Skip to main content

Proses en Inligtingstuk oor Selfdegeslagverhoudinge

21 Februarie 2022

Sinode Oos-Kaapland het die volgende besluit in Oktober 2021 geneem:

  1. Die Sinode erken dat die verskille in die verstaan van Skrifgesag en Skrifinterpretasie die onderlinge gesprek in die Sinode en Algemene Sinode bemoeilik en tot verwydering en selfs verguising gelei het.
  2. Die Sinode gee opdrag aan die SK Dagbestuur (met die reg van koรถpsie) om ‘n proses en inligtingstuk te ontwerp vir gesprekvoering in gemeentes en ringe in 2022 oor selfdegeslagverhoudings met terugvoering uit die gemeentes en ringe aan die Sinodale Kommissie aan die einde van 2022.
  3. Die Sinode gee opdrag aan die Sinodale Kommissie om die volgende sinode van ‘n voorstel te bedien wat uit die prosesse en ondersoeke vloei.

Ter uitvoering van punt 2 van hierdie besluit bied die Sinodale Kommissie-Dagbestuur die volgende agtergrondsinligting aan:

Die SK-Dagbestuur is beskikbaar om prosesse in gemeentes en ringe te begelei, indien dit versoek word. Rig u versoek aan die Direkteur Sinode.