 'n Projek gerig op alle emeriti en afgetrede sendelinge in die Oos-Kaap, met die oog daarop om waardering te betuig vir hul diens. 'n Byeenkoms van 3 ure met Kobus Neethling as gasspreker 22,100 22,100 0
7.3  Voorkoming van alkohol-misbruik Ds BIC Steyn 'n Diens aan alle gemeenskappe in die Langkloof om alkohol- en dwelmmisbruik te voorkom, en sodoende mense se lewensstandaard te verhoog en maatskaplike verval te voorkom. Salaris-aanvulling van koŲrdineerder 15,000 15,000 5,000
7.4  Bediening van plaaswerkers Mnr DVDM du Preez Bereik plaaswerkers in die Gamtoosvallei met die evangelie. Hierdie projek het 'n eie inkomste, 'n gedeeltelike subsidie van die tekort word aangevra. 'n Deurlopende projek. 98,820 36,000 36,000
7.5  Evangelisasie-uitreik in Kareedouw-omgewing Mnr D Rademeyer Gesamentlike evangelisasie-aksie vanuit NGK Kareedouw en NGK Tsitsikamma. Verskeie kampe, aksies en byeenkomste word beoog. Het ook ander inkomste 148,200 50,000 18,000
7.6  Bevordering van Gesondheidsorg Me R Troskie FinansiŽle ondersteuning van JBay Care Services, 'n bediening van NGK Jeffreysbaai wat nou gegroei het tot 'n NGO. Lewer 'n verskeidenheid maatskaplike dienste. Betrek verskeie rolspelers. Het ook eie inkomste. 162,600 54,000 0
7.7  Retraite vir ringsleraars en gades Ds J van der Merwe Retraite vir ringsleraars en hul gades olv 'n Communitas-fasiliteerder 15,000 15,000 7,000
7.8  Bediening van Barmhartigheid Ds D Oelofse 'n Navorsingsprojek, saam met die CMR, rondom die vraagstuk van armoede en die oplossing van die probleem. Wil die probleem eerder as die simptoom aanspreek 16,000 16,000 0
7.9  Huwelike Ds D Higgs

Om lewenspare in die Ring van Humansdorp te begelei en toe te rus in huweliksgroei en ontwikkeling om Ďn verskil te maak in en buite hulle leefkringe

13,000 13,000 3,000
SUBTOTAAL 7     505,720 235,900 83,800

 
8. OOS-LONDEN Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
8.1  Geestelike verryking vir vroue Me E Labuschagne Om vroue in die Oos-Kaap geestelik op te bou en te bemagtig dmv 'n vrouekamp en ook 'n huweliksverrykingsnaweek - finansiŽle hulp vir die reiskoste van die sprekers 10,000 10,000 7,500
8.2  Programme vir Voedselkweek Ds JH Kleynhans Behoeftige gesinne word gehelp met die vestiging van selfonderhoudende groentetuine 41,340 41,340 20,000
8.3  Ringsretraite vir Leraars Ds AP Coetzee Ringsretraite mdo roepingsverdieping 15,000 15,000 8,000
8.4  Opleiding van lidmate in bedieningshulp Ds AP Coetzee NG en VGK lidmate word bemagtiging in terme van die sinodale programme vir prediking en pastoraat 15,000 15,000 7,000
8.5  Mosambiek-uitreik Cambridge Gemeente Ds JSJ Swart Cambridge gemeente onderneem 'n korttermyn-uitreik na Mosambiek om die evangelie te deel, sendelinge te ondersteun en hande-arbeid te verrig. Gemeente dra sowat R20,000 by. 34,600 15,000 6,500
8.6  Vennootskap van Gestuurde Gemeentes Ds JH Kleynhans Ledegeld vir SAVGG vir 2 gemeentes 12,000 12,000 10,000
8.7  Geleenthede vir lof- en aanbidding Ds N Bezuiden-hout Jeuggerigte lof- en aanbiddingsgeleenthede in die Guilde-teater, 'n internetbediening en deelname van jongmense aan die aanbieding van die lof- en aanbiddingsgeleenthede 15,000 15,000 0
8.8  Aanbidding-geleenthede vir vroue Me AM Olivier Inter-denominasionele en nie-rassige gesamentlike aanbiddingsgeleenthede waar vroue ook geestelik opgebou word. 7,120 7,120 6,000
8.9  Sendingskool te Kabwe in ZambiŽ Ds R van der Mescht Lidmate van Nahoon besoek die Kabwe en Good News 11 sendingstasies om praktiese hulp te verleen (bouprojek) en die sendelinge te ondersteun. Sendelinge word ook na SA op besoek gebring. 60,000 30,000 6,500
8.10  Bybelverspreiding DJS van Zyl Gratis Bybelverspreiding aan behoeftige persone wat dit andersinds nie kan bekostig nie - in Oos-Londen gebied 13,100 13,100 7,500
SUBTOTAAL 8     223,160 173,560 79,000

 
9. PORT ELIZABETH Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
9.1  MES-Aksie Mnr Wimke Jurgens Berei die kerk in PE voor vir die netwerkvorming wat nodig sal wees wanneer MES sy bediening in PE vestig deur verteenwoordigers van gemeentes aan die werk van MES in Johannesburg bloot te stel. 27,200 27,200 10,000
9.2  2010 Evangelisasie Dr M Muller Betrek al 13 ringe van die NGKOK (sover moontlik) om toegerus te word om deel te neem aan die bedieningsgeleentheid van die 2010 WÍreldsokkerbeker. Deur grootskermtegnologie kan elke gemeente in die provinsie deelneem. 35,000 35,000 25,000
9.3  Rekenaarvaardighede / Holistiese evangelisasie Ds GJ Noeth Om alle bevolkingsgroepe in die PE-Sentraal area op 'n holistiese wyse met die evangelie te bedien, op te lei en nuwe gemeente ontwikkeling toe te pas 66,500 66,500 45,000
SUBTOTAAL 9     128,700 128,700 80,000

 
10. PORT ELIZABETH-WES Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
10.1  Retraite vir Ringsleraars Ds JC Coetzee Retraite mdo predikante-begeleiding en -ondersteuning 5,500 5,500 5,500
10.2  Toerusting van Sangleiers Me EB Coetzee SA Kerkorreliste-vereniging se jaarlikse toerustingsgeleentheid in die Oos-Kaap 750 750 750
10.3  Pinkster 2009 Dr JP Cloete Om tussen Pinkste en Hemelvaart die kursus te doen: "Doelgerigte lewe vir God" 5,000 5,000 5,000
10.4  Voeding vir minderbevoorregtes Me L Erasmus Ondersteuning van leerders van minderbevoorregte skole in die St Albans-omgewing 8,000 8,000 8,000
10.5  Hadassa-Konferensie vir Vroue in Oos-Kaapland Me A van der Merwe Die aanbied van 'n Hadassa-konferensie vir die vroue van Oos-Kaapland 9,000 9,000 9,000
10.6  Bybels vir Noord-IndiŽ Mnr J van der Westhuizen Beskikbaarstelling van Bybels in Hindi onder die Bhaipuri bevolkingsgroep in Varanasi, Noord-IndiŽ 5,000 5,000 5,000
10.7  Jeugbediening Ds D van Staden Kwartaallikse jeuggerigte prys- en lofsangaande, uitreik na PE se jongmense en 'n kamp vir hoŽrskoolleerders. 14,000 14,000 8,000
10.8  Opleiding van Mentors Dr K Prinsloo Opleiding van Ringsleraars as mentors 5,000 5,000 5,000
10.9  Opvoeding minderbevoorregte leerders Dr K Prinsloo Ondersteun Hi's Place, 'n skool vir kinders uit die armste gedeelte van die bevolking in Groenbossies 4,000 4,000 4,000
10.10  Salarissubsidie NGK Sydenham Ds M Lourens FinansiŽle bystand aan Sydenham-gemeente vir hul leraarspos 18,000 18,000 0*
SUBTOTAAL 10     74,250 74,250 50,250

 
11. QUEENSTOWN Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
11.1  Jeugbediening Mnr Neels Nieuwoudt Vestig 'n bediening in ses Queenstownse laer- en hoŽrskole, asook in ouderdomsgroep 18-35 jaar, olv 'n Jeugbedienaar en 'n span jongmense. Inter-denominasioneel en nie-rassig. 162,000 162,000 0
11.2  Kantoortoerusting kerkkantore Ds W van Straaten Kleiner gemeentes in die Ring word met rekenaarhardeware en sagteware toegerus 46,300 46,300 5,000
11.3  Communitas-opleiding Ds DH Davel Aanbied van Communitaskursus in geloofsonderskeiding 24,000 24,000 12,000
11.4 Ervaringsleer Me M Bekker Ringsgemeentes (Queenstown, Tarkastad, Cathcart, Stutterheim) en NGK Jeffreysbaai word bemagtig om werklik oor grense by jongmense uit te kom en hulle met die Woord te bedien. Benut Ervaringsleer se metodologie. 45,500 45,500 35,500
11.5  Kontrakpos NGK Cathcart Ds JS Kloppers Ondersteun termyn-kontrakpos ten einde volhoubare bediening te skep. 25,000 25,000 12,000
SUBTOTAAL 11     302,800 302,800 64,500

 
12. SONDAGSRIVIER Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
Geen projekte ontvang     0 0 0
SUBTOTAAL 12     0 0 0

 
13. UITENHAGE Projekleier Doel van Projek Ring se Begroting Fondse aangevra Fondse Goedgekeur
13.1  Xtreme Adventures Ds JJD Nel Begelei jongmense deur ervaringsleer om dissipels te wees; identifiseer en ontwikkel jeugleiers; lei spanbouleiers op; lei nuwe personeel op in ervaringsleer en ontwikkel bestaande personeel 101,560 101,560 10,000
13.2  Retraite vir leraars van die Ring Ds JJD Nel Die opbou van ringsleraars om een, heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges op die dorp moontlik te maak. 17,200 17,200 10,000
13.3  Skoolverlaterskampe Ds JJD Nel Die hou van skoolverlaterskampe vir jongmense van oor die hele Oos-Kaap 67,709 67,709 67,000
13.4  Voedingskema Blikkiesdorp Me K du Toit Die mees kwesbare kinders in die Blikkiesdorp'/ Greenfieldsarea word van 'n voedende maal voorsien, met die Woord bedien en die tafelgebed geleer. Samewerking met CMR 38,955 38,955 0
13.5  MateriŽle nood CMR groepe Me K du Toit Verlig kwesbare persone wat by CMR om hulp aanklop se materiŽle behoeftes, spreek wanvoeding aan, en verhoog immuniteit. 39,950 39,950 0
13.6  Ringskamp vir Finalejaar-Katkisante Ds JJD Nel Berei sowat 100 jongmense voor vir openbare belydenis van geloof, en maak hulle deel van die Ring se visie vir die dorp Uitenhage 8,220 8,220 0
SUBTOTAAL 13     273,594 273,594 87,000

 
      Ringe se Begroting Fondse aangevra ** Fondse Goedgekeur
GROOTTOTAAL     2,807,387 2,037,967 806,098

** Goedgekeurde fondse sluit tans projekte 1.5 en 10.10 ter waarde van 12,000 elk uit. 'n Besluit oor hierdie projekte sal in Februarie 2009 geneem word, nadat die nodige motivering ontvang is.

 

Tuisblad  -  OosKaap eNuus Argief  -  Administratief

Navrae: Danie Mouton